224/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 6. júla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Riaditeľ školy
(1)
Riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) môže poveriť usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti školy svojho zástupcu.
(2)
Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy, v ktorom upraví organizačnú štruktúru školy, činnosti a zodpovednosť pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných zamestnancov. Organizačný poriadok sa zverejňuje na viditeľnom mieste. Ak má škola vytvorené podmienky, organizačný poriadok sa zverejňuje aj na webovom sídle školy.
(3)
Riaditeľ vydáva prevádzkové poriadky telocvične, odborných učební a pracovísk, ktoré sa v týchto priestoroch umiestnia na viditeľnom mieste. Riaditeľ zabezpečí, aby sa s nimi oboznámili všetci zamestnanci, ktorí v týchto priestoroch pracujú, a žiaci, ktorí sa v týchto priestoroch vzdelávajú.“.
2.
V § 4 ods. 7 sa slová „podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.“.
5.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 6.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4 a doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6.
V § 6 ods. 5 tretej vete sa vypúšťajú slová „Malé prestávky sú spravidla desaťminútové,“ a v štvrtej vete sa vypúšťajú slová „školskej budovy“.
7.
V § 6 ods. 9 druhá veta znie: „Ak je to potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy, niektoré predmety môžu okrem triedneho učiteľa vyučovať aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre príslušný predmet.“.
8.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo „snowboardový“ nahrádza slovom „snoubordingový“ a vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: „V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít.“.
9.
V § 7 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „s informovaným súhlasom zákonných zástupcov“.
10.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 8.
11.
V § 7 ods. 3 sa na konci prvej vety vypúšťajú slová „spravidla v mesiacoch september až október alebo apríl až máj“.
12.
V § 7 ods. 6 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „v súlade s osobitným predpisom.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.“.
13.
V § 7 ods. 7 druhá veta znie: „Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov.“.
14.
V § 7 ods. 8 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a čiarka medzi slovami „exkurziou“ a „jazykovým pobytom“ sa nahrádza slovom „a“.
15.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 až 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 3.
16.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
17.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
18.
V § 10 ods. 4 sa slová „na zápis do školy“ nahrádzajú slovami „na plnenie povinnej školskej dochádzky“.
19.
V § 11 ods. 4 druhej vete sa slovo „klasifikovaný“ nahrádza slovom „hodnotený“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.“.
21.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
22.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením zaradeného v triede spolu s ostatnými žiakmi sa počet žiakov v triede znižuje z najvyššieho určeného počtu žiakov v triede podľa § 29 ods. 5 zákona o dvoch.“.
23.
V § 13 sa vypúšťa odsek 6.
24.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Triedy jednotlivých ročníkov sa priebežne označujú rímskymi číslicami alebo arabskými číslicami. Triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena k číslici. V triednych výkazoch, katalógových listoch, v triednych knihách a na vysvedčeniach sa jednotlivé ročníky označujú slovami.“.
25.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 5 až 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 5.
26.
V § 16 ods. 2 poslednej vete sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“.
27.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
28.
V § 17 odsek 3 znie:
„ (3) Dokumentáciu súvisiacu s riadením školy tvoria
a)
zápisnice z rokovania pedagogickej rady, predmetovej komisie a metodického združenia,
b)
dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
c)
dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít okrem informovaného súhlasu podľa § 7,
d)
ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
e)
zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách,
f)
prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov,
g)
evidencia pracovného času zamestnancov školy,
h)
rokovací poriadok pedagogickej rady,
i)
pracovný poriadok,
j)
evidencia školských úrazov žiakov,
k)
registratúrny poriadok,
l)
kolektívna zmluva, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia.“.
29.
V § 18 ods. 8 sa slová „Mimoriadne nadaný žiak“ nahrádzajú slovami „Žiak s intelektovým nadaním“.
30.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Eugen Jurzyca v. r.