217/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. júla 2011,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena,
d)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
e)
rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,
f)
objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),
g)
skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia2) v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
h)
skupinou producentov3) odpadovej vody producenti3) v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody,
i)
distribúciou pitnej vody výroba a predaj pitnej vody iným prevádzkovateľom verejných vodovodov, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi.2)
§ 2
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)
Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, a to
a)
náklady na obstaranie vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov2) zvýšeného najviac o 25 %; ak sa obstaráva pitná voda z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom, zvýšenie množstva vody vo všetkých prípadoch bude rovnomerné,
b)
technologické náklady,
c)
osobné náklady;4) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu JPI, ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)
e)
odpisy hmotného majetku6) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena g), najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom7) z jeho obstarávacej ceny,8)
f)
odpisy nehmotného majetku6) okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmena g), vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve,
g)
odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku6) zaradeného do účtovníctva po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov7) zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku stanovenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu9) predloženým úradu,
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmen e) až g) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom,
i)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,10)
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky11) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona.
(2)
Na účely kalkulácie oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o JPI. Do oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 6 a 7 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.
(3)
Skutočná výška oprávnených nákladov sa zníži v prípade predaja hmotného majetku, ktorého odpisy sa uplatňovali v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku. Ak sa náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou podľa § 2 písm. d) zákona, uplatňujú v kalkulácii oprávnených nákladov, potom sa výška skutočných oprávnených nákladov zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených oprávnených nákladov v kalkulácii oprávnených nákladov.
(4)
Výška plánovaných oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom alebo návrhu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh ceny“) sa určuje maximálne do výšky oprávnených nákladov na rok t plánovaných v návrhu ceny regulovaného subjektu.
(5)
Oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,12)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,13) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,14)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,20)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,22)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,
ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,23)
af) náklady na výkon regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, najmä v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené nad rozsah primeranosti nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona,
ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah) kurzové straty,
ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,
aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,
ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,
al) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(6)
Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktorí sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, oprávnené náklady sa uvedú v rozsahu podľa prílohy č. 10. V kalkulácii oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5 sa tieto náklady uplatnia priamo v celkových oprávnených nákladoch regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvedie v údajoch podľa prílohy č. 3.
§ 3
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Primeraný zisk sa určí ako súčin hodnoty regulačnej bázy aktív a primeranej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív. Regulačná báza aktív RAB je hodnota aktív slúžiacich na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona a určí sa na základe ich účtovnej hodnoty. Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením WACC v percentách na dve desatinné miesta na regulačné obdobie je vypočítaná podľa vzorca
Vzorec 01
kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca
Re = RF + βLEV x (RM - RF)
kde
RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos 5- a viacročných štátnych dlhopisov emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 – 2011; na rok 2012 určená vo výške 4,01 %,
βLEV je vážený koeficient b, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca
Vzorec 02
kde
βUNLEV je nevážený koeficient b bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov; na rok 2012 určený vo výške 0,30 a na ďalšie roky regulačného obdobia určený úradom v intervale ,
D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na rok 2012 určený vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,
(RM – RF) je celková riziková prémia; na rok 2012 určená vo výške 3,00 % a na ďalšie roky regulačného obdobia určená úradom v intervale ,
RM je výkonnosť tržného portfólia určená na rok 2012 vo výške 7,01 %,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie 5 a viac rokov s výškou úveru nad 1 milión eur; na rok 2012 určená vo výške 5,13 %.
Na rok 2012 miera výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC je úradom určená vo výške 6,04 %.
Hodnoty parametrov na ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC), budú zverejnené na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.
(2)
Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je stanovený v § 6 ods. 3 a pri odvedení a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého množstvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je stanovený v § 7 ods. 3.
(3)
Faktor efektivity X pre regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona sa stanovuje na hodnotu 3,5 %.
