221/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
z 29. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „orgán verejnej moci, ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia“ nahrádzajú slovami „ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci“.
3.
V § 5 ods. 3 sa za slová „zverejnenej v“ vkladajú slová „oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení,“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak
a)
žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti podľa odseku 3,
b)
môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada,
c)
predtým, ako im bola doručená žiadosť o uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie opravy,
d)
by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.“.
6.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce“ a slová „právo na opravu tým nie je dotknuté“ sa nahrádzajú slovami „uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu“.
7.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona osoba ustanovená v osobitnom predpise,8a) predseda politickej strany alebo politického hnutia a podpredseda politickej strany alebo politického hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
8.
V § 8 ods. 4 druhej vete sa za slová „v čom“ vkladajú slová „je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom“.
9.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak
a)
žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 4,
b)
odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o uverejnenie odpovede, ak sa jeho spracovaním pre uverejnenie nezmenil ani neskreslil jeho pôvodný obsah,
c)
uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,
d)
by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e)
by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.
10.
V § 9 ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
11.
V § 9 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
d)
by uverejnenie dodatočného oznámenia bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.
12.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
13.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Na doručovanie žiadostí podľa § 7 až 9 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 48 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku.
(6)
Rovnocenným miestom podľa § 7 ods. 5, § 8 ods. 6 a § 9 ods. 5 sa rozumie aj miesto vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva na účely pravidelného uverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení.“.
14.
V § 12 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 660 eur“.
15.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa suma „30 000 Sk“ nahrádza sumou „995 eur“ a vypúšťajú sa slová „alebo 3“.
16.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331 eur“.
17.
V § 12 ods. 3 sa suma „30 000 Sk“ nahrádza sumou „995 eur“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
18.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)
Súdne konanie o návrhu podanom podľa § 10 ods. 2 začaté pred 1. septembrom 2011, ktorého súčasťou je aj návrh na priznanie primeranej peňažnej náhrady podľa § 10 ods. 4 účinného do 31. augusta 2011, súd dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 7), žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia (§ 9) týkajúce sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. septembrom 2011, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.“.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z. a zákona č. 532/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15c odsek 2 znie:
„(2)
Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.“.
2.
V § 21 ods. 9 písmená a) a b) znejú:
„a)
by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s dobrými mravmi,
b)
by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby,“.
3.
V § 21 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
Za § 76dc sa vkladá § 76dd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76 dd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Žiadosť o odvysielanie opravy (§ 21) týkajúca sa údaja, ktorý bol odvysielaný pred 1. septembrom 2011, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.“.
5.
§ 76e znie:
㤠76e
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Názov prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.