216/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. júla 2011,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena,
d)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
e)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
f)
množstvom plynu množstvo plynu v objemových jednotkách alebo energetických jednotkách,
g)
objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach uvedených v zmluve o preprave plynu alebo v zmluve o distribúcii plynu alebo v zmluve o uskladňovaní plynu a platnom cenníku pre jednotlivé skupiny užívateľov prepravnej siete2) a distribučnej siete,3) alebo v platnom cenníku pre užívateľov zásobníka,
h)
skupinou odberateľov plynu odberatelia plynu, u ktorých je rovnaký alebo podobný charakter odberu plynu a ktorým sa fakturuje rovnaká cena pri dodávke plynu alebo služieb spojených s dodávkou plynu,
i)
východiskovým rokom regulačného obdobia rok 2012,
j)
energetickou jednotkou dodané množstvo energie v plyne vyjadrené v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch podľa osobitného predpisu,4)
k)
výrobcom tepla odberateľ plynu, ktorý odoberá plyn a preukázateľne vyrába teplo určené pre domácnosť.
§ 2
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)
Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, a to
a)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu odberateľom plynu,
b)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu odberateľom plynu,
c)
náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu plynu a prevádzkové straty plynu v sieti najviac vo výške 2 % z objemu plynu vstupujúceho do distribučnej siete a náklady na obstaranie plynu pre potreby vyvažovania distribučnej siete,
d)
technologické náklady zahŕňajúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,
e)
osobné náklady;5) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti priemerným osobným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
f)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,6)
g)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,7) pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom8) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
h)
časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena g),
i)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena g); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmena g) a dane z nehnuteľností; ak nájomca odpisuje prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, do oprávnených nákladov sa nájomné za prenájom tohto majetku nezapočítava,
j)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,9)
k)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky10) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť alebo na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich výhradne s regulovanou činnosťou.
(2)
Oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,11)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,12) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,13)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,19)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,21)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,
ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,22)
af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa § 15a ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 11 písm. f) zákona, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23)
ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§ 3
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky siete, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.
(2)
Spôsob určenia výšky primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je v roku t-1 pripojených menej ako 100 000 odberných miest, je ustanovený v § 13 ods. 5.
(3)
Výška primeraného zisku za dodávku plynu pre domácnosti je stanovená v § 18 ods. 8. Výška primeraného zisku za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť je stanovená v § 21 ods. 3 písm. f). Výška primeraného zisku za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie je ustanovená v § 23 ods. 3 písm. f).
(4)
Výška primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je v roku t-1 pripojených viac ako 100 000 odberných miest, je určená ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie,
kde
WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie vypočítaná podľa vzorca
Vzorec 01
pre rok 2012 je úradom určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC vo výške 6,04 %,
kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie piatich a viac rokov s výškou úveru nad jeden milión eur, na rok 2012 vo výške 5,13 %,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca
Re = RF + $LEV x (RM - RF)
kde
RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päť a viacročných štátnych dlhopisov emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 až 2011, na rok 2012 vo výške 4,01 %,
bLEV je vážený koeficient b, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, vypočítaný podľa vzorca
Vzorec 02
kde
bUNLEV je nevážený koeficient b bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov na rok 2012 vo výške 0,30; pre ďalšie roky je určený úradom v intervale ,
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na rok 2012 je určený vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,
RM je výkonnosť tržného portfólia určená úradom na rok 2012 vo výške 7,01 %,
(RM – RF) je celková riziková prémia pre rok 2012 určená úradom vo výške 3 %; pre ďalšie roky určená úradom v intervale 3 % až 6 %.
(5)
Hodnoty parametrov pre ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC budú zverejnené na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.
§ 4
Návrh ceny
(1)
Súčasťou návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh druhov taríf, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom prepravnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
d)
údaje potrebné na preverenie taríf vrátane analýzy podľa § 6, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek úradu,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 1 až 5.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene podľa § 14, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek úradu.
(3)
Súčasťou návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
výška maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa § 10 alebo § 11 alebo § 13 ods. 3 a postup pri výpočte tejto ceny,
d)
údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb,
e)
návrh druhov taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom distribučnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
f)
údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a ceny za poskytovanie podporných služieb, najmä predpokladaný objem distribuovaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v objemových jednotkách, počet odberných miest, výška predpokladaných hodnôt denných maxím v objemových jednotkách distribuovaného plynu, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek úradu,
g)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 6 až 10; pre regulovaný subjekt, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete nepresahuje 100 000, vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 8, 11 až 15, plán opráv na rok t, súpis majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti s uvedením názvu majetku, dátumu zaradenia do užívania, odpisovej skupiny, nadobúdacej ceny, výšky oprávok k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t a ročnej výšky odpisov v roku t jednotlivých druhov majetku, výšky odpisov v roku t spolu a iné skutočnosti ovplyvňujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu.
