215/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 2010 bola v Astane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudla platnosť 6. júla 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 215/2011 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU KAZAŠSKEJ REPUBLIKY O VOJNOVÝCH HROBOCH
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky, (ďalej len „zmluvné strany“),
vedené želaním rozvíjať a prehlbovať spoluprácu prostredníctvom ďalšieho rozvoja obojstranných vzťahov a posilnenia vzájomného porozumenia,
vychádzajúc z potreby zabezpečiť právo na večný odpočinok príslušníkom ozbrojených síl a civilným osobám, ktoré zomreli v priebehu bojových operácií počas prvej alebo druhej svetovej vojny, v zajatí alebo zomreli v dôsledku ich následkov vrátane v povojnovom období,
v súlade so všeobecne uznávanými princípmi a normami medzinárodného humanitárneho práva, najmä s ustanoveniami Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Pojmy použité v tejto dohode znamenajú toto:
1)
„kazachstanské vojnové obete“:
1.
osoby, ktoré boli kazachstanského pôvodu, narodili sa alebo žili na území súčasnej Kazašskej republiky a boli príslušníkmi ozbrojených síl Ruského cárstva alebo príslušníkmi ozbrojených síl Zväzu sovietskych socialistických republík, ktoré zomreli počas prvej alebo druhej svetovej vojny alebo v dôsledku týchto udalostí a boli pochované na území súčasnej Slovenskej republiky,
2.
vojnoví zajatci alebo civilné osoby, ktoré boli kazachstanského pôvodu alebo sa narodili alebo žili na území súčasnej Kazašskej republiky, ktoré zomreli počas prvej alebo druhej svetovej vojny alebo v dôsledku týchto udalostí a boli pochované na území súčasnej Slovenskej republiky.
2)
„slovenské vojnové obete“:
1.
osoby, ktoré boli príslušníkmi ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktoré boli občanmi Rakúsko-Uhorska, s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, ktoré zomreli počas prvej svetovej vojny alebo v dôsledku tejto udalosti a boli pochované na území súčasnej Kazašskej republiky,
2.
osoby, ktoré boli príslušníkmi ozbrojených síl Československej republiky, ktoré boli občanmi Československej republiky s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, a osoby, ktoré boli príslušníkmi ozbrojených síl Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky, ktoré boli občanmi Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, ktoré zomreli počas druhej svetovej vojny alebo v dôsledku tejto udalosti a boli pochované na území súčasnej Kazašskej republiky,
3.
vojnoví zajatci alebo civilné osoby, ktoré boli občanmi štátov uvedených v 1. alebo v 2. bode s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, ktoré zomreli počas prvej alebo druhej svetovej vojny alebo v dôsledku týchto udalostí a boli pochované na území súčasnej Kazašskej republiky.
3)
„vojnové hroby“ – miesta, kde sú uložené pozostatky kazachstanských a/alebo slovenských vojnových obetí vrátane hrobov jednotlivcov a hromadných hrobov, náhrobkov, pamätníkov, iných pamätných objektov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť.
4)
„úprava vojnových hrobov“ – vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie pamätných symbolov, náhrobkov, pamätníkov alebo iných pamätných objektov a vykonanie potrebných rekonštrukčných činností.
5)
„poznateľný stav vojnového hrobu“ – stav vojnového hrobu, ktorý naznačuje, že ide o vojnový hrob, a to najmä prostredníctvom dostupných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, miesto úmrtia a štátne občianstvo) o osobe, ktorej pozostatky sú tu pochované.
6)
„udržiavanie vojnových hrobov“ – zachovávanie integrity vojnových hrobov v dôstojnom a poznateľnom stave.
Článok 2
Príslušné orgány
(1)
Príslušnými orgánmi zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody sú:
za kazachstanskú stranu – Ministerstvo obrany Kazašskej republiky, miestne výkonné orgány upresnené kazachstanskou stranou prostredníctvom oznámenia zaslaného diplomatickou cestou;
za slovenskú stranu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
O prípadných zmenách názvov alebo úloh príslušných orgánov sa zmluvné strany bezodkladne vzájomne informujú diplomatickou cestou.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody môžu poveriť tretie osoby vykonávaním činností vyplývajúcich z tejto dohody.
Článok 3
Formy spolupráce
(1)
Zmluvné strany napomáhajú identifikáciu, evidenciu a zabezpečujú úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území ich štátov a tiež riešenie otázok súvisiacich s opätovným pochovaním pozostatkov vojnových obetí a pietne nakladanie s nimi.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán poskytujú informácie o existencii, mieste a stave vojnových hrobov, vymieňajú si informácie o kazachstanských a slovenských vojnových obetiach pochovaných na území štátov zmluvných strán.
