238/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
loďou členského štátu Európskej únie (ďalej len „loď únie“) loď, ktorej príslušný orgán členského štátu Európskej únie vydal bezpečnostný certifikát,“.
2.
Slová „loď spoločenstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „loď únie“ v príslušnom tvare okrem § 15a.
3.
V § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) druhom bode sa slová „štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie“.
4.
V § 7 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
5.
V § 8, prílohe č. 2 a prílohe č. 3 sa slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
6.
V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „v rámci Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „v členskom štáte Európskej únie“.
7.
Za § 15b sa vkladá § 15ba, ktorý znie:
㤠15ba
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 10. decembra 2011 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 10. decembra 2011, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 10. decembra 2013.“.
8.
V § 15c sa slová „právne akty“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
9.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek:
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
AC: pozmeňujúce korigendum týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO;
CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy;1)
obež.: obežník;
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori;
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu;
EN: európska norma;
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy;
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy;
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov;
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách;
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru;
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva;
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia;
IMO: Medzinárodná námorná organizácia;
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu;
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia;
LSA: záchranný prostriedok;
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí;
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia;
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy;
NOx: oxidy dusíka;
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori;
SOx: oxidy síry;
nar.: nariadenie;
rez.: rezolúcia.
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Vysvetlivky pre časť A.1
a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2;
b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b;
c) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií;
d) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vo vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia;
e) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu;
f) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov
položky
Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné
kolesá
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.2 Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky:
a) pre záchranné
 plavidlá
 a záchranárske
 člny
b) pre záchranné
 kolesá
c) pre záchranné
 vesty
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/26
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.4 Záchranné vesty – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 922
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/6
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/18
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/13
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.13 Pevné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X X X    
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 809
 vrátane dodatku 1
  X X X    
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,
 príloha 11
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 809
 vrátane dodatku 1
  X X X    
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/13
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.17 Záchranné člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.18 Pevné záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.19 Nafukovacie záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma2)
  X   X X  
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny – nar. III/4 – nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
– IMO MSC/obež. 1016
– IMO MSC/obež. 1094
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X   X X  
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (Davits) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.22 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/16
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (Davits) – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/12
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (Davits) – nar. III/4 – nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus pre
a) záchranné
 člny
 a záchranárske
 člny,
b) záchranné
 plte, ktoré sa
 spúšťajú
 voľným pádom
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/15
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)       X X  
A.1/1.28 Záchranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 810
  X   X    
A.1/1.29 Naloďovacie rebríky – nar. III/4
– nar. III/11
– nar. X/3
– nar. III/11
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma3)
  X X      
A.1/1.30 Reflexné materiály – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO A.658 (16)   X X X    
A.1/1.31 Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32 Radarový transpondér
9 GHz (SART)
presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma4)   X X X    
A.1/1.34 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny presunuté do A.1/4.23
A.1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny presunuté do A.1/3.38