(4)
Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh ceny za pripojenie do distribučnej siete podľa § 15 alebo § 16,
d)
podklady k navrhovanej cene podľa § 15 alebo § 16, prípadne iné potrebné podklady podľa požiadaviek úradu.
(5)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa jednotlivých skupín odberateľov plynu v domácnosti vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify,
d)
údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu pre domácnosti, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu, počet odberných miest, výška denných maxím, vyplnené tabuľky podľa prílohy č. 16, kópie zmlúv uzatvorených dodávateľom plynu na nákup plynu pre odberateľov plynu a prípadne ďalšie potrebné podklady na posúdenie návrhu ceny podľa požiadaviek úradu,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 17 až 20,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa § 18 alebo § 19.
(6)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
rozsah oprávnených nákladov, ktoré je možné do ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť započítať podľa § 21 ods. 3, vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify, prípadne iné potrebné údaje podľa požiadaviek úradu,
d)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 21 až 24.
(7)
Súčasťou návrhu ceny za uskladňovanie plynu sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh porovnateľnej ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa § 22 ods. 3 vrátane spôsobu indexácie cien v zmluvách o uskladňovaní plynu uzatváraných na obdobie dlhšie ako jeden rok a vrátane podmienok ich uplatňovania,
d)
analýza podľa § 22 ods. 2 vrátane údajov potrebných na jej preverenie,
e)
prehľad o všetkých užívateľoch zásobníka s ich príslušným využitím zásobníka podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu v roku t-1,
f)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 25 a 26.
(8)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sú:
a)
účtovná závierka24) za rok t-2,
b)
výročná správa24) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene podľa § 23.
(9)
Návrh ceny podľa § 4 ods. 3 sa predkladá regulovaným subjektom, ktorý postupuje pri návrhu ceny podľa § 13, v dvoch vyhotoveniach.
(10)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta, pričom fixné mesačné alebo ročné sadzby sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
(11)
Pri predkladaní návrhu na zmenu rozhodnutia na zostávajúce obdobie roku t podľa § 14 ods. 6 zákona sa regulovaným subjektom predkladajú iba tie podklady, ktoré neboli predložené s návrhom ceny na rok t.
Prístup do prepravnej siete a preprava plynu
§ 5
Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prepravuje plyn prepravnou sieťou v roku t, a vykonáva sa priamym určením porovnateľnej ceny.
§ 6
(1)
Podkladom k návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t je aj analýza cien za prepravu plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie v roku t-1 (ďalej len „analýza“) vypracovaná regulovaným subjektom.
(2)
Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí používajú vstupno – výstupný tarifný systém, a prevádzkovateľov prepravných sietí v členských štátoch Európskej únie susediacich so Slovenskou republikou. Kritériá porovnávania použité v analýze zohľadňujú aj parametre existujúcich užívateľov prepravnej siete na vymedzenom území, a to najmä plánované prepravené množstvo plynu, dohodnuté denné maximum a dĺžku platnosti zmluvy, ako aj parametre vybraných potenciálnych užívateľov prepravnej siete zaradených v súlade s navrhovanými tarifami za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Analýza porovnáva celkové priemerné ceny za prepravu plynu vrátane prepočítania na dĺžkové jednotky, zohľadňujúc príslušnú vzdialenosť vstupných a výstupných bodov prepravnej siete.
(3)
Porovnateľná cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t zohľadňuje výsledky analýzy a navrhuje sa vo forme taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu.
§ 7
Postup a podmienky uplatňovania porovnateľnej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
(1)
Tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t sa navrhujú vo forme vstupno – výstupného tarifného systému (ďalej len „tarifný systém“). Tarifný systém sa skladá z osobitných taríf pre vstupné body do prepravnej siete a osobitných taríf pre výstupné body z prepravnej siete.26)
(2)
Tarifný systém sa člení na tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite a tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu.
(3)
Tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite sa navrhujú pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie jedného roka a pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie kratšie ako jeden rok.
(4)
Tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu zahŕňajú plyn na prevádzkové účely, ktorý sa poskytuje prevádzkovateľovi prepravnej siete vo forme plynu pristaveného na vstupnom bode do prepravnej siete.
(5)
Súčasťou tarifného systému sú aj platby za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom alebo výstupnom bode. Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do prepravnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočného poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode.
(6)
Súčasťou tarifného systému je aj cena za prerušiteľnú kapacitu,27) ktorá je určená v závislosti od pravdepodobnosti prerušenia prepravy plynu.
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu
§ 8
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete je pripojených viac ako 100 000 odberných miest, a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve
(1)
Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 8 až 11 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je v roku t-1 pripojených viac ako 100 000 odberných miest, a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify.
(2)
Východiskovým rokom je rok 2012, ktorý je súčasne prvým rokom regulačného obdobia.
