210/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.
výnos z 8. júla 2011 č. 693/2011–100 o poskytovaní mimoriadnej podpory producentom zeleniny.
Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti poskytovania podpory producentom zeleniny na zmiernenie dopadov na trh v sektore ovocie a zelenina, ktoré vznikli po 26. máji 2011 v dôsledku smrteľnej nákazy spôsobenej enterohemoragickou Escherichiou coli.
Výnos nadobúda účinnosť 11. júla 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.