§ 4
Návrh ceny
(1)
Súčasťou návrhu ceny je
a)
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
b)
kópia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak je jeho vlastníkom iná osoba ako regulovaný subjekt,
c)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody“) podľa § 6 ods. 1 alebo výpočet maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 6 ods. 9 a návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a návrh maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody podľa § 6 ods. 5 až 7,
d)
výpočet priemernej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvedenie a čistenie odpadovej vody“) podľa § 7 ods. 1 alebo výpočet maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa § 7 ods. 7 a návrh maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody,
e)
údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody alebo za odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2,
f)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva v roku t-1, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 13,
g)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona na rok t až t+2 podľa prílohy č. 14,
h)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t-2 zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 16.
(2)
Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny je
a)
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
b)
kópia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak je jeho vlastníkom iná osoba ako regulovaný subjekt,
c)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a návrh maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody podľa § 6 ods. 8,
d)
výpočet priemernej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody a návrh maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa § 7 ods. 6,
e)
plánované údaje za regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona na rok t
1.
uvedené v riadkoch „Rok t“ v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a príloh č. 9 až 11,
2.
kalkulácia oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5,
3.
kalkulácia rozpisu plánovaných režijných nákladov na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 6,
4.
kalkulácia oprávnených nákladov podľa lokalít vrátane spoločných nákladov rozložených podielom na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa príloh č. 7 a 8,
5.
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,
6.
prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
7.
zoznam subjektov, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať vodu,
f)
vecný a finančný prehľad plánovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 15,
g)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 13,
h)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
i)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 14.
(3)
Po skončení kalendárneho roka do 31. mája sa predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, a to
a)
uvedené v riadkoch „Rok t-2“ v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a príloh č. 9 až 11,
b)
kalkulácia oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5,
c)
kalkulácia rozpisu režijných nákladov podľa prílohy č. 6,
d)
kalkulácia oprávnených nákladov podľa lokalít vrátane spoločných nákladov rozložených podielom na regulované činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa príloh č. 7 a 8,
e)
výkaz ziskov a strát24) alebo prehľad výnosov podľa prílohy č. 12,
f)
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
g)
prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
h)
zoznam prevádzkovateľov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval vodu,
i)
vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 15,
j)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 13,
k)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
l)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona podľa prílohy č. 14.
(4)
Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája, ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako 1 000 000 m3, predkladajú aj tieto doklady a skutočné údaje za predchádzajúci rok:
a)
účtovná závierka24) a správa audítora k účtovnej závierke podľa osobitného predpisu,25) ak má regulovaný subjekt povinnosť auditu,
b)
údaje na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 17 a do 30. júna výročná správa.24)
§ 5
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Ak sa regulovaným subjektom predkladá návrh ceny prvýkrát na rok t v priebehu roku t, návrh ceny obsahuje plánované údaje na mesiace roku t nasledujúce po mesiaci, v ktorom sa tento návrh ceny predkladá podľa § 4 ods. 2.
(2)
Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 zákona, návrh na zmenu ceny obsahuje skutočné údaje za mesiace roku t predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa tento návrh na zmenu ceny predkladá, plánované údaje na ostatné mesiace roku t v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), e) a f) a skutočné údaje za rok t-1 v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. a) až i) a ods. 4 písm. a).
(3)
Ak sa návrh ceny na rok t predkladá regulovaným subjektom, ktorý mal prvýkrát úradom schválenú alebo určenú maximálnu cenu na rok t-1, postupuje sa podľa § 4 ods. 1 a návrh ceny obsahuje aj skutočné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za mesiace júl až december roku t-1 podľa príloh k vyhláške vrátane prílohy č. 3.
(4)
Ak sa regulovaným subjektom predkladá návrh ceny na rok t, ktorý predpokladá zníženie oprávnených nákladov plánovaných na rok t a ktorého dôsledkom je zníženie ceny, postupuje sa podľa § 4 ods. 2 a 3 a návrh ceny obsahuje aj skutočné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za mesiace júl až december roku t-1 podľa príloh k vyhláške.