§ 9
Postup a podmienky uplatňovania maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve
(1)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby z taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t regulačného obdobia v eurách na objemovú jednotku neprekročili maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t vypočítanú podľa § 10 alebo § 11; súčasťou taríf sú aj platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity a cena za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve. Platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity sa stanovujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a ktorý je súčasne dodávateľom plynu pre menej ako 500 000 domácností a dodáva plyn výlučne pre domácnosti, sa určujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do distribučnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní dodávky regulačnej elektriny výrobcom elektriny a po preukázaní objemu plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste. V mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu dennej distribučnej kapacity, sa dodatočná platba za dennú distribučnú kapacitu na tomto odbernom mieste pre tohto odberateľa plynu rovná súčinu prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity nad povolené prekročenie a príslušnej ceny podľa cenového rozhodnutia.
(2)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú tak, aby neobsahovali krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu. Pri tvorbe taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa zohľadňuje množstvo distribuovaného plynu a charakter odberu plynu aj s prihliadnutím na odberateľov plynu, ktorých odberné miesto je vybavené meradlom umožňujúcim automatické zaznamenávanie denného odberu plynu. Ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj pri krátkodobých zmluvách o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu zohľadňujú sezónne využitie distribučnej siete.
(3)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú ako viaczložkové tak, aby plánované tržby z fixných zložiek jednotlivých taríf tvorili najviac 60 % z celkových plánovaných tržieb za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu z jednotlivých navrhovaných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
§ 10
Výpočet východiskovej maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
(1)
PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu pre regulačné obdobie 2012 – 2016 a zároveň je cenou za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na prvý rok tohto regulačného obdobia, teda PCDVých = PCD2012, a vypočíta sa podľa vzorca
PCDVých = OVých + PNVých + PZVých,
kde
OVých je východisková ročná hodnota odpisov regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia. Pre potreby regulácie je OVých určená úradom na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu RABVých, zohľadňujúc zostatkovú dobu technickej životnosti aktív,
PNVých sú ročné prevádzkové náklady regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov, určené podľa § 2 ods. 1. PNVých sú stanovené na celé regulačné obdobie a zahŕňajú aj plánované náklady na plnenie povinností regulovaného subjektu vyplývajúcich z osobitného predpisu28) a hodnotu plánovaných nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v sieti pre rok 2012. Do prevádzkových nákladov vynaložených za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23) je možné zarátať len primerané náklady, ktorých výška je v súlade s § 12 ods. 11 písm. f) zákona. Výpočet PNVých sa predloží regulovaným subjektom ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku regulovaného subjektu určená podľa odseku 2.
(2)
PZvých je východisková hodnota primeraného zisku, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 03
kde
RABVých je hodnota regulovanej bázy aktív vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách, ktorá zohľadňuje hodnotu
a)
majetku regulovaného subjektu z roku 2006 používaného výhradne na regulovanú činnosť, ktorý bol predmetom znaleckého posudku zo strany úradu,
b)
skutočných investícií v rokoch 2007 až 2010,
c)
plánovaných investícií v roku 2011,
d)
stanovených odpisov na obdobie rokov 2007 až 2010 a plánovaných odpisov na rok 2011,
WACC je určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív podľa § 3 ods. 4 a 5,
QVých je celkový objem množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia vypočítaný z priemerného množstva distribuovaného plynu v rokoch t-3 až t+1, pričom
za roky t-3 a t-2 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu,
za rok t-1 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu za mesiace január až jún a plánovaný objem distribuovaného plynu za mesiace júl až december,
za roky t a t+1 sa použije plánovaný objem distribuovaného plynu.
(3)
Ak sa regulovaným subjektom v priebehu východiskového roka predloží návrh na zmenu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku na zostávajúce obdobie východiskového roku sa vypočíta podľa vzorca
PCDVýchZ = PCDVých + Z,
kde
PCDVýchZ je maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu na zostávajúce obdobie východiskového roku,
PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu na rok 2012,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení východiskovej maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2012. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
§ 11
(1)
Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu na rok 2013 a nasledujúce roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 04
kde
OVých je východisková ročná hodnota odpisov podľa § 10 ods. 1,
PNVých je východisková ročná hodnota prevádzkových nákladov podľa § 10 ods. 1,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku podľa § 10 ods. 2,
JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 a január až jún roku k zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
IDSKt-2 je index dosiahnutého plnenia štandardov kvality, ktorý je stanovený na základe dosiahnutej úrovne vybraných štandardov kvality v intervale 0 až 0,02; IDSKt-2 sa prvýkrát uplatní pri stanovení maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2016; pre roky 2012 až 2015 sa hodnota IDSKt-2 rovná 0,
IMDSt-2 je index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu, ktorý je stanovený úradom na základe využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj siete v intervale 0 až 0,01; IMDSt-2 sa prvýkrát uplatní pri stanovení maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2014; pre roky 2012 a 2013 sa hodnota IMDSt-2 rovná 0,
VPSt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za pripojenie do distribučnej siete v eurách za rok t-2; pre roky 2012 a 2013 sa hodnota VPSt-2 rovná 0,
VDMAXt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity v eurách za rok t-2; pre roky 2012 a 2013 sa hodnota VDMAXt-2 rovná 0,
Yt je hodnota vyjadrená v eurách zohľadňujúca
a)
dodatočné náklady na plnenie povinností regulovaného subjektu vyplývajúcich z osobitného predpisu28) a dodatočné náklady neočakávaných zmien z dôvodu zmeny právnych predpisov,
b)
hodnotu zmeny nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v sieti v roku t oproti plánovanej hodnote nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v sieti v roku t-1,
POt-1 je hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-1 najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t vypočítaný podľa vzorca
FINVPt = SOt-2 – POt-2,
kde
SOt-2 je skutočná hodnota odpisov v eurách zo skutočnej hodnoty zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-2, najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
POt-2 je plánovaná hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-2 najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
FINVPt sa uplatní po prvýkrát na rok 2014, pre roky 2012 a 2013 sa hodnota FINVPt rovná 0.
