214/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce.
Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2011 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.