A.1/1.36 Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.37 Závesný motor pre záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.38 Pátracie svetlomety používané v záchranných člnoch a záchranárskych člnoch – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8,
 príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,
 príloha 11
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994),
 príloha 10
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000), príloha 11
  X   X    
A.1/1.40 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/4.48
A.1/1.41 Navijaky pre záchranné plavidlá
a záchranárske člny
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/16
– nar. III/17
– nar. III/23
– nar. III/24
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.42 Lodivodský rebrík presunuté do A.1/4.49
A.1/1.43 nová položka Pevné/nafukovacie záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X   X X  
2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL
73/78 a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m – príloha I, nar. 14 – príloha I, nar. 14
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.2 Detektor výskytu ropnej látky vo vode – príloha I, nar. 32 – príloha I, nar. 32 – rez. IMO MEPC.5 (XIII)   X X X    
A.1/2.3 Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode – príloha I, nar. 14 – príloha I, nar. 14
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.4 Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m) zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode – príloha I, nar. 31 – príloha I, nar. 31 – rez. IMO MEPC.108 (49)   X X X    
A.1/2.6 Odpadové systémy – príloha IV, nar. 9 – príloha IV, nar. 9 – rez. IMO MEPC.159 (55)   X X X    
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece – príloha VI, nar. 16 – príloha VI, nar. 16 – rez. IMO MEPC.76 (40)   X X X X  
A.1/2.8 Platí poznámka b) tejto prílohy. Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx – príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– rez. IMO MEPC.177 (58)
– príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– rez. IMO MEPC.1/obež. 638
– rez. IMO MEPC.103 (49)
– rez. IMO MEPC.177 (58)
  X X X X  
A.1/2.9 Platí poznámka b) tejto prílohy. Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx – príloha VI, nar. 14 – príloha VI, nar. 14 – rez. IMO MEPC.170 (57)   X X X X  
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie – nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex
 HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 2 a časť 6
 alebo príloha 2
– IMO MSC/obež. 1102
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.2 Prenosné hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 4
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO A.951 (23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
 HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– IMO MSC/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 1275
– technická norma5)   X X X    
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
 (kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex
 FSS) 3
– ochranný odev na hasenie
 požiaru – technická
 norma6)
– ochranný odev na hasenie
 požiaru – odrazový odev
 na špecializované hasenie
 požiaru – technická
 norma7)
– ochranný odev na hasenie
 požiaru – ochranný odev
 s odrazovým materiálom
 – technická norma8)
  X X X    
A.1/3.4 Protipožiarne vybavenie: čižmy – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
 HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
 HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma9)   X X X    
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma10)   X X X    
A.1/3.6 Protipožiarne vybavenie:
prilba
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma11)   X X X    
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
Poznámka:
Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma12)   X X X    
A.1/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– technická norma13)   X X X    
A.1/3.9 Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť) – nar. II-2/7
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 8
– nar. II-2/7
– nar. II-2/9
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– IMO MSC/obež. 912
– rez. IMO A.800 (19)   X X X    
A.1/3.10
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-kódex FSS) 7
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC/obež. 1165
 dodatok A
  X X X    
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a) deliace plochy triedy „A“
b) deliace plochy triedy „B“
trieda „A“:
– nar. II-2/3.2
trieda „B“:
– nar. II-2/3.4
– nar. II-2/9
trieda „A“:
– nar. II-2/3.2
trieda „B“:
– nar. II-2/3.4
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha I
 časť 3 a príloha 2
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia – nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– technická norma14)
– IMO MSC/obež. 677
      X    
A.1/3.13 Nehorľavé materiály – nar. II-2/3
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP) príloha 1
 časť 1
– IMO MSC/obež.1120
  X X X    
A.1/3.14 Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“ presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15 Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia
– nar. II-2/4
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7, 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7, 10
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO A.753 (18)
– technická norma15)
  X X X    
A.1/3.16 Požiarne dvere – nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC.1/obež. 1273
  X X X    
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému. – nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 4
  X X X    
A.1/3.18 Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy „B“ a „C“,
f) horľavé kanály
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP) príloha I
 časť 2 a časť 5 alebo
 príloha č. 2
– IMO MSC/obež.1120,
– technická norma16)
Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou.17)
  X
 
