232/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
ZÁKON
z 30. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 31/2010 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uvedenými v osobitnom predpise,3aa) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,3a) N1,3b) M1G3c) a N1G,3d) sa platí mýto. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,4) a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
Príloha č. 1 časť B body 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.“.
3.
V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.“.
4.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nepredloží na výzvu príslušníka Policajného zboru osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.“.
5.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa uloží pokuta vo výške 1 300 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.“.
6.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.“.
7.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
8.
V § 10 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
9.
V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.