240/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (oznámenie č. 638/2006 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 252 z 15. decembra 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 11. apríla 2011.
Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila vo Varšave 30. júna 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 31. júla 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1.
K oznámeniu č. 240/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave
Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
riadiac sa ustanoveniami Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaná 19. júna 1990 v Schengene,
berúc do úvahy ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané,
v snahe ustanoviť optimálne zásady, formy a spôsoby operatívnej spolupráce,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave sa mení a dopĺňa takto:
(1) V článku 1 ods. 1
a) bod 6 znie:
6. organizovaniu nedovoleného prekročenia štátnej hranice,“,
b) za bod 11 sa vkladajú body 12 a 13, ktoré znejú:
12. sexuálnemu násiliu, ohrozovaniu mravnosti a trestným činom súvisiacim s výrobou, rozširovaním alebo prechovávaním detskej pornografie,
13. trestným činom súvisiacim s fungovaním počítačových systémov alebo iných nosičov informácií.“.
(2) Článok 2 ods. 2 znie:
2. Príslušnými orgánmi sú:
– v Slovenskej republike
1. ministerstvo vnútra,
2. ministerstvo financií,
3. Slovenská informačná služba,
– v Poľskej republike
1. minister príslušný pre vnútorné veci,
2. minister príslušný pre finančné inštitúcie,
3. minister príslušný pre verejné financie,
4. šéf Agentúry vnútornej bezpečnosti,
5. hlavný veliteľ Polície,
6. hlavný veliteľ Hraničnej stráže,
7. generálny inšpektor pre finančné informácie.“.
(3) Článok 5 znie:
„Príslušné orgány zmluvných strán si budú vzájomne odovzdávať informácie potrebné na zmarenie trestných činov organizovania nedovoleného prekračovania štátnej hranice a na boj proti nim, a najmä informácie o organizátoroch tohto druhu trestných činov, metódach ich činnosti, vzory dokumentov oprávňujúcich prekračovať štátnu hranicu, odtlačky pečiatok na týchto dokumentoch, druhy víz a ich symboly.“.
(4) V článku 8
a) odsek 1 znie:
1. Príslušníci príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán, ktorí sledujú na jej území osobu v súvislosti s trestným činom, ktorý môže byť základom na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo extradíciu takej osoby, sú oprávnení pokračovať v jej sledovaní na území druhej zmluvnej strany so súhlasom príslušného orgánu tejto zmluvnej strany, a to na základe vopred podanej žiadosti. Taký súhlas možno viazať na splnenie určitých podmienok.“,
b) odsek 3 znie:
3. Žiadosť o udelenie súhlasu uvedeného v odseku 1 predkladá príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany národnému úradu SIRENE požiadanej zmluvnej strany, ktorý zabezpečí jej odstúpenie orgánu príslušnému na jej vybavenie.“,
c) odsek 4 bod 1. znie:
1. Prekročenie štátnej hranice treba bezodkladne, ešte počas sledovania, oznámiť národnému úradu SIRENE zmluvnej strany, ktorej príslušník vykonáva sledovanie, a národný úrad SIRENE tejto zmluvnej strany bezodkladne informuje národný úrad SIRENE druhej zmluvnej strany.“,
d) odsek 5 bod 8. sa vypúšťa,
e) odsek 6 znie:
6. Sledovanie sú oprávnení vykonávať:
1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Agentúry vnútornej bezpečnosti a Hraničnej stráže,
2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby.“.
(5) Za článok 8 sa vkladá článok 8a, ktorý znie:
„Článok 8a
1. Príslušníci príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán, ktorí prenasledujú osobu bezprostredne po spáchaní trestného činu alebo osobu, ktorá sa zúčastnila na spáchaní trestného činu, ktorý môže byť základom na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo extradíciu takej osoby, sú oprávnení pokračovať v jej prenasledovaní na území druhej zmluvnej strany. Môžu tiež pokračovať v prenasledovaní osoby, ktorá ušla z miesta zadržania, väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo z psychiatrického ústavu, do ktorého bola umiestnená na základe rozhodnutia súdu.
2. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí vykonávajú prenasledovanie podľa odseku 1, upovedomia bezodkladne, podľa možností ešte pred prekročením štátnej hranice, najbližšie kontaktné miesto zriadené podľa článku 2 ods. 3 tejto zmluvy o mieste a čase prekročenia štátnej hranice prenasledovanou osobou a o príslušníkoch príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúcich v prenasledovaní, o ich výzbroji a technických prostriedkoch.
3. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračuje, bezodkladne po prijatí informácie o prenasledovaní prijmú opatrenia na jeho prevzatie.
4. Prenasledovanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva bez miestneho a časového obmedzenia.
5. V prenasledovaní sa môže pokračovať, ak príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany vykonávajúci prenasledovanie spĺňajú tieto podmienky:
1. riadia sa ustanoveniami tejto zmluvy a vnútroštátnymi právnymi predpismi tej zmluvnej strany, na území ktorej konajú, ako aj nariadeniami a pokynmi príslušných orgánov tejto zmluvnej strany,
2. majú služobné preukazy a preukážu sa nimi na každú výzvu príslušníkov príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej pokračujú v prenasledovaní,
3. majú prvky služobnej rovnošaty, ktoré ich umožňujú identifikovať, alebo používajú riadne označené motorové vozidlá.
6. Prenasledovanú osobu zadržia príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa pokračuje v prenasledovaní. V prípade, ak títo príslušníci nemôžu zakročiť dostatočne rýchlo, príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúci v prenasledovaní sú oprávnení zadržať prenasledovanú osobu a povinní bezodkladne ju odovzdať príslušníkom príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej v prenasledovaní pokračovali.
7. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí podľa odseku 6 zadržali osobu, ktorá bola prenasledovaná, ju môžu podrobiť prehliadke s cieľom odobrať jej zbraň a iné nebezpečné predmety. Spolu s touto osobou sa odovzdajú aj predmety, ktoré sa jej odobrali.
8. Osobu zadržanú podľa odseku 6 môžu zadržiavať príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pokiaľ osoba nemá štátnu príslušnosť zmluvnej strany, na území ktorej bola zadržaná, bude prepustená do šiestich hodín od zadržania, okrem prípadu, ak príslušné orgány tejto zmluvnej strany dostali pred uplynutím tejto lehoty žiadosť o vydanie alebo zadržanie v akejkoľvek forme za využitia dostupných technických prostriedkov. Do lehoty šiestich hodín podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítava čas medzi polnocou a deviatou hodinou ráno.
9. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúci v prenasledovaní nie sú oprávnení vstupovať do bytov a miest verejne neprístupných.
10. Prenasledovanie sa preruší na žiadosť príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa v ňom pokračuje. Ak bola žiadosť o prerušenie prenasledovania podaná príslušníkom pokračujúcim v prenasledovaní ústne, príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, bezodkladne zašlú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany písomné potvrdenie tejto žiadosti.
11. Po skončení prenasledovania príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí pokračovali v prenasledovaní, predložia príslušnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, písomnú správu z vykonaných úkonov.
12. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí pokračovali v prenasledovaní, sú povinní dostaviť sa na každú výzvu príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej bolo prenasledovanie vykonávané, na účel vysvetlenia skutočností súvisiacich s prenasledovaním.
13. Prenasledovanie sú oprávnení vykonávať:
1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Hraničnej stráže, Agentúry vnútornej bezpečnosti a colnej služby,
2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru, Železničnej polície a colníci.“.
(6) Článok 9 ods. 5 znie:
5. Utajované sledovanie podľa odseku 1 sú oprávnení vykonávať:
1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Agentúry vnútornej bezpečnosti a Hraničnej stráže,
2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a colníci.“.
(7) Článok 12 ods. 1 znie:
1. V rámci plnenia záväzkov podľa článku 1 príslušné orgány pre prihraničné územia zmluvných strán v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracujú spôsobom ustanoveným v článkoch 3 až 10 tejto zmluvy.
Príslušnými orgánmi pre prihraničné územia v Slovenskej republike sú:
1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline,
2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove,
3. oblastná správa Železničnej polície Žilina a oblastná správa Železničnej polície Košice, v rámci územnej pôsobnosti Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Žiline a v Prešove.
Príslušnými orgánmi pre prihraničné územia v Poľskej republike sú:
1. krajský veliteľ Polície v Katoviciach,
2. krajský veliteľ Polície v Krakove,
3. krajský veliteľ Polície v Rzeszowe,
4. veliteľ Karpatského oddielu Hraničnej stráže v Nowom S1cze,
5. veliteľ Bieszczadského oddielu Hraničnej stráže v Przemyšli.“.
Článok 2
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť po uplynutí tridsiatich (30) dní odo dňa výmeny ratifikačných listín.
(2) Platnosť tejto zmluvy sa skončí spolu so skončením platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísanej 23. marca 2004 vo Varšave.
Dané v Bratislave 12. mája 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za
Slovenskú republiku:
Robert Kaliňák v. r.
Za
Poľskú republiku:
Jerzy Miller v. r.