230/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.
S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 293 zo 4. mája 2011.
V súlade s článkom 15.10 ods. 5 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 10.54 až 10.61 dohody, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1, 2, 4, 5 a článkov 8, 9 a 10 Protokolu o kultúrnej spolupráci, predbežne vykonávajú od 1. júla 2011.
S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 4. júla 2011.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.