Qt je plánovaný objem množstva distribuovaného plynu na rok t.
Všetky hodnoty sa zdôvodňujú analýzami v predloženom cenovom návrhu.
(2)
Ak je hodnota rozdielu JPIk a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0.
(3)
Ak sa regulovaným subjektom v priebehu regulačného roka t predloží návrh na zmenu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDtz v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu na zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
PCDtz = PCDt + Z,
kde
PCDt je maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu v eurách v roku t regulačného obdobia,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
§ 12
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako 100 000 odberných miest
Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 13 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je v roku t-1 pripojených menej ako 100 000 odberných miest, a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify.
§ 13
(1)
Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby z maximálnych cien a taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t regulačného obdobia v eurách na objemovú jednotku plynu distribuovaného užívateľom distribučnej siete neprekročili maximálnu cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 3.
(2)
Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú tak, aby neobsahovali krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu a zohľadňovali príslušnú tlakovú úroveň distribučnej siete.
(3)
Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At v eurách za objemovú jednotku plynu distribuovaného pre užívateľov distribučnej siete na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 05
kde
ONt sú plánované oprávnené náklady v eurách nevyhnutne vynaložené na distribúciu plynu na rok t, určené podľa § 2 ods. 1, kde celková výška oprávnených nákladov na distribúciu plynu na rok t na účely kalkulácie cien nesmie prekročiť hodnotu maximálnych oprávnených nákladov na rok t určenú podľa odseku 4; na účely kalkulácie oprávnených nákladov možno zvýšiť priemerné ročné osobné náklady na jedného zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. e),
NPVt je neoprávnený prebytok výnosov v eurách, ktorý predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov; vypočíta sa ako rozdiel skutočných výnosov z regulovanej činnosti a celkových výnosov z regulovanej činnosti, ktoré bol regulovaný subjekt oprávnený dosiahnuť; takto vypočítaný neoprávnený prebytok výnosov sa použije na účely určenia ceny na nasledujúci regulačný rok po roku, v ktorom úrad dodatočne zistí, že regulovaný subjekt fakturoval nesprávnu cenu alebo že úrad schválil regulovanému subjektu cenu alebo tarify na základe nesprávnych údajov, čím sa mu neoprávnene zvýšili výnosy,
PZt je primeraný zisk na rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu; najvyššia hodnota primeraného zisku, ktorá sa môže použiť na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, sa vypočíta podľa odseku 5,
KLDt je korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorý sa vypočíta podľa odseku 8,
QPt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách na rok t,
QSt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t,
VPt-2 je výška celkových skutočných výnosov prevádzkovateľa distribučnej siete v eurách za pripojenie do distribučnej siete v roku t -2,
JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 a január až jún roku k zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(4)
Hodnota maximálnych oprávnených nákladov MONt v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca
MONt = MJON (QPt + QSt ),
kde
MJON je hodnota maximálnych jednotkových oprávnených nákladov určená vo výške 0,03319 eura na objemovú jednotku.
(5)
Najvyššia hodnota primeraného zisku PZt, ktorá sa môže použiť na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, sa vypočíta podľa vzorca
PZt = 0,00342 + 0,01025 ´ (1 – FNt ),
kde
FNt je koeficient oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku distribuovaného plynu na rok t určený podľa odseku 6; ak je hodnota koeficientu nižšia ako 0, použije sa hodnota rovnajúca sa 0; ak je hodnota koeficientu vyššia ako 1, použije sa hodnota rovnajúca sa 1.
(6)
Koeficient oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku distribuovaného plynu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 06
kde
DONt-2 je rozdiel výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách určený podľa odseku 7.
(7)
Rozdiel výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 07
kde
Nt-2 sú skutočné oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu v roku t-2 určené podľa § 2 ods. 1; celková výška oprávnených nákladov na distribúciu plynu v roku t-2 na účely kalkulácie cien nesmie prekročiť hodnotu maximálnych oprávnených nákladov na rok t-2,
Pt-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách v roku t-2,
St-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách v roku t-2,
ONt-2 sú plánované oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu použité pri kalkulácii cien na rok t-2,
QPt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách na rok t-2,
QSt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t-2.
