222/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2011 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 riadok č. 149 znie:
„č. 149
Karbendazím
(Carbendazim)
č. CAS: 10605-21-7
č. CIPAC 263
Metyl benzimidazol-
2-ylkarbamát
≥ 980
Významné
nečistoty 2-amino-3-
hydroxyfenazín (AHP):
najviac
0,0005 g/kg
2,3-diaminofenazín (DAP):
najviac
0,003 g/kg
1. 6. 2011 30. 11. 2014 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd pri týchto plodinách:
– obilniny,
– repka olejná,
– cukrová a kŕmna repa,
– kukurica,
v dávkach nepresahujúcich:
– 0,25 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny a repku olejnú,
– 0,075 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú a kŕmnu repu,
– 0,1 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.
Nesmú byť povolené tieto použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia chrbtovými alebo ručnými postrekovačmi, či už amatérskymi alebo profesionálnymi používateľmi,
– v domácom záhradkárstve.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Osobitnú pozornosť venuje
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zmiernenie úletu s cieľom minimalizovať expozíciu povrchových vodných plôch, ako je dodržanie vzdialenosti medzi ošetrovanými oblasťami a povrchovými vodnými plochami samostatne alebo spolu s použitím techník alebo pomôcok na zmiernenie úletu; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako je výber najvhodnejšej kombinácie počtu a načasovania aplikácií a v prípade potreby aj stupňa koncentrácie účinnej látky, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov (dlhodobé riziko); ak z výsledkov posúdenia rizika pre špecifické použitia vyplýva potreba cielených opatrení na zníženie rizika s cieľom minimalizovať expozíciu, uvedie tieto opatrenia v odbornom posudku; kontrolný ústav navrhované opatrenia uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, nakladaní, aplikácii a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú expozícii uvedenej látke.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa karbendazímu, a najmä jej dodatky I a II.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– najneskôr do 1. decembra 2011 informácie, pokiaľ ide o toxikologickú a ekotoxikologickú relevanciu nečistoty AEF037197 ,
– najneskôr do 1. júna 2012 preskúmanie štúdií zahrnutých do zoznamu v návrhu novej hodnotiacej správy zo 16. júla 2009 (zväzok 1 úroveň 4‚ Ďalšie informácie, s. 155 – 157),
– najneskôr do 1. júna 2013 informácie o osude a správaní v životnom prostredí (postup aeróbnej degradácie v pôde) a dlhodobé riziko pre vtáky.“
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 343 až 360, ktoré znejú:
„č. 343
Hexytiazox
(Hexythiazox)
č. CAS:
78587-05-0
č. CIPAC: 439
(4RS,5RS)-5-
(4-chlórfenyl)-N-cyklohexyl-4- metyl-2-oxo-
1,3-tiazolidín-3-karboxamid
≥ 976
(1:1 zmes
(4R, 5R)
a (4S, 5S))
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa hexytiazoxu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o 
a) toxikologickú relevantnosť metabolitu PT-1-3,*)
b) potenciálny výskyt metabolitu PT-1-3 v spracovaných komoditách,
c) potenciálne nepriaznivé účinky hexytiazoxu na včelí plod,
d) posúdenie rizika možného dosahu preferenčnej degradácie a/alebo konverzie zmesi izomérov na pracovníka, posúdenie rizika pre ­spo­trebiteľa a životné prostredie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene d) dva roky po prijatí špecifických usmernení.
*) (4S,5S)-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidín-2-ón a (4R,5R)-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidín-2-ón.