X
 
 
 
X    
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky – nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 7
– IMO MSC/obež. 1102
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.20 Čalúnený nábytok – nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP) príloha 1
 časť 8
– IMO MSC/obež. 1102
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.21 Posteľná bielizeň – nar. I-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP) príloha 1
 časť 9
– IMO MSC/obež. 1102
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.22 Požiarne klapky – nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.23 Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“ presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24 Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“ presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25 Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“ – nar. II-2/9 – nar. II-2/9
– IMO MSC/obež. 847
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 3
– IMO MSC/obež. 1020
– IMO MSC/obež. 1203
  X X X    
A.1/3.26 Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických  káblov
b) potrubia, šachty, kanály atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9
– IMO MSC.1/obež. 1276
– rez IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 3
– IMO MSC/obež.1120
  X X X    
A.1/3.27 Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) (Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.) – nar. II-2/7
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– IMO MSC/obež. 912
– technická norma18)
 alebo
– technická norma19)
  X X X    
A.1/3.29 Požiarne hadice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– technická norma20)   X X X    
A.1/3.30 Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu – nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
 15
– technická norma21)
 a podľa potreby:
 a) kategória 1: (bezpečný
 priestor):
– technická norma22)
 b) kategória 2: (výbušné
 plynné prostredia):
– technická norma23)
  X X X    
A.1/3.31 Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28
A.1/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP) príloha 1
 časť 10
  X X X    
A.1/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 10
  X X X    
A.1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 11
  X X X    
A.1/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61
 (67)-(kódex FTP), príloha 1
 časť 11
  X X X    
A.1/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 11
  X X X    
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály atï.
– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 11
  X X X    
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO A.951 (23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I,
 IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8
– technická norma24)   X X X    
A.1/3.39 Trysky pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A a nákladové čerpadlové priestory – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC/obež.1165   X X X    
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) – nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 11
– nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
 11
– rez. IMO A.752 (18)
 alebo
– technická norma25)
  X X X    
A.1/3.41 Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD) – nar. II-2/13 – nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– IMO MSC/obež. 849
– technická norma26)   X X X    
A.1/3.42 Komponenty systémov inertných plynov – nar. II-2/4 – nar. II-2/4
– rez. IMO A.567 (14)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
 15
– IMO MSC/obež. 353
– IMO MSC/obež. 387
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC/obež. 353
– IMO MSC/obež. 387
– rez. IMO MSC/obež.
 450/rev. 1
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
  X X X X  
A.1/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ) – nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– technická norma27)   X X X X  
A.1/3.44 Protipožiarne vybavenie – záchranné lano – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.61 (67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 1
– rez. IMO MSC.98 (73)-
 (kódex FSS) 3
  X X X    
A.1/3.45 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 5
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1317
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1317
  X X X    
A.1/3.46 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 5
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– IMO MSC.1/obež. 1317
– IMO MSC/obež. 1270   X X X    
A.1/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe. – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-
 (kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 670   X X X    
A.1/3.48 Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie (Trysky a výkonnostné skúšky) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– IMO MSC/obež. 913
– IMO MSC.1/obež. 1276
  X X X    
A.1/3.49 Platí poznámka b) tejto prílohy. Trysky pre pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory osobitnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V). – nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO A.123 (V)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1272   X X X    
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti chemikáliám presunuté do A.2/3.9
A.1/3.51 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovní a neobsadených strojových priestorov – nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
– IMO MSC.1/obež. 1242
Kontrolné a indikačné zariadenia
Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma28)
Napájacie zariadenia:
– technická norma29)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
– technická norma30)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu:
– technická norma31)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
– technická norma32)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
– technická norma33)
A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma34)
  X
 
X
 
X
 
   
A.1/3.52 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 4
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– technická norma35)
 alebo
– technická norma36)
  X X X    
A.1/3.53 Poplachové zariadenia – nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98
 (73)-(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
Zvukové:
– technická norma37)
  X X X    
A.1/3.54 Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu – nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– technická norma38)
 a podľa potreby:
 a) Kategória 4:
 (bezpečný priestor)
– technická norma39)
 b) Kategória 3: (výbušné
 plynné prostredia)
– technická norma40)
  X X X    
A.1/3.55
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– technická norma41)   X X X    
A.1/3.56
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Požiarne hadice (na bubnoch) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– technická norma42)   X X X    
A.1/3.57
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10.8.1
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC/obež. 798   X X X    
A.1/3.58
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73- (kódex FSS)
 6, 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– rez. IMO MSC/obež. 1312   X X X    
A.1/3.59
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode – rez. IMO MSC.4 (48)-
 (kódex IBC)
– rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) – IMO MSC/obež. 553
– IMO MSC.1/obež. 1312
  X X X    
A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy. Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1268   X X X    
A.1/3.61 Platí poznámka b) tejto prílohy. Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov.
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.
– nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1271   X X X    
4. Navigačné zariadenia
Položka číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/4.1 Magnetický kompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma43)   X X X X  
A.1/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) – nar. V/18
– nar. V/19
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma44)   X X X X  
A.1/4.3 Gyrokompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.424 (XI)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma45)   X X X X  
A.1/4.4 Radarové zariadenie presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5 Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA) presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6 Akustický hĺbkomer – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.224 (VII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma46)   X X X X  
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.824 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.96 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma47)   X X X X  
A.1/4.8 Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Indikátor rýchlosti zatáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.526 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma48)   X X X X  
A.1/4.10 Rádiogoniometer zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma49)   X X X X  
A.1/4.12 Zariadenie Chayka – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma49)   X X X X  
A.1/4.13 Navigačné zariadenie Decca zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14 Zariadenie GPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.112 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma50)   X X X X  
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.113 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma51)   X X X X  
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.342 (IX)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma52)   X X X X  
A.1/4.17 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18 Radarový transpondér 9 GHz (SART) – nar. III/4
– nar. IV/14
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. III/6
– nar. IV/7
– rez. IMO A.530 (13)
– rez. IMO A.802 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8, 14
– ITU-R M.628-3 (11/93)
– technická norma53)   X X X X  
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
A.1/4.20
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Prístroj udávajúci polohu kormidla – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO
 MSC.97 (73)-(kódex
 HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.526 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma54)   X X X X  
A.1/4.21
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Otáčkomer vrtule – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73) – (kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma55)   X X X X  
A.1/4.22
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Indikátor stúpania lodnej vrtule – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma56)   X X X
 