(8)
Korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu slúži na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-2 a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec 08
kde
TRt-2 sú celkové skutočné výnosy za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách v roku t–2, ktoré predstavujú súčin skutočného objemu distribuovaného plynu a fakturovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
PAt-2 je prepočítaná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku pre rok t–2; hodnota prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku pre rok t–2 sa vypočíta tak, že sa do vzorca podľa odseku 3 dosadia skutočné údaje za rok t-2.
(9)
Pre regulovaný subjekt, ktorým sa predkladá návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu po prvýkrát na rok t, sa na účely výpočtu cien v roku t a v roku t+1 hodnota
a)
rozdielu výšky skutočných nákladov a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(10)
Na účely výpočtu korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu na rok t sa pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 použijú hodnoty vo vzorcoch na výpočet primeraného zisku a maximálnych jednotkových oprávnených nákladov, na základe ktorých sa počítala priemerná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(11)
Pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 sa použije hodnota korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu a hodnota rozdielu výšky skutočných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2, ktorá bola použitá pri výpočte priemernej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(12)
Pre regulovaný subjekt, ktorý nemal schválenú cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na celé obdobie roku t-2, sa na účely výpočtu cien v roku t hodnota
a)
rozdielu výšky skutočných nákladov a plánovaných nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(13)
Ak bola regulovanému subjektu na rok t-2 na základe jeho žiadosti schválená cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu nižšia o viac ako 10 % oproti priemernej cene za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítanej podľa odseku 3, na účely výpočtu KLDt na rok t sa pri výpočte TRt-2 namiesto fakturovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t-2 použije priemerná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítaná podľa odseku 3.
(14)
Regulovaným subjektom sa môže predložiť návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj na časť roku t. Táto skutočnosť sa regulovaným subjektom primerane zohľadní v predloženom návrhu ceny.
(15)
Pri výpočtoch podľa odsekov 10 až 13 sa v rokoch 2014 až 2016 použije namiesto priemernej ceny maximálna cena.
§ 14
Pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete
(1)
Cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje prepravnú sieť v roku t, a vykonáva sa priamym určením maximálnej ceny.
(2)
Maximálna cena za pripojenie plynového zariadenia do prepravnej siete sa určí na základe primeraných nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona, ktorými sú náklady
a)
na prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do prepravnej siete,
b)
na zaobstaranie technických zariadení vybudovaných na prepravnej sieti ako jej neoddeliteľná súčasť na účel zabezpečenia prepojiteľnosti prepravnej siete a pripojeného plynového zariadenia,
c)
na montáž a inštaláciu zariadenia podľa písmena b),
d)
na tlakové a bezpečnostné skúšky zariadenia podľa písmena b),
e)
vzťahujúce sa k administratíve na pripojenie.
(3)
Maximálna cena za pripojenie do prepravnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných primeraných nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona, pričom výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do prepravnej siete sa evidujú oddelene.
Pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete
§ 15
(1)
Cenová regulácia pripojenia do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť v roku t, a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
(2)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete na východiskový rok regulačného obdobia sa vypočíta v súlade s odsekom 3 na základe plánovaných priemerných nákladov na pripojenie plynového zariadenia do distribučnej siete na rok t, vynaložených prevádzkovateľom distribučnej siete pri úkonoch v štandardnom rozsahu potrebných na pripojenie plynového zariadenia. Úkony v štandardnom rozsahu predstavujú úkony a činnosti, ktoré sú porovnateľné pri vykonávaní každého pripojenia plynového zariadenia do distribučnej siete.
(3)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete vo východiskovom roku regulačného obdobia obsahuje primerané náklady podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona
a)
spojené so stanovením podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
spojené s kontrolou žiadosti o realizáciu pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete vrátane kontroly predloženej správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia,
c)
iné náklady spojené s geodetickým zameraním, revíznou správou a dokumentáciou plynového zariadenia.
(4)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete sa navrhuje osobitne pre odberateľov plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov plynu mimo domácnosti.
(5)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti CPDSDt na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 09
kde
CPDSDt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti v roku t-1 regulačného obdobia,
JPIt je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(6)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti CPDSt na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 10
kde
CPDSt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti v roku t-1 regulačného obdobia,
JPIt je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(7)
Skutočné výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do distribučnej siete sa evidujú oddelene.
(8)
Ak sa regulovaným subjektom podáva prvýkrát návrh ceny na iný rok regulačného obdobia, ako je rok 2012, potom tento iný rok sa na účely výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do distribučnej siete považuje za východiskový.
§ 16
(1)
Cenová regulácia pripojenia nových výrobcov plynu do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť v roku t, a vykonáva sa priamym určením maximálnej ceny.