č. 343
Fluometurón
(Fluometuron)
č. CAS: 2164-17-2
č. CIPAC: 159
1,1-dimethyl-3-(a,a,a-
trifluoro-m-tolyl)
urea
≥ 940 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd do bavlny.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o fluometuróne finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako aj povinnosť vykonávať programy monitorovania na overenie možného priesaku fluometurónu a pôdnych metabolitov desmetyl-fluometurónu a trifluorometylanilínu v citlivých oblastiach, ktoré kontrolný ústav uvedie v rozhodnutí o registrácii alebo na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové pôdne makroorganizmy okrem dážďoviek a pre necieľové rastliny; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadatelia predložia potvrdzujúce informácie o
a) toxikologických vlastnostiach rastlinného metabolitu kyseliny ­tri­fluóroctovej,
b) analytických metódach na monitorovanie fluometurónu vo vzduchu,
c) analytických metódach na monitorovanie pôdneho metabolitu ­tri­fluorometylanilínu v pôde a vo vode,
d) relevantnosti pôdnych metabolitov desmetyl-fluometurónu a trifluorometylanilínu pre podzemnú vodu, ak je fluometurón ­po­dľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikovaný v kategórii podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Žiadatelia poskytnú kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 31. marca 2013 a informácie ustanovené v písmene d) do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii fluometurónu.
č. 344
Ditianón
(Dithianon)
č. CAS: 3347-22-6
č. CIPAC: 153
5,10-dihydro-
5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-
dithiín- 2,3-dikarbonitril
≥ 930 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa ditianónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora; v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vtáky; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží do 31. mája 2013 kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o
a) stabilitu pri skladovaní a povahu rezíduí v spracovaných produktoch,
b) posúdenie expozície vody a podzemnej vody, pokiaľ ide o kyselinu ftalovú,
c) posúdenie rizika pre vodné organizmy vzhľadom na kyselinu ftalovú, ftalaldehyd a 1,2 benzenedimetanol.
č. 345
Fenazachín
(Fenazaquin )
č. CAS: 120928-09-8
č. CIPAC: 693
4-terc-
butylfenetyl chinazolín-4-yl éter
≥ 975 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd na okrasné rastliny v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenazachínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení
– referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
– úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť riziku pre operátorov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva venuje osobitnú pozornosť ochrane včiel; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav a odborné pracoviská stanovia také podmienky ­po­užívania, ktorými sa zabezpečí, že v plodinách určených na ľudskú a živočíšnu spotrebu nezostanú žiadne rezíduá fenazachínu.
č. 346
Flutriafol
č. CAS: 76674-21-0
č. CIPAC: 436
(RS)-2,4’-
difluór-a-(1H-
1,2,4- triazol-1-
ylmetyl)benz­hydryl alkohol
≥ 920
(racemát)
Relevantné
nečistoty:
Dimetylsulfát: max. obsah: 0,1 g/kg
Dimetylformamid:
max. obsah:
1 g/kg
Metanol:
max. obsah:
1 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa flutriafolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, keď sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre hmyzožravé vtáky.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o 
a) relevantnosť nečistôt prítomných v technických špecifikáciách,
b) rezíduá metabolitov derivátov triazolu (TDMs) v prvotných plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
c) dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách b) a c) do 31. mája 2013.
č. 347
Sintofén
(Sintofen)
č. CAS: 130561-48-7
č. CIPAC: 717
kyselina 1-(4-
chlórfenyl)-1,4- dihydro-5-(2-
metoxyetoxy)-4- oxocinolín-3-
karboxylová
≥ 980
Nečistoty:
2-metoxyetanol, nie viac ako 0,25 g/kg
N,N-dimetylfor-mamid, nie viac ako 1,5 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor pre pšenicu na produkciu hybridov na siatie, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa sintofénu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť riziku operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Kontrolný ústav na etikete prípravku uvedie, že pšenica ošetrená sintofénom sa nesmie dostať do potravinového a krmivového reťazca.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o 
1. špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu podloženú primeranými analytickými údajmi,
2. relevantnosť nečistôt prítomných v technických špecifikáciách okrem nečistôt 2-metoxyetanolu a N,N-dimetylformamidu,
3. relevantnosť testovacieho materiálu použitého v dokumentácii týkajúcej sa toxicity a ekotoxicity vzhľadom na špecifikáciu technického materiálu,
4. metabolický profil sintofénu v striedajúcich sa plodinách.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 až 3 do 1. decembra 2011 a informácie ustanovené v bode 4 do 31. mája 2013.