X  
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 8, 13
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
 IV, V
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8,13
technická norma57)   X X X X  
A.1/4.24 Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27 Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28 Integrovaný mostíkový systém presunuté do A.2/4.30
A.1/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) – nar. V/18
– nar. V/20
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.861 (20)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma58)   X X X X  
A.1/4.30 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.817 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.232 (82)
– IMO SN.1/obež. 266
[Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS.
V certifikáte modulu B je uvedené,
či sa tieto možnosti skúšali].
– technická norma59)   X X X X  
A.1/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.821 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma60)   X X X X  
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) – nar.V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– ITU-R M. 1371-1(2007)
Poznámka: ITU-R M. 1371-3 (2007) príloha 3 sa aplikuje len v súlade s požiadavkami IMO Res.MSC.74 (69).
– technická norma61)   X X X X  
A.1/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov) – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma62)   X X X X  
A.1/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.823 (19)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 628-3 (11/93)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.35 Radarové zariadenie CAT 2 – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 628-3 (11/93)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 628-3 (11/93)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H) – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.820 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 628-3 (11/93)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.38 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a) CAT 1 s mapovou voľbou
b) CAT 2 s mapovou voľbou
c) CAT 1 pre HSC s mapovou voľbou
d) CAT 2 pre HSC s mapovou voľbou
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.820 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 628-3 (11/93)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.39 Radarový odrážač – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma64)   X X X X  
A.1/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.822 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma65)   X X X X  
A.1/4.41 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma66)   X X X X  
A.1/4.42 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– technická norma67)   X X X X  
A.1/4.43 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.94 (72)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC
 2000) 13
– technická norma68)   X X X X  
A.1/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja: DGPS a DGLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC. 114 (73)
– technická norma69)   X X X X  
A.1/4.45
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.38
A.1/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma70)   X X X X  
A.1./4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) – nar. V/20 – nar. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.163 (78)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma71)   X X X X  
A.1/4.48 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda – nar. V/23 – nar. V/23
– rez. IMO A.889 (21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889 (21)   X X X    
A.1/4.49 Lodivodský rebrík – nar. V/23
– nar. X/3
– nar. V/23
– rez. IMO A.889 (21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889 (21)
– technická norma72)
  X X X X  
A.1/4.50
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Vybavenie DGPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma73)   X X X X  
A.1/4.51
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Vybavenie DGLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)- (kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma74)   X X X X  
A.1/4.52
Ex. A.2/4.4
Denné signalizačné svetlomety – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.95 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– technická norma75)   X X X    
5. Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.385 (X)
– rez. IMO A.524 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.689-2 (11/93)
– technická norma76)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma77)   X X X    
A.1/5.3 Prijímač pozície NAVTEX – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– rez. IMO MSC.148 (77)
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– technická norma78)   X X X    
A.1/5.4 Prijímač pozície EGC – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.664 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma79)   X X X    
A.1/5.5 HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-
 (kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.699 (17)
– rez. IMO A.700 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.688 (06/90)
– technická norma80)   X X X    
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994) 14
– rez IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.696 (17)
– rez. IMO A.810 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.633-2 (05/04)
– ITU-R M.690-1 (10/95)
– technická norma81)
– IMO MSC/obež. 862
 