(5)
Návrh ceny sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach, z toho jedno v originálnom vyhotovení a jedenkrát vo fotokópii a ostatné podklady podľa príloh k vyhláške sa predkladajú elektronicky v tabuľkovom editore.
(6)
Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak nie je stanovené inak.
§ 6
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca
Vzorec 03
kde
PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,
OVt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách predložené úradu v kalkulácii oprávnených nákladov za rok t-2,
POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona zohľadňujúca technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a plánovaného na zaradenie do 31. decembra do účtovníctva v roku t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; v prípade prevádzkových spoločností preukázateľná zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom,
NVt-2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu a dodávku pitnej vody v roku t-2 okrem OVt-2,
QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,
PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,10 eura na 1m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 3,
Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona vypočítaný podľa odseku 4.
(2)
Výška primeraného zisku v eurách sa vypočíta podľa vzorca
PZt = RABt-2 × WACC,
kde
RABt-2 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku t-2 používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa prílohy č. 13.
(3)
Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,05 eura na 1 m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.
(4)
Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 04
kde
n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku v roku t-2 podľa prílohy č. 16. Podiel vodárenského majetku, ktorý je už na 100 % a viac využívaný, sa rovná 1. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5)
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 1.
(6)
Ak sa regulovaným subjektom dodáva voda inému prevádzkovateľovi, návrh maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody sa predkladá úradu tak, že maximálna cena za distribúciu pitnej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným odberateľom.2)
(7)
Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny zohľadňovali oprávnené náklady jednotlivých skupín odberateľov2) a výšku primeraného zisku.
(8)
Ak sa predkladá úradu prvýkrát návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej vody novým regulovaným subjektom, na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody sa vypočíta priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 1, pričom sa do výpočtu použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 5 až 7.
(9)
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za distribúciu pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 05
ak (JPI – X) MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za distribúciu pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na rok t,
MCVt-1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za distribúciu pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje oprávnené náklady a primeraný zisk,
JPI je hodnota podľa § 2 ods. 1 písm. c),
X je faktor efektivity podľa § 3 ods. 3,
Y je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona. Vypočíta sa ako podiel hodnoty odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona zohľadňujúcej technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a plánovaného na zaradenie do 31. decembra do účtovníctva v roku t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny, v prípade prevádzkových spoločností preukázateľná zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom a skutočného množstva pitnej vody v objemových jednotkách dodaného všetkým odberateľom podľa § 2 písm. d) zákona za rok t-2 vrátane vlastnej spotreby.
NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt).
(10)
Ak sa regulovaným subjektom v priebehu roka t predkladá návrh na zmenu maximálnej ceny za výrobu a dodávku alebo distribúciu pitnej vody, maximálna cena za výrobu a dodávku alebo distribúciu pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
MCVtz = MCVt + Z,
kde
MCVtz je maximálna cena za výrobu a dodávku alebo distribúciu pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na zostávajúce obdobie roku t,
MCVt jemaximálna cena za výrobu a dodávku alebo distribúciu pitnej vody v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená úradom na rok t,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu a dodávku alebo distribúciu pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t. Hodnota zmeny sa odôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny.
§ 7
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca
Vzorec 06
kde
PRSt je priemerná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,
OSt-2 sú skutočné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách predložené úradu v kalkulácii oprávnených nákladov za rok t-2,
POSt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona zohľadňujúca technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a plánovaného na zaradenie do 31. decembra do účtovníctva v roku t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; v prípade prevádzkových spoločností preukázateľná zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom,
NSt-2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvedenie a čistenie odpadovej vody v roku t-2 okrem OSt-2,
QSTt-2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov3) v roku t-2,
PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,13 eura na 1m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie, alebo vypočítaná podľa odseku 3,
Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona vypočítaný podľa odseku 4.
(2)
Výška primeraného zisku sa vypočíta sa podľa vzorca
PZt = RABt-2 × WACC,
kde
RABt-2 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku t-2 používaného na odvedenia a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 13.