č. 348
Diklofop
(Diclofop)
č. CAS 40843-25-2 (parentálna látka)
č. CAS 257-141-8 (diklofop-metyl)
č. CIPAC 358 (parentálna látka)
č. CIPAC 358.201 (diklofop-metyl)
Diklofop
kyselina (RS)-2-
[4-(2,4-
dichlórfeno-
xy)fenoxy]propiónová
diklofop-metyl
metylester kyseliny (RS)-2-[4- (2,4-dichlórfeno-xy)fenoxy]propiónovej
≥ 980
(vyjadrené ako diklofop-metyl)
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o diklofope, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a necieľové rastliny; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
a) štúdii metabolizmu v obilninách,
b) aktualizácii hodnotenia rizika, pokiaľ ide o možný vplyv preferenčnej degradácie/konverzie izomérov na životné prostredie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene b) najneskôr dva roky po prijatí osobitných usmernení o hodnotení zmesí izomérov.
č. 349
Polysulfid
vápenatý
(Lime sulphur)
č. CAS:
1344-81-6
č. CIPAC: 17
Polysulfid
vápenatý
≥ 290 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa polysulfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej doda­tky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; v odbornom posudku uvedie primerané ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vodných organizmov a necieľových článkonožcov; v odborných posudkoch uvedú vhodné opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 350
Azadirachtín
č. CAS: 11141-17-6 ako
azadirachtín A
č. CIPAC: 627 ako
azadirachtín A
Azadirachtín A: dimetyl (2aR,3S,4S,4aR, 5S,7aS,8S, 10R,10aS,10bR)
-10- acetoxy-
3,5-dihydroxy-4-
[(1aR,2S,3aS,
6aS,7S,7aS)- 6a-hydroxy-7a-metyl- 3a,6a,7,7a-tet­rahydro-2,7- metanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a
(2H)- yl]-4-metyl-8-
{[(2E)-2- metylbut-2-
enoyl]oxy}
oktahydro-1H-
nafto
[1,8a-c:4,5- b´c´]difurán-
5,10a (8H)-
dikarboxylát
Vyjadrený ako azadirachtín A
≥ 111
Suma aflatoxínov B 1, B 2, G 1,
G 2 nesmie presahovať
300 mg/kg
obsahu azadirachtínu A.
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o azadirachtíne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce prehodnotenie maximálnych hladín rezíduí,
– ústav včelárstva a referenčné laboratórium ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov; v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2013 potvrdzujúce informácie o vzťahu medzi azadirachtínom A a ostatnými účinnými zložkami vo výťažku zo semien stromu neem (Azadirachta indica), pokiaľ ide o množstvo, biologickú aktivitu a perzistenciu, s cieľom potvrdiť výber azadirachtínu A ako hlavnej účinnej zložky a s cieľom potvrdiť špecifikáciu technického materiálu, definíciu rezíduí a posúdenie rizika pre podzemnú vodu.
č. 351
Síran hlinitý
(Aluminium sulphate)
č. CAS: 10043-01-3
č. CIPAC:
nie je
k dispozícii
síran hlinitý ≥ 970 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vnútorných priestoroch ako baktericíd pre okrasné rastliny po zbere.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane hlinitom, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 1. decembra 2011 potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu vo forme vhodných analytických údajov.
 č. 352
Bromadiolón
(Bromadiolone)
č. CAS: 28772-56-7
č. CIPAC: 371
3-[(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3-(4’-

bromobifenyl-
4-yl)-3-hydroxy-
1-fenylpropyl]- 4-
hydroxykumarín
≥ 970 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad umiestnených do dier vyhĺbených hlodavcami. Nominálna koncentrácia účinnej látky v prípravkoch na ochranu rastlín nepresahuje 50 mg/kg. Registrovať sa môžu len použitia pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o bromadiolóne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti profesionálnych operátorov; v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku primárnej a sekundárnej otravy vtákov a necieľových cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o 
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, a to vo forme vhodných analytických údajov,
b) relevantnosti nečistôt,
c) stanovení bromadiolónu vo vode s medzou kvantifikácie 0,01 mg/l,
d) účinnosti navrhovaných opatrení na zníženie rizika pre vtáky a necieľové cicavce,
e) posúdení expozície podzemných vôd vzhľadom na metabolity.
Žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce údaje a informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 30. novembra 2011 a informácie ustanovené v písmenách d) a e) do 31. mája 2013.
č. 353
Paklobutrazol
(Paclobutrazol)
č. CAS: 76738-62-0
č. CIPAC: 445
(2RS,3RS)-1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-2- (1H-
1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol
≥ 930 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o paklobutrazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť riziku pre vodné rastliny a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o 
1. špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu,
2. analytických metódach pre metabolit NOA457654 v pôde a povrchových vodách,
3. rezíduách derivátov metabolitov triazolu v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu,
4. možných vlastnostiach paklobutrazolu narúšať endokrinný systém,
5. možných nepriaznivých účinkoch produktov rozkladu rôznych optických štruktúr paklobutrazolu a jeho metabolitu CGA 149907 na zložky životného prostredia ako pôda, voda a ovzdušie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie uvedené v bodoch 1 a 2 do 30. novembra 2011, informácie uvedené v bode 3 do 31. mája 2013, informácie uvedené v bode 4 do dvoch rokov od prijatia usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o testovaní v súvislosti s narúšaním endokrinného systému a informácie uvedené v bode 5 do dvoch rokov od prijatia osobitných usmernení.
č. 354
Pencykurón
(Pencycuron)
č. CAS: 66063-05-6
č. CIPAC: 402
1-(4-
chlórbenzyl)-1-
cyklopentyl-3-
fenylurea
≥ 980 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pencykuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane veľkých všežravých cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o
– osude a správaní chlórfenylových a cyklopentylových zložiek pencykurónu v pôde,
– osude a správaní chlórfenylových a fenylových zložiek pencykurónu v prírodnej povrchovej vode a systémoch sedimentov,
– dlhodobom riziku pre veľké všežravé cicavce.
č. 355
Tebufenozid
(Tebufenozide)
č. CAS: 112410-23-8
č. CIPAC: 724
N-terc-butyl-N’-(4-etylbenzoyl)- 3,5-
dimetylbenzohydrazid
≥ 970 g/kg
Relevantná nečistota
t-butylhydrazín
< 0,001 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o tebufenozide, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov po opätovnom vstupe na miesto použitia a v odbornom posudku uvedie použitie primeraných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové motýle.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží do 31. mája 2013 kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o
– relevantnosti metabolitov RH-6595, RH-2651, M2,
– degradácii tebufenozidu v anaeróbnych a zásaditých pôdach.
č. 356
Karbetamid
(Carbetamide)
č. CAS: 16118-49-3
č. CIPAC: 95
(R)-1-
(etylkarbamoyl)
etyl karbanilát
≥ 950 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o karbetamide, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd v prípade, že sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny a pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 357
Karboxín
(Carboxin)
č. CAS: 5234-68-4
č. CIPAC: 273
5,6-dihydro-2-
metyl-1,4-
oxatiín-3-
karboxanilid
≥ 970 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd na ošetrenie osiva. V rozhodnutí o registrácii kontrolný ústav uvedie, že nanášanie prípravku na osivo sa musí vykonávať výlučne v profesionálnych zariadeniach na ošetrenie osiva a že tieto zariadenia musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčilo uvoľnenie oblakov prachu počas skladovania, prepravy a aplikácie.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa karboxínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka ­po­užije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vtáky a cicavce.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o 
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu vrátane vhodných analytických údajov,
b) relevantnosti nečistôt,
c) porovnaní a verifikácii testovacieho materiálu použitého v dokumentácii týkajúcej sa toxicity a ekotoxicity vo vzťahu k cicavcom so špecifikáciou technického materiálu,
d) analytických metódach na monitorovanie metabolitu M6*) v pôde, podzemnej vode a povrchovej vode a na monitorovanie metabolitu M9**) v podzemnej vode,
e) doplnkových hodnotách týkajúcich sa obdobia potrebného na 50 % disipáciu v pôde v prípade pôdnych metabolitov P/V-54***) a P/V-55,****)
f) metabolizme plodín pestovaných v systéme striedania plodín,
g) dlhodobom riziku pre vtáky živiace sa zrnom, cicavce živiace sa zrnom a bylinožravé cicavce,
h) relevantnosti pôdnych metabolitov P/V-54, P/V-55 a M9 pre podzemnú vodu, ak je karboxín klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 ako podozrivý, že spôsobuje rakovinu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách d) až g) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene h) do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii karboxínu.