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB
  X X X    
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.8 2 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9 Generátor dvojtónového poplachového signálu zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma82)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma83)   X X X    
A.1/5.12 Inmarsat-B SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma84)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.13 Inmarsat-C SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.664 (16),
 (uplatniteľné, len ak Inmarsat-C
 SES obsahuje funkcie EGC)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.807 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma85)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.476-5 (10/95)
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma86)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma87)   X X X    
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj presunuté do A.2/5.8
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8,14
– rez. IMO MSC.149 (77)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma88)   X X X    
A.1/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-
 (kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8,14
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma89)   X X X    
A1/5.19 Inmarsat-F SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– nar. IV/10
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma90)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X    
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/6.1 Navigačné svetlá – COLREG príloha I/14 – príloha I/14
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.253 (83)
– technická norma91)   X X X X  
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny – rez. IMO MSC.188 (79)
– rez. IMO MSC.1/obež. 1291
– nar. II-1/22-1
– nar. II-1/23-3
– nar. XII/12
– rez. IMO MSC.188 (79)
– IMO MSC.1/obež. 1291
– technická norma92)
– rez. IMO MSC.188 (79)
– IMO MSC.1/obež. 1291
  X X X    
ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)              
A.2/1.2 Materiál na vodovzdorné ochranné odevy zámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. III/13
– nar. III/16
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
 I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 8
             
A.2./1.4 Naloďovacie rebríky presunuté do A.1/1.29
A.2/1.5 Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53) – nar. III/6 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– IMO MSC/obež. 808
             
2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx presunuté do A.1/2.8
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov – príloha VI, nar. 13
– príloha VI, nar. 14
– príloha VI, nar. 13
– príloha VI, nar. 14
– rez. IMO
 MEPC.170 (57)
           
A.2/2.3 Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx – príloha VI, nar. 13 – príloha VI, nar. 13              
A.2/2.4 Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx presunuté do A.1/2.9
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje presunuté do A.1/3.52
A.2/3.2 Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4 Viacúčelové trysky (rozprašovacie/ prúdové) presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6 Indikátory dymu presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7 Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
 (kódex FSS)
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– IEC publikácia 79            
A.2/3.9 Ochranný odev odolný proti chemikáliám – nar. II-2/19 – nar. II-2/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– technická
 norma93)
– IMO MSC/obež.
 1120
           
A.2/3.10 Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11 Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12 Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov presunuté do A.1/3.45
A.2/3.13 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo) položka sa vypúšťa
A.2/3.14 Požiarne hadice (na bubnoch) presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky – nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98 (73)-
 (kódex FSS)
– nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
– rez. IMO MSC.
 98 (73)-(kódex
 FSS) 10
           
A.2/3.16 Indikátory plameňa presunuté do A.1/3.51
A.2/3.17 Ručne obsluhované hlásne miesta presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18 Poplachové zariadenia presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19 Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie „A“ presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20 Čalúnený nábytok presunuté do A.1/3.20
A.2/3.21 Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
– IMO MSC.1/obež. 1239
             
A.2/3.22 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň – nar. II-2/9 – nar. II-2/9              
A.2/3.23 Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka – nar. II-2/18 – nar. II-2/18
– IMO MSC.1/obež. 1239
– technická
 norma94)
           
A.2/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora – nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– IMO MSC.1/obež. 1239
             
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C – nar. II-2/3 – nar. II-2/3 – rez. IMO A.653
 (16)
– rez. IMO A.799
 (19)
– rez. IMO
 MSC.61 (67)-
 (kódex FTP),
 príloha 1 časť 1
 a časť 5
 alebo príloha 2
– technická
 norma95)
           
A.2/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) – nar. II-2/4 – nar. II-2/4
– IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) – nar. II-2/5
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– technická
 norma96)
           
A.2/3.28 Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30 Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode presunuté do A.1/3.59
A2/3.31 Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO A.800 (19)
             
A.2/3.32 (nová položka) Suché chemické práškové hasiace systémy – nar. II-2/1 – nar. II-2/1
– Medzinárodný kódex pre stavbu
 a vybavenie lodí prepravujúcich
 skvapalnené plyny ako hromadný
 tovar: kapitola 11
             
4. Navigačné zariadenia
Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74 v znení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4 Denné signalizačné svetlomety presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.43
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma97)
           
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.31
A.2/4.14 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.86 (70)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma98)
           
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.164(78)
– ITU-R M.1176 (10/95)
– technická
 norma99)
           
