23/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. januára 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 737/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 7 sa slovo „Svit“ nahrádza slovami „Mengusovce, Vysoké Tatry,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Daniel Lipšic v. r.