208/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júna 2011,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 405/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe časti Anglický jazyk inštitúcii University of Cambridge ESOL Examinations v stĺpci Vybraná inštitúcia a jej sídlo sa dopĺňa ďalšie zastúpenie v Slovenskej republike:
„International House, s. r. o.
Námestie SNP 14
811 06 Bratislava“.
2.
V prílohe sa časť Anglický jazyk dopĺňa novou vybranou inštitúciou a jej sídlom, jazykovým certifikátom a zodpovedajúcou úrovňou jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
„The University
of Pécs –
Foreign Language
Centre as
the International
ECL Secretariat
Szántó K. J. u. 1/b
H-7633 Pécs
Hungary

zastúpenie
v Slovenskej republike:
Jazykové centrum
Filozofickej fakulty
Univerzity
Konštantína Filozofa
v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
Certificate of Attainment
in Modern Languages
(ECL) B1

Certificate of Attainment
in Modern Languages
(ECL) B2a

Certificate of Attainment
in Modern Languages
(ECL) C1
B1B2C1“.
3.
V prílohe časti Nemecký jazyk inštitúcii Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Barbarastraße 1 50735 Köln Deutschland sa dopĺňa jazykový certifikát „Deutsches Sprachdiplom Stufe I/KMK“ so zodpovedajúcou úrovňou jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca „B1“.
4.
V prílohe sa časť Nemecký jazyk dopĺňa novou vybranou inštitúciou a jej sídlom, jazykovým certifikátom a zodpovedajúcou úrovňou jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
„The University
of Pécs –
Foreign Language
Centre as
the International
ECL Secretariat
Szántó K. J. u. 1/b
H-7633 Pécs
Hungary

zastúpenie
v Slovenskej republike:
Jazykové centrum
Filozofickej fakulty
Univerzity
Konštantína Filozofa
v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
Zertifikat über Kenntnisse
in modernen Fremdsprachen
(ECL) B1

Zertifikat über Kenntnisse
in modernen Fremdsprachen
(ECL) B2

Zertifikat über Kenntnisse
in modernen Fremdsprachen
(ECL) C1
B1B2C1“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Eugen Jurzyca v. r.