(2)
Cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí ako maximálna cena na základe primeraných nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona
a)
na prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
nákladov na zaobstaranie a montáž technických zariadení vybudovaných na distribučnej sieti na účel zabezpečenia prepojiteľnosti distribučnej siete a ťažobnej siete výrobcu plynu,
c)
na prepojenie medzi distribučnou sieťou a ťažobnou sieťou výrobcu plynu,
d)
na tlakové a bezpečnostné skúšky zariadenia podľa písmena b),
e)
vztiahnutých na potrebnú administratívu na pripojenie.
(3)
Maximálna cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí individuálne na základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
Maximálna cena za pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s osobitným predpisom.29)
Dodávka plynu pre domácnosti
§ 17
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti v roku t, a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
(2)
Jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich charakter odberu plynu a predpokladané množstvo spotrebovaného plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách. Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom odberateľ plynu v domácnosti rozumie odberateľ plynu v domácnosti so spotrebou plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov najviac 68 575 kWh.
(3)
Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberateľov plynu v domácnosti je určená ako maximálna cena. Pri tvorbe maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa zohľadní štruktúra odberateľov plynu v domácnosti. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej mesačnej sadzby a zo sadzby za odobratý plyn a navrhuje sa tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín odberateľov plynu v domácnosti a aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu v domácnosti a tiež medzi ostatnými skupinami odberateľov plynu. Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti pre jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti na rok t sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti neprekročil maximálnu cenu za dodávku plynu pre domácnosti na rok t vypočítanú podľa § 18 alebo § 19.
(4)
Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti obsahuje
a)
náklady na nákup plynu pre domácnosti odvodené z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov a zohľadňujúce aj cenu krátkodobých kontraktov na obchodných miestach Európskej únie,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre domácnosti,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre domácnosti,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
e)
náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu potrebné na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre domácnosti.
(5)
Regulovaný subjekt, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, predloží návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok t podľa § 18 alebo § 19.
(6)
Ak regulovaný subjekt, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, nepostupuje podľa odseku 5, v návrhu ceny na rok t sa použijú maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti vrátane podmienok uplatňovania cien podľa cenového rozhodnutia vydaného na rok t pre regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn pre viac ako 500 000 domácností. V tomto prípade sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, podľa § 4 ods. 5 okrem písmena f).
§ 18
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti podľa tohto paragrafu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn domácnostiam a ktorý podáva návrh ceny prvýkrát na východiskový rok 2012. Ak sa regulovaným subjektom podáva prvýkrát návrh ceny na iný rok regulačného obdobia, ako je rok 2012, potom tento iný rok sa na účely výpočtu ceny za dodávku plynu pre domácnosti považuje za východiskový.
(2)
Maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPVých v eurách na jednotku množstva plynu na rok t, na ktorý sa regulovaným subjektom podáva návrh ceny prvýkrát, sa vypočíta podľa vzorca
CDODPVých = CKPt + CPSt + CDSt + CSPt + CDDt + CPZt,
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 6,
CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 3,
CDSt sú náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 4,
CSPt sú náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 5,
CDDt sú náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 7,
CPZt je primeraný zisk určený podľa odseku 8.
(3)
CPSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území na základe plánovaných denných maxím a plánovaného množstva dodaného plynu všetkým odberateľom plynu na rok t.
(4)
CDSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete na základe plánovaných denných maximálnych odberov odberateľov plynu v domácnosti a za distribúciu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zaradených do príslušných taríf za distribúciu plynu podľa plánovaného množstva odobratého plynu a plánovaného množstva dodaného plynu pre odberateľov plynu v domácnosti na rok t.
(5)
CSPt sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 11
kde
PNSDt sú plánované náklady v eurách na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu odvodené na základe uzavretých zmlúv na uskladňovanie plynu na rok t,
PRQTt je plánované množstvo dodaného plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu, ktorí svojím charakterom odberu plynu nevyvolávajú potrebu využitia podzemných zásobníkov na rok t.
(6)
CKPt sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 12
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt je celkové plánované množstvo nakúpeného plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t,
CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. septembra roku t-1.
(7)
CDDt sa určia ako podiel celkových plánovaných oprávnených nákladov podľa § 2 ods. 1 okrem nákladov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v eurách na celkové plánované množstvo dodaného plynu pre odberateľov plynu v domácnosti na rok t. Do plánovaných oprávnených nákladov obchodnej činnosti, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23) je možné zarátať len primerané náklady podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona. Výpočet plánovaných nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre domácnosti bude dodávateľom plynu predložený ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek.
(8)
CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti, ktorého hodnota je maximálne 3 % z CKPt, najviac však 0,80 eura za 1 MWh alebo 0,00848 eura na objemovú jednotku.