*) 2-{[anilín(oxo)acetyl]sulfanyl}etyl acetát.
**) (2RS)-2-hydroxy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oxatián-3-karboxamid 4-oxid.
***) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiín-3-karboxamid 4-oxid.
****) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiín-3-karboxamid 4,4-dioxid.
č. 358
Cyprokonazol
(Cyproconazole)
č. CAS: 94361-06-5
č. CIPAC: 600
(2RS,3RS;2RS,3
SR)-2-(4-
chlórfenyl)-3-
cyklopropyl-1-
(1H-1,2,4-
triazol-1-yl) bután-2-ol
≥ 940 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o cyprokonazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov rezíduami metabolitov derivátov triazolu (TDM – triazole derivative metabolites) prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o 
a) toxikologickej relevantnosti nečistôt v technickej špecifikácii,
b) analytických metódach monitorovania cyprokonazolu v pôde, teles­ných tekutinách a tkanivách,
c) rezíduách metabolitov derivátov triazolu v primárnych plodinách, plodinách pestovaných v systéme striedania plodín a produktoch živočíšneho pôvodu,
d) dlhodobom riziku pre bylinožravé cicavce,
e) možnom environmentálnom dosahu preferenčnej degradácie a/alebo konverzie zmesi izomérov.
Žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách b) až d) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene e) do dvoch rokov od prijatia osobitného usmernenia.
č. 359
Dazomet
č. CAS: 533-74-4
č. CIPAC: 146
3,5-dimetyl-
1,3,5-
tiadiazinán-2-
tión alebo tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-
tiadiazín-2-tión
≥ 950 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako nematocíd, fungicíd, herbicíd a insekticíd. Registrovať sa môže len aplikácia ako pôdny fumigant. Použitie sa musí obmedziť na jednu aplikáciu za tri roky.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dazomete sfinalizovanom Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä dodatky I a II k nej. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov, pracovníkov a ostatné prítomné osoby,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka ­po­užíva v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o 
– možnej kontaminácii podzemných vôd metyl-izotiokyanátom,
– posúdení potenciálu diaľkového atmosférického prenosu metyl-izotiokyanátu a súvisiacich rizík pre životné prostredie,
– akútnom riziku pre hmyzožravé vtáky,
– dlhodobom riziku pre vtáky a cicavce.
Č. 360
Metaldehyd
(Metaldehyde)
č. CAS:
108-62-3
(tetramér)
9002-91-9
(homopolymér)
č. CIPAC: 62
r-2, c-4, c-6,
c-8-
tetrametyl-
1,3,5,7-
tetroxokán
≥ 985
acetaldehyd najviac 1,5 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako moluskocíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery z revíznej správy o metaldehyde, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov a pracovníkov,
– úrad verejného zdravotníctva situácii, pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce prehodnotenie maximálnych hladín rezíduí,
– referenčné laboratórium akútnemu riziku a dlhodobému riziku pre vtáky a cicavce.
V rozhodnutí o registrácii kontrolný ústav uvedie, že prípravok na ochranu rastlín musí obsahovať účinný repelent proti psom. Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.“.
3.
