209/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 24. júna 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“.
2.
V § 6 ods. 10 sa za slovo „B1“ vkladajú slová „alebo B2“.
3.
V § 7 ods. 10 sa slovo „B2“ nahrádza slovami „B1 alebo B2“.
4.
V § 7 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“.
5.
V § 7 ods. 11 sa za slovo „B1“ vkladajú slová „alebo B2“.
6.
V § 8 ods. 2 až 4 a 7 sa za slová „na návrh“ vkladá slovo „predsedu“.
7.
V § 9 ods. 1 sa za slová „na návrh“ vkladá slovo „predsedu“.
8.
V § 12 ods. 5 sa za písmeno y) vkladajú nové písmená z) a aa), ktoré znejú:
„z)
umenie a kultúra,
aa) rómsky jazyk a literatúra.“.
Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno ab).
9.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
10.
V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.
(3)
Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.“.
11.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a v maturitnej téme“.
12.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.“.
13.
V § 15 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo“.
14.
V § 15 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo“.
15.
V § 17 sa vypúšťa odsek 7.
16.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.“.
17.
V prílohe I. časti riadky 1, 4, 12, 14, 17 a 18 znejú:
„1 anglický jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
4 francúzsky jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
12 nemecký jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
14 ruský jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
17 španielsky jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
18 taliansky jazyk C1 120´ 60´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´“.
18.
V prílohe sa I. časť dopĺňa riadkami 41 a 42, ktoré znejú:
„41 umenie a kultúra - - 20´ 20´
42 rómsky jazyk a literatúra - - 20´ 20´“.
19.
V prílohe II. časti prvý bod znie:
„1. Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky jazyk.
Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Predmet druhý vyučovací jazyk v bilingválnych triedach stredných škôl alebo v bilingválnych školách obsahom a náročnosťou zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.
Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.
Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:
Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:
a) napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou alebo s odbornou tematikou,
b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,
c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,
d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e) napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov,
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test,
g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť,
h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu,
i) vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:
a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,
b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,
c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh,
d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,
g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,
h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:
a) písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,
b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,
c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),
d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.“.
20.
V prílohe III. časti v prvej vete predmetov Anglický jazyk, Francúzsky jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Španielsky jazyk a Taliansky jazyk sa slová „pre obidve úrovne“ nahrádzajú slovami „pre všetky úrovne“.
21.
V prílohe III. časti v predmete Anglický jazyk tretia veta znie: „Charakteristika úloh maturitných zadaní“.
22.
V prílohe III. časti v predmete Informatika časť „Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní“ znie:
„Úloha č. 1 – algoritmy a programovanie
Úloha č. 2 – informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy, internet“.
23.
V prílohe III. časti v predmetoch Biológia, Dejepis, Fyzika, Geografia, Chémia, Maďarský jazyk a literatúra, Matematika, Náuka o spoločnosti, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Ukrajinský jazyk a literatúra, Dejiny umenia, Deskriptívna geometria, Ekológia, Ekonomika, Estetika, Evanjelické a. v. náboženstvo, Kresťanská etika, Právo, Psychológia, Reformované náboženstvo, Katolícke náboženstvo, Muzikál a Literárna tvorba v časti „Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní“ sa vypúšťa percentuálne zastúpenie jednotlivých tematických okruhov.
24.
V prílohe III. časti v predmete Geografia v časti „Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so zrakovým postihnutím“ sa vypúšťa percentuálne zastúpenie jednotlivých tematických okruhov.
25.
V prílohe III. časti v predmetoch Matematika, Náuka o spoločnosti a Občianska náuka v časti „Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím“ sa vypúšťa percentuálne zastúpenie jednotlivých tematických okruhov.
26.
V prílohe III. časti v predmetoch Stretnutia s ľudovou kultúrou, Športový manažment a Základy športovej prípravy v časti „Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach“ sa vypúšťa percentuálne zastúpenie jednotlivých častí učiva.
27.
V prílohe sa III. časť dopĺňa novými predmetmi UMENIE A KULTÚRA a RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA, ktoré znejú:
„UMENIE a KULTÚRA
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na schopnosti riešenia problémov. Žiak má preukázať schopnosi samostatne riešiť problémy týkajúce sa kultúry a umenia, ako aj schopnosti tvoriť vlastné projekty na riešenie modelových situácií. V úlohe má určené, akých kultúrnych artefaktov alebo situácií sa problém týka, prípadne sa zadáva modelová situácia. Predpokladá sa, že v úlohe bude pracovať s literatúrou a s ukážkami. Prevláda metóda prezentácie riešenia. Ak je súčasťou úlohy prezentácia vlastných názorov a estetických súdov, žiak v dialógu s členmi maturitnej komisie prezentuje schopnosť argumentácie.
Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu. Žiak má preukázať, ako v riešení z prvej úlohy aplikoval poznatky a vedomosti, ako prepája teoretické poznatky o kultúre so skutočným životom, prípadne ako by riešenie z prvej úlohy aplikoval v novej situácii. Žiak preukazuje schopnosti aplikácie, ako aj schopnosti reflektovať túto aplikáciu. V dialógu s členmi komisie prezentuje schopnosť argumentácie.
Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na poznanie a vedomosti. Žiak má preukázať osvojené poznanie, vedomosti a informácie, s ktorými pracoval v prvých úlohách.
Všeobecné pomôcky
Dejiny rôznych druhov umenia a kultúry
Všeobecné encyklopédie
Monografie umelcov, ukážky tvorby z rôznych umeleckých druhov
Mapy sveta, Európy, Slovenskej republiky
Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec
Vzorec 01
pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Trvanie skúšky: 30 minút
Čas na prípravu: 30 minút
RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na čítanie textu v rómskom jazyku v rozsahu minimálne troch a maximálne šiestich viet publicistického alebo beletristického žánru. Žiak má vedieť text reprodukovať, prerozprávať obsah. Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú presnosť, súvislosť prejavu, využívanie neologizmov, lineárnosť vo vyjadrovaní a snahu používať adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorá vedie rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Predmetová maturitná komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatickú presnosť, lexikálny rozsah, náročnosť spracovania rozhovoru, argumentáciu, plynulosť a súvislosť vyjadrovania (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na vyriešenie konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém. Predmetová maturitná komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov, pohotovosť vyjadrovania, jazykovú a obsahovú správnosť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Všeobecné pomôcky
Prekladový slovník
Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec
Vzorec 02
pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Trvanie skúšky: 30 minút
Čas na prípravu: 30 minút“.
28.
V prílohe IV. časti vo Všeobecných pokynoch sa vypúšťa bod 2.
Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.
29.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názov skupiny študijných odborov s kódom 21 znie:
„21 Baníctvo, geológia a geotechnika“.
30.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názvy skupín študijných odborov s kódmi 23 a 24 znejú:
„23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II“.
31.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názov skupiny študijných odborov s kódom 28 znie:
„28 Technická a aplikovaná chémia“.
32.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názvy skupín študijných odborov s kódmi 42 a 45 znejú:
„42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II“.
33.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názov skupiny študijných odborov s kódom 53 znie:
„53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách“.
34.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky sa slová „63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby“ nahrádzajú slovami „62 Ekonomické vedy, 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II“.
35.
V prílohe IV. časti v Teoretickej časti odbornej zložky a Praktickej časti odbornej zložky názvy skupín študijných odborov s kódom 82 a 85 znejú:
„82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II“.
36.
V prílohe V. časti I. skupine písm. E prvom bode sa slovo „50 %“ nahrádza slovom „25 %“.
37.
V prílohe V. časti II. skupine písm. A sa vypúšťajú body 7 a 8.
38.
V prílohe V. časti II. skupine písm. B druhý bod znie:
„2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronickej verzii (CD),“.
39.
V prílohe V. časti II. skupine písm. B sa vypúšťajú body 9 a 10.
Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 9.
40.
V prílohe V. časti II. skupine písm. C druhý bod znie:
„2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej verzii (CD),“.
41.
V prílohe V. časti II. skupine písm. C sa vypúšťa bod 6.
42.
V prílohe V. časti II. skupine písm. E sa vypúšťa bod 7.
43.
V prílohe V. časti II. skupine písm. H sa vypúšťa bod 7.
44.
V prílohe V. časti III. skupina znie:
„III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia
A. Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine s pomocou asistenta alebo tlmočníka posunkovej reči.
B. Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie sú schopní absolvovať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykonajú iba externú časť a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.
Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B
Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011 okrem trinásteho a štrnásteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a prvého a štvrtého bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.
Eugen Jurzyca v. r.