(9)
Ak sa v priebehu východiskového roku 2012 regulovaným subjektom predloží návrh na zmenu ceny za dodávku plynu pre domácnosti, maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPVýchZ v eurách na jednotku množstva plynu pre zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
CDODPVýchZ = CDODPVých + Z,
kde
CDODPVých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t,
Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku množstva plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny za dodávku plynu pre domácnosti.
§ 19
(1)
Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPt v eurách na jednotku množstva plynu na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 13
kde
CDODP Vých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu vo východiskovom roku,
CDDt je hodnota nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách na jednotku množstva plynu určená podľa § 18 ods. 7,
JPIk je aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku k-1 a január až jún roku k zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
Ydt je súčet hodnôt
a)
rozdielu plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t -1,
b)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1,
c)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1,
d)
rozdielu plánovanej ceny za uskladňovanie plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za uskladňovanie plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1; so zohľadnením výnosov zo sekundárnych obchodov v rámci uskladňovania plynu dodávateľom plynu podľa uzatvorených zmlúv na uskladňovanie plynu na rok t-1,
e)
mimoriadnych nákladov regulovaného subjektu na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na náklady súvisiace s dodávkou plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t,
IDSKt-2 je index dosiahnutého plnenia štandardov kvality, ktorý je stanovený na základe dosiahnutej úrovne vybraných štandardov kvality v intervale 0 až 0,01; IDSKt-2 sa prvýkrát uplatní pri stanovení maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2016; pre roky 2012 až 2015 sa hodnota IDSKt-2 rovná sa 0.
Hodnota Ydt sa zdôvodňuje analýzami v predloženom cenovom návrhu.
(2)
Pri návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa použijú ustanovenia odseku 1 a § 17 ods. 2 a 3. Ak hodnota rozdielu JPIk a X je nižšia ako 0, pri výpočte sa použije hodnota tohto rozdielu rovnajúca sa 0.
(3)
Ak sa regulovaným subjektom v priebehu regulačného roka t predloží návrh na zmenu ceny za dodávku plynu pre domácnosti, maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPtz v eurách na jednotku množstva plynu pre zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
CDODPtz = CDODPt + Z,
kde
CDODPt je maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t,
Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku množstva plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny za dodávku plynu pre domácnosti.
Dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
§ 20
Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť v roku t, a vykonáva sa určením rozsahu oprávnených nákladov a určením výšky primeraného zisku.
§ 21
(1)
Jednotlivé skupiny výrobcov tepla sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich charakter odberu plynu a predpokladané množstvo spotrebovaného plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách.
(2)
Pri tvorbe ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť regulovaným subjektom sa zohľadní štruktúra výrobcov tepla a cena sa stanovuje tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín výrobcov tepla a aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami výrobcov tepla, ako aj medzi ostatnými skupinami odberateľov plynu. Ak sa v priebehu regulačného roka t zmenia náklady podľa odseku 3 písm. a) až e), ktoré sú preukázateľne nižšie ako náklady, ktoré regulovaný subjekt použil pre stanovenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t, bezodkladne sú o tejto zmene regulovaným subjektom informovaní výrobcovia tepla.
(3)
Cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t obsahuje
a)
náklady na nákup plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na rok t odvodené z celkových nákladov na nákup plynu na rok t, vyplývajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu uzatvorených regulovaným subjektom, zohľadňujúce aj krátkodobé zmluvy v obchodných miestach v Európskej únii,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na rok t odvodené z celkových nákladov na prepravu plynu na rok t na základe dosiahnutých denných maxím a množstva dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu dodávateľa plynu pre výrobcov tepla na rok t súvisiace s dodávkou plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, odvodené z celkových nákladov za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t na základe zaradenia do príslušných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a množstva dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre výrobcov tepla na rok t odvodené z celkových nákladov na uskladňovanie plynu na rok t na základe dosiahnutých denných maxím a množstva plynu v súlade s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu a príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu,
e)
náklady dodávateľa plynu na dodávku plynu pre výrobcov tepla na rok t stanovené podľa § 2 ods. 1 okrem nákladov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2; do oprávnených nákladov dodávateľa plynu vynaložených na dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23) je možné zarátať len primerané náklady, ktorých výška je podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre výrobcov tepla na rok t kalkulovaný vo výške 0,80 eura za 1 MWh alebo 0,00848 eura na objemovú jednotku.
§ 22
Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
(1)
Cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť uskladňovanie plynu v roku t, a vykonáva sa priamym určením porovnateľnej ceny.
(2)
Podkladom k návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu je aj analýza cien za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie v roku t-1. Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov zásobníkov v členských štátoch Európskej únie, ktorí prevádzkujú zásobníky s podobnými parametrami ako regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh ceny na rok t. Kritériá porovnávania použité v analýze zohľadňujú okrem geologicko-technických charakteristík zásobníka aj parametre používané pri určovaní cien za uskladňovanie plynu u existujúcich prevádzkovateľov zásobníkov, a to najmä pracovný objem,30) vtlačný výkon,31) ťažobný výkon.32) Analýza porovnáva ceny za poskytovanie služby uskladňovacej kapacity33) zahŕňajúcej pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, ale aj ceny za poskytovanie každej služby jednotlivo, ktoré regulovaný subjekt bude ponúkať v roku t.