V prílohe č. 2 riadok č. 149 znie:
„149 Karbendazím
(Carbendazim)
1. december 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
1.
december 2013
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 1. decembra 2013 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky karbendazím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 1. júna 2011.“.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 343 až 360, ktoré znejú:
„343 Hexytiazox
(Hexythiazox)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj
2015
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hexytiazox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
343 Fluometurón
(Fluometuron)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluometurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
344 Ditianón
(Dithianon)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ditianón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
345 Fenazachín
(Fenazaquin)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenazachín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
346 Flutriafol 30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flutriafol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
347 Sintofén
(Sintofen)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky sintofén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
348 Diklofop
(Diclofop)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky diklofop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
349 Polysulfid
vápenatý
(Lime sulphur)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky polysulfid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
350 Azadirachtín 30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azadirachtín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
351 Síran hlinitý
(Aluminium sulphate)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky síran hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
352 Bromadiolón
(Bromadiolone)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bromadiolón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
353 Paklobutrazol
(Paclobutrazol)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky paklobutrazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
354 Pencykurón
(Pencycuron)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pencykurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
355 Tebufenozid
(Tebufenozide)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tebufenozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
356 Karbetamid
(Carbetamide)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky karbetamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
357 Karboxín
(Carboxin)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky karboxín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
358 Cyprokonazol
(Cyproconazole)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyprokonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
359 Dazomet 30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dazomet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
360 Metaldehyd
(Metaldehyde)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metaldehyd spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.“.
5.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 76 až 95, ktoré znejú:
„76. Vykonávacia smernica Komisie 2011/39/EÚ z 11. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenazachín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011),
77. Vykonávacia smernica Komisie 2011/40/EÚ z 11. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť sintofén medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011),
78. Vykonávacia smernica Komisie 2011/41/EÚ z 11. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť ditianón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011),
79. Vykonávacia smernica Komisie 2011/42/EÚ z 11. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flutriafol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011),
80. Vykonávacia smernica Komisie 2011/43/EÚ z 13. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť polysulfid vápenatý medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 100, 14. 4. 2011),
81. Vykonávacia smernica Komisie 2011/44/EÚ z 13. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť azadirachtín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 100, 14. 4. 2011),
82. Vykonávacia smernica Komisie 2011/45/EÚ z 13. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť diklofop medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 100, 14. 4. 2011),
83. Vykonávacia smernica Komisie 2011/46/EÚ zo 14. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť hexytiazox medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011),
84. Vykonávacia smernica Komisie 2011/47/EÚ z 15. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť síran hlinitý medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 102, 16. 4. 2011),
85. Vykonávacia smernica Komisie 2011/48/EÚ z 15. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromadiolón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 102, 16. 4. 2011),
86. Vykonávacia smernica Komisie 2011/49/EÚ z 18. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť pencykurón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2011),
87. Vykonávacia smernica Komisie 2011/50/EÚ z 19. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť karbetamid medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 104, 20. 4. 2011),
88. Vykonávacia smernica Komisie 2011/52/EÚ z 20. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť karboxín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 105, 21. 4. 2011),
89. Vykonávacia smernica Komisie 2011/53/EÚ z 20. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dazomet medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 105, 21. 4. 2011),
90. Vykonávacia smernica Komisie 2011/54/EÚ z 20. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metaldehyd medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 105, 21. 4. 2011),
91. Vykonávacia smernica Komisie 2011/55/EÚ z 26. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť paklobutrazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 106, 27. 4. 2011),
92. Vykonávacia smernica Komisie 2011/56/EÚ z 27. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyprokonazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011),
93. Vykonávacia smernica Komisie 2011/57/EÚ z 27. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluometurón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011),
94. Vykonávacia smernica Komisie 2011/58/EÚ z 10. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie karbendazímu medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 122, 11. 5. 2011),
95. Vykonávacia smernica Komisie 2011/60/EÚ z 23. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tebufenozid medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2011.
Iveta Radičová v. r.