211/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2011 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Litovskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry.
Dohoda nadobudla platnosť 6. júna 2011 v súlade s článkom 8.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.