(3)
Porovnateľná cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na rok t sa navrhuje ako
a)
maximálna cena za pevnú uskladňovaciu kapacitu,34) ktorá je určená pracovným objemom v objemových jednotkách za rok, príslušným maximálnym ťažobným výkonom v objemových jednotkách za deň a príslušným maximálnym vtlačným výkonom v objemových jednotkách za deň,
b)
maximálna cena za poskytnutie jednotlivej služby, ktorou môže byť pracovný objem v objemových jednotkách za rok, ťažobný výkon v objemových jednotkách za deň a vtlačný výkon v objemových jednotkách za deň,
c)
maximálna cena za iné služby, ktoré sú regulované podľa zákona a sú poskytované prevádzkovateľom zásobníka.
(4)
Maximálne ceny podľa odseku 3 sa súčasne navrhujú aj v energetických jednotkách.
(5)
Ceny podľa odseku 3 sa vzťahujú spravidla na obdobie, ktoré sa začína 1. mája roku t a končí sa 30. apríla roku t + 1.
§ 23
Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku plynu, ktorú uskutočňuje dodávateľ poslednej inštancie podľa osobitného predpisu35) a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
(2)
Odberatelia plynu sa dodávateľom poslednej inštancie zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem, zohľadňujúcich predpokladané množstvo odobratého plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách podľa platných zmlúv o distribúcii plynu.
(3)
Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov plynu obsahuje
a)
náklady na nákup plynu pre odberateľov plynu určené pre obdobie dodávky plynu v režime poslednej inštancie; náklady na nákup plynu sa vzťahujú na priemernú nákupnú cenu plynu podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu na vymedzenom území, zohľadňujúc aj krátkodobé zmluvy na obchodných miestach v Európskej únii dodávateľa poslednej inštancie v príslušnom období dodávky plynu,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu; v prípade dostatočnej zmluvne dohodnutej kapacity dodávateľa plynu u prevádzkovateľa prepravnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na prepravnú kapacitu náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu; v prípade dostatočnej zmluvne dohodnutej kapacity dodávateľa plynu na vstupnom bode do distribučnej siete u prevádzkovateľa distribučnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na vstupnú kapacitu do distribučnej siete sú náklady na prístup do distribučnej siete odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu a príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu; v prípade dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity dodávateľa plynu u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu sú náklady na uskladňovanie plynu odvodené z celkových nákladov dodávateľa poslednej inštancie na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu,
e)
náklady dodávateľa plynu spojené s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie stanovené podľa § 2 ods. 1,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre odberateľov plynu vo výške 0,80 eura za 1 MWh alebo 0,00848 eura na objemovú jednotku.
§ 24
Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak cena nebude úradom určená. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa § 12 ods. 5 zákona.
§ 25
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.
§ 26
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 4/2009 (oznámenie č. 241/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 4/2010 (oznámenie č. 303/2010 Z. z.).
§ 27
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete
Príloha č. 2 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete
Príloha č. 3 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siste na výstupe z prepravnej siete
Príloha č. 4 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siste na vstupe do prepravnej siete
Príloha č. 5 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v preprave plynu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na vstupe do distribučnej siete
Príloha č. 7 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na výstupe z distribučnej siete
Príloha č. 8 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v distribúcii plynu
Príloha č. 9 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch prevádzkovateľa a distribučnej siete
Príloha č. 10 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete
Príloha č. 11 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Príloha č. 12 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet korekčného faktora
Príloha č. 13 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Opravnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa § 2
Príloha č. 14 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Oprávnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa účtovnej osnovy
Príloha č. 15 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje potrebné na určenie osobných nákladov za distribúciu plynu - priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca
Príloha č. 16 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o predaji plynu a dodávke plynu
Príloha č. 17 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o počte odberateľov a množstve dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti
Príloha č. 18 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o nákupe plynu
Príloha č. 19 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam
Príloha č. 20 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 18 ods. 7
Príloha č. 21 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o počte výrobcov tepla a množstve dodaného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
Príloha č. 22 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o predaji plynu a dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
Príloha č. 23 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
Príloha č. 24 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa § 21 ods. 3 písm. e)
Príloha č. 25 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Súhrnný tok plynu v zásobníku
Príloha č. 26 k vyhláške č. 216/2011 Z. z.
Prehľad o pridelenej uskladňovacej kapacite užívateľom zásobníka
1)
§ 2 písm. c) bod 32 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády č. 212/2010 Z. z.
4)
§ 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.
5)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
18)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
22)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
24)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
27)
Čl. 2 ods. 1 bod 13 a čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 08. 2009).
28)
§ 14 ods. 12 a 14 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 20a a § 69a ods. 8 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.