A.2/4.18 Zariadenie na príjem zvukových signálov – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.86 (70)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– technická
 norma100)
           
A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.382 (X)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– technická
 norma101)
           
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma102)
           
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.45
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24 Indikátor ťahu – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma103)
           
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma103)
           
A.2/4.26 Indikátor rýchlosti zatáčania presunuté do A.1/4.9
A.2/4.27 Prístroj udávajúci polohu kormidla presunuté do A.1/4.20
A.2/4.28 Otáčkomer vrtule presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29 Indikátor stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.22
A.2/4.30 Integrovaný mostíkový systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 15
– rez. IMO MSC.64 (67)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 15
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma104)
           
A.2/4.31 Námerník (Bearing Device) – nar. V/18 – nar. V/19 – technická
 norma105)
           
A.2/4.32 Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)   – rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.128 (75)
– IMO MSC/obež. 982
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma103)
           
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie) – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– technická
 norma106)
           
A.2/4.34 Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) – nar. V/19 – nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.202 (81)
– rez. IMO MSC.211 (81)
– rez. IMO MSC.263 (84)
– rez. IMO MSC.1/obež.1307
– technická
 norma106)
           
A.2/4.35 Prijímač Galileo – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC
 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC
 2000) 13
– rez. IMO MSC.233 (82)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická
 norma103)
           
A.2/4.36 Vybavenie AIS SART – nar. III/4
– nar. IV/14
– nar. III/6
– nar. IV/7
– rez. IMO MSC.246 (83)
– rez. IMO MSC.247 (83)
– rez. IMO MSC.256 (84)
– technická
 norma106)
           
5. Rádiokomunikačné vybavenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/8
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.805 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.693 (06/90)
– technická
 norma105)
           
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. IV/13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO COMSAR obež. 16
– IMO COMSAR obež. 32
– technická
 norma105)
           
A.2/5.3 Inmarsat-F SES – presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
 (kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická
 norma105)
           
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo výstražný panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická
 norma105)
           
A.2/5.6 L-pásmový EPIRB (INMARSAT) zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7 Lodný výstražný bezpečnostný systém   – nar. XI-2/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.147 (77)
– IMO MSC/obež. 1072
– technická
 norma106)
           
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16
Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36
 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97
 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.80 (70)
– IMO COMSAR obež. 32
– dohovor ICAO, príloha 10,
 rádiokomunikačné predpisy
– technická
 norma107)
           
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá presunuté do A.1/6.1
A.2/6.2 Zvukové signálne zariadenia – COLREG 72 príloha
 III/3
– COLREG 72 príloha III/3
– rez. IMO A.694 (17)
– technická
 norma105)
– píšťaly
 – COLREG 72,
 príloha III/1
 (Výkon)
– zvonce alebo
 gongy
 – COLREG 72,
 príloha III/2
 (Výkon)
           
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe – nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie
 SOLAS z roku 1997
– nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– rez. IMO
 MSC.1/obež.
 1229
           
