21/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 24. januára 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií (ďalej len „komisia“) a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
§ 2
(1)
Komisia sa zriaďuje ako poradný orgán vedúceho úradu vlády pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií a navrhovanie ich podpory v súlade so zákonom.
(2)
Gestorom činnosti komisie (ďalej len „gestor“) je vedúci zamestnanec príslušného odborného útvaru úradu vlády alebo príslušný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ak treba, na zabezpečenie účelu poskytovania dotácie môže byť zriadených viacero komisií.
(4)
Gestor podľa odseku 2 môže vydať štatút komisie a rokovací poriadok komisie.
§ 3
(1)
Komisia má najmenej troch členov. Tvorí ju predseda komisie (ďalej len „predseda“), podpredseda komisie (ďalej len „podpredseda“) a členovia komisie (ďalej len „člen“). Predsedu a podpredsedu volia členovia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
(2)
Funkčné obdobie člena je dvojročné. Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia. Člena môže vedúci úradu vlády vymenovať aj opakovane.
(3)
Pred uplynutím funkčného obdobia členstvo v komisii zaniká
a)
vzdaním sa členstva,
b)
úmrtím člena,
c)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena na úrade vlády,
d)
odvolaním.
(4)
Odvolaním členstvo v komisii sa končí,
a)
ak člen prestane spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 1 zákona,
b)
pri opakovanej neúčasti člena na rokovaní a práci komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
c)
ak člen nerešpektuje organizačné pokyny podľa § 4 písm. g),
d)
ak člen nezachová mlčanlivosť podľa § 4 písm. h),
e)
ak tak rozhodne vedúci úradu vlády.
(5)
Členom je odborník z vecne príslušnej oblasti, ktorý môže byť z úradu vlády, z vecne príslušného ministerstva, z ďalšieho orgánu štátnej správy, z orgánu územnej samosprávy, z inej právnickej osoby alebo akákoľvek fyzická osoba tak, aby bola v komisii zastúpená dotknutá národnostná menšina alebo etnická skupina a aby bol v komisii aspoň jeden zamestnanec útvaru príslušného gestora.
(6)
Členov vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra a gestora.
(7)
Predseda
a)
vedie rokovanie komisie,
b)
zodpovedá za činnosť komisie,
c)
schvaľuje záznam a protokol o rozhodnutí komisie o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie,
d)
ak treba, prizýva na rokovanie komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie právo.
(8)
Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomností v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
§ 4
Člen
a)
sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b)
vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
má k dispozícii kópie materiálov prerokovávaných v komisii, ako aj dokumentov súvisiacich s prácou komisie,
e)
posudzuje predložené žiadosti o poskytnutie dotácie a projekty,
f)
hlasuje o predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie,
g)
rešpektuje organizačné pokyny vedúceho úradu vlády a predsedu v súvislosti s prácou komisie,
h)
zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám.
§ 5
Gestor zabezpečuje
a)
organizačne a administratívne rokovanie komisie,
b)
evidenciu žiadostí o poskytnutie dotácie,
c)
predloženie projektov na rokovanie komisie podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona,
d)
vyhotovenie záznamu z rokovania komisie a protokolu k žiadostiam o poskytnutie dotácie, o ktorých komisia rozhodla, že ich odporučí schváliť alebo neodporučí schváliť,
e)
vyhotovenie kontrolného listu predbežnej finančnej kontroly,
f)
prípravu zmluvy o poskytnutí dotácie,
g)
zverejnenie informácie o odporúčaných a neodporúčaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na webovom sídle úradu vlády,
h)
úplnosť podkladov na rokovanie komisie podľa zákona,
i)
ak ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, na základe podkladov získaných z centrálneho registra zmlúv a od subjektov poskytujúcich dotácie vyhotovenie písomného prehľadu, ktorý obsahuje
1.
názov a sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu,
2.
účel a projekt, na ktorý bola žiadateľovi dotácia poskytnutá,
3.
výšku požadovanej dotácie,
4.
výšku poskytnutej dotácie,
j)
pri dotácii, ktorá je priamou formou štátnej pomoci, písomné stanovisko o tom, že vykonal analýzu dodržania pravidiel štátnej pomoci pri poskytnutí tejto dotácie.
§ 6
(1)
Termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie. Gestor zasiela členom komisie pozvánku spolu s materiálom najmenej sedem pracovných dní pred začiatkom rokovania komisie.
(2)
Rokovanie komisie je neverejné.
(3)
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda alebo podpredseda. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na rokovaní komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu alebo podpredsedu.
(4)
Na rokovaní komisie gestor zabezpečuje informovanie členov o výške sumy z rozpočtu verejnej správy vyčlenenej na dotácie, počte prijatých žiadostí o poskytnutie dotácie, celkovej sume dotácií požadovaných žiadateľmi, o splnení náležitostí jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácie podľa zákona a o ďalších všeobecných informáciách.
(5)
Písomný záznam o priebehu rokovania komisie obsahuje prezenčnú listinu členov, ktorí sa zúčastnili rokovania komisie, a protokol, ktorý obsahuje zoznam odporúčaných a neodporúčaných žiadostí o poskytnutie dotácie a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania a rozhodovania komisie, najmä rozhodnutie komisie o žiadosti o zmene použitia požadovanej dotácie alebo výšky alebo zloženia rozpočtu, pri neodporúčaných žiadostiach o poskytnutie dotácie dôvody jej neodporúčania.
§ 7
(1)
Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje záväzná metodika, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
(2)
Členovia sú nezávislí a rozhodujú podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
(3)
O odporúčaní alebo neodporúčaní žiadostí o poskytnutie dotácie komisia rozhoduje hlasovaním.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Viktor Nižňanský v. r.