(3)
Zmluvné strany zabezpečujú úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území ich štátov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov a berúc do úvahy národné a náboženské tradície národov štátov zmluvných strán.
(4)
Každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu poskytne štátnym občanom štátu druhej zmluvnej strany prístup k vojnovým hrobom nachádzajúcim sa na území jej štátu.
(5)
Zmluvné strany sa vzájomne bezodkladne informujú o závažných škodách spôsobených na vojnových hroboch a o všetkých prípadoch protiprávnych činov, o ktorých sa dozvedeli a ktoré boli nasmerované proti vojnovým hrobom štátu druhej zmluvnej strany, a prijímajú opatrenia na ich uvedenie do riadneho stavu.
Článok 4
Umiestnenie vojnových hrobov a užívanie pozemkov
(1)
Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zabezpečujú bezodplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vojnové hroby štátu druhej zmluvnej strany, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa vojnové hroby nachádzajú.
(2)
Ak je pozemok poskytnutý podľa odseku 1 potrebný z dôvodu verejného záujmu na iné účely, potom príslušná zmluvná strana zabezpečí bezodplatné poskytnutie iného pozemku a uhradí náklady spojené s umiestnením vojnového hrobu.
(3)
Výber nového pozemku, jeho úprava a opätovné pochovanie sa vykoná so súhlasom druhej zmluvnej strany a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa vojnové hroby nachádzajú.
(4)
Nový vojnový hrob sa zriadi na miestach, kde sa nachádzajú telesné pozostatky vojnových obetí alebo, na iných miestach určených na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
(5)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov neumiestnia stavby alebo zariadenia nezlučiteľné s úctou k týmto miestam.
Článok 5
Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie telesných pozostatkov vojnových obetí
(1)
Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz s cieľom ich opätovného pochovania v štáte ktorejkoľvek zmluvnej strany sa uskutočňujú na základe písomnej žiadosti príslušnej zmluvnej strany a so súhlasom a v súlade s postupmi stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa telesné pozostatky nachádzajú.
(2)
Ak sa dosiahne dohoda o odovzdaní telesných pozostatkov vojnových obetí podľa odseku 1, zmluvné strany sa prostredníctvom svojich príslušných orgánov dohodnú na postupoch týkajúcich sa exhumácie, prevozu a opätovného pochovania alebo odovzdania telesných pozostatkov vojnových obetí. Pri exhumácii a opätovnom pochovaní môžu byť prítomní zástupcovia štátov zmluvných strán.
(3)
Každé opätovné pochovanie telesných pozostatkov vojnových obetí sa odsúhlasí osobitným protokolom obsahujúcim údaje o predchádzajúcom a novom mieste pochovania a osobné údaje vojnových obetí.
Článok 6
Náklady
(1)
Zmluvné strany hradia samostatne náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území ich štátov.
(2)
Každá zmluvná strana môže na základe vzájomných dohôd vykonávať na vlastné náklady práce na úprave a udržiavaní vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany vrátane zriaďovania nových vojnových hrobov.
(3)
Náklady na exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie telesných pozostatkov vojnových obetí hradí zmluvná strana, ktorá vykonanie týchto prác navrhla.
Článok 7
Colné otázky
Tovar akéhokoľvek druhu dovezený jednou zmluvnou stranou na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely vykonávania prác vyplývajúcich z tejto dohody prepustia colné orgány štátu tejto zmluvnej strany podľa právnych predpisov platných na jeho území.
Článok 8
Riešenie sporov
V prípade nesúladu a sporov v interpretácii alebo vo vykonávaní ustanovení tejto dohody ich zmluvné strany riešia prostredníctvom konzultácií a vzájomným rokovaním.
Článok 9
Zaradenie zmien a doplnkov
Na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán, môžu byť do tejto dohody zahrnuté zmeny a doplnky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a sú odsúhlasené osobitnými protokolmi a nadobúdajú platnosť podľa článku 10 ods. 1 tejto dohody.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobúda platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia neskoršieho písomného oznámenia diplomatickou cestou informujúceho o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie jej platnosti zmluvnými stranami.
(2)
Každá zo zmluvných strán môže vykonávanie tejto dohody čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť, ak je porušená alebo ohrozená jej suverenita, národná bezpečnosť alebo verejný poriadok. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne vzájomne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto dohody nadobúda platnosť dňom uvedeným v písomnom oznámení, nie však skôr, ako dňom doručenia takéhoto oznámenia.
(3)
Platnosť tejto dohody sa skončí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia diplomatickou cestou jednej zmluvnej strane o úmysle druhej zmluvnej strany skončiť platnosť dohody.
Dané v Astane dňa 30. marca 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom, ruskom a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Oľga Algayerová v. r.

Za vládu Kazašskej republiky:

Bulat Sendinov v. r.