(3)
Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,07 eura za 1m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie.
(4)
Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 07
kde
n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku v roku t-2 podľa prílohy č. 16. Podiel vodárenského majetku, ktorý je už na 100 % a viac využívaný, sa rovná 1. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5)
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody MCSt alebo maximálne ceny pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.
(6)
Ak sa novým regulovaným subjektom predkladá úradu prvýkrát návrh ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody, na určenie maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody sa vypočíta priemerná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 1, pričom sa do výpočtu použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odseku 5.
(7)
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 08
ak (JPI – X) t je maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t,
MCSt-1 je maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje oprávnené náklady a primeraný zisk,
JPI je hodnota podľa § 2 ods. 1 písm. c),
X je faktor efektivity podľa § 3 ods. 3,
Y je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona. Vypočíta sa ako podiel hodnoty odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona zohľadňujúcej technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a plánovaného na zaradenie do 31. decembra do účtovníctva v roku t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny, v prípade prevádzkových spoločností preukázateľná zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom a skutočného množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách od všetkým producentov3) v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie,
NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt).
(8)
Ak sa regulovaným subjektom v priebehu roka t predloží návrh na zmenu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
MCStz = MCSt + Z,
kde
MCStz je maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na zostávajúce obdobie roku t,
MCSt jemaximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená úradom na rok t,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t. Hodnota zmeny sa odôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny.
§ 8
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)
Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, cena schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí sa použije až po vykonaní odpočtu meradla. Odpočet meradiel sa ukončí najneskôr do 30 dní od začatia vykonávania odpočtu. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená alebo určená úradom na predchádzajúce obdobie.
(2)
Pri znížení ceny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa cena schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí použije po vykonaní odpočtu meradla, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30 dní od dátumu účinnosti rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená alebo určená úradom na predchádzajúce obdobie.
(3)
Ak sa odpočet množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody nevykoná podľa odseku 1 alebo odseku 2, pri fakturácii sa uplatní cena v prospech regulovaného subjektu, ak odberateľ2) alebo producent3) neumožnil vykonať odpočet meradla ani na základe opakovanej výzvy regulovaného subjektu; inak sa pri fakturácii uplatní cena v prospech odberateľa2) alebo producenta,3) a to až do vykonania prvého preukázateľného odpočtu meradla.
(4)
Ak sa regulovaným subjektom uplatňuje cena nižšia ako schválená maximálna cena, táto cena musí zohľadňovať náklady na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
§ 9
Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok t uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok t-1; rovnako sa postupuje, ak nebude cena úradom určená. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa § 12 ods. 5 zákona.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (oznámenie č. 295/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. júna 2009 č. 3/2009 (oznámenie č. 240/2009 Z. z.).
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
Príloha č. 2 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody
Príloha č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
Príloha č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Spoločné údaje
Príloha č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácia oprávnených naákladov v tisícoch eur
Príloha č. 6 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácia rozpisu režijných nákladov podľa § 2 ods. 2 v tisícoch eur
Príloha č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácia oprávnených nákladov na dodávku pitnej vody podľa lokalít v tisícoch eur
Príloha č. 8 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácia oprávnených nákladov na odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa lokalít v tisícoch eur
Príloha č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácia oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody v tisícoch eur
Príloha č. 10 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Kalkulácie oprávnených nákladov vyčlenených z prílohy č. 5, ktoré sa týkajú prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe zmluvného vzťahu medzi regulovaným subjektom a ich vlastníkom (obec) v tisícoch eur
Príloha č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 2 ods. 2 v tisícoch eur
Príloha č. 12 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur
Príloha č. 13 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur
Príloha č. 14 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Prehľad investícii (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov v eurách
Príloha č. 15 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách
Príloha č. 16 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t-2
Príloha č. 17 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.
Údaje potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch
1)
§ 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
10)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
11)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
19)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
23)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
24)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 123/2003 Z. z.).
25)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.