A.2/7.2 Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu položka sa vypúšťa
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/8.1 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) – nar. II-1/44
– nar. X/3
– nar. II-1/44
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)“.
10.
V názve prílohy č. 5 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
11.
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Komisie 2010/68/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 305, 20. 11. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. decembra 2011.
Iveta Radičová v. r.
1)
Časť 1.3 STN EN 62388 (2007).
2)
ISO 15372 (2000).
3)
ISO 5489 (2008).
4)
STN EN ISO 8729 (2001).
5)
STN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7 + A1 (2008), STN EN 3-8 (2007) + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) + STN EN 3-9/AC (2008).
6)
STN EN 469 (2006) + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007).
7)
STN EN 1486 (2008).
8)
ISO 15538 (2001).
9)
STN EN ISO 20344 (2005) + STN EN ISO 20344/A1 (2008) + STN EN ISO 20344/AC (2006), STN EN ISO 20345 (2005) + STN EN ISO 20345 (2008).
10)
STN EN 659+A1 (2008).
11)
STN EN 443 (2008).
12)
STN EN 136 (2001) + STN EN 136/AC (2010), STN EN 137 (2007).
13)
STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).
14)
STN EN 12874 (2003), ISO 15364 (2007).
15)
STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).
16)
STN EN ISO 1716 (2003).
17)
STN EN ISO 1716.
18)
ISO 6182-1 (2004).
19)
STN EN 12259-1+A1/A2 (2004), STN EN 12259-1+A1/A3 (2006).
20)
STN EN 14540+A1 (2007).
21)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).
22)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
23)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008), STN EN 60079-0 (2007), STN EN 60079-1 (2008), STN EN 60079-10 (2004), STN EN 60079-11 (2007), STN EN 60079-15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).
24)
STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007), STN EN 3-8/AC (2008).
25)
ISO 15370 (2001).
26)
STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004), ISO 23269-1 (2008).
27)
ISO 15371 (2000).
28)
STN EN 54-2+AC (2001) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007).
29)
STN EN 54-4+AC (2001) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007).
30)
STN EN 54-5 (2002) + STN EN 54-5/A1 (2003).
31)
STN EN 54-7 (2002) + STN EN 54-7/A1 (2003) + STN EN 54-7/A2 (2007).
32)
STN EN 54-10 (2003) + STN EN 54-10/A1 (2006).
33)
STN EN 54-11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).
34)
IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
35)
STN EN 1866 (2006), STN EN 1866-1 (2008).
36)
ISO 11601 (2008).
37)
STN EN 54-3 (2003) + STN EN 54-3/A1 (2003) + STN EN 54-3/A2 (2007), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
38)
STN EN 60945 (2003), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
39)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004).
40)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
41)
STN EN 15182-1 (2007), STN EN 15182-3 (2007).
42)
STN EN 671-1 (2002).
43)
STN EN 1069 (1997), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003).
44)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22090–2 (2004) + korigendum (2005), STN EN 62288 (2009).
45)
STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
46)
STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
47)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2008), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
48)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009).
49)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
50)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108–1 (2004), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
51)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108–2 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
52)
ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
53)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61097–1 (2008).
54)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009).
55)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009).
56)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009).
57)
ISO 25862 (2009).
58)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-1 (2009), STN EN 62288 (2009).
59)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61174 (2009), STN EN 62288 (2009).
60)
ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
61)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61993-2 (2002), STN EN 62288 (2009).
62)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62065 (2002), STN EN 62288 (2009).
63)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).
64)
STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).
65)
ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
66)
ISO 22090-3 (2004), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
67)
ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).
68)
ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).
69)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162.
70)
ISO 22090-1 (2002) + korigendum I (2005), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
71)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996–2 (2009), STN EN 62288 (2009).
72)
ISO 799 (2004).
73)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
74)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
75)
STN EN 60945 (2003), ISO 25861 (2007).
76)
STN EN 300 162 – 1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.2.1 (2007), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097–3 (2001), STN IEC 61097–7 (2001), séria STN EN 61162.
77)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097–3 (2001), STN IEC 61097–8 (2001).
78)
STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-6 (2005).
79)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-4 (2001).
80)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
81)
STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-2 (2008).
82)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
83)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
84)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-10 (2001).
85)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-4 (2007), séria STN EN 61162.
86)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
87)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
88)
STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
89)
STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
90)
STN EN 60945 (2003), IEC 61097-13 (2003).
91)
STN EN 14744 (2006) + STN EN 14744/AC (2007), STN EN 60945 (2003).
92)
IEC 60092-0504 (2001), IEC 60529 (2001).
93)
STN EN 943-1 (2003) + STN EN 943-1/AC (2010), STN EN 943-2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605+A1 (2009).
94)
STN EN 13565-1+A1 (2008).
95)
ISO 1716 (2002).
96)
STN EN 12094-1 (2004), STN EN 12094-2 (2004), STN EN 12094-3 (2004), STN EN 12094-4 (2005), STN EN 12094-5 (2006), STN EN 12094-6 (2006), STN EN 12094-7 (2002) + STN EN 12094-7/A1 (2005), STN EN 12094-8 (2006), STN EN 12094-10 (2004), STN EN 12094-11 (2004), STN EN 12094-13 (2003), STN EN 12094-16 (2004).
97)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-2 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
98)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61924 (2007), STN EN 62288 (2009).
99)
STN EN 60945 (2003).
100)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
101)
STN ISO 1069 (1997), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003).
102)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
103)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
104)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61209 (2001), STN EN 62288 (2009).
105)
STN EN 60945 (2003).
106)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
107)
STN EN 301 688 V1.1.1 (2001).