243/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. júla 2011
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
v yhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2011,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Richard Sulík v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/2011 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011
Obec Volí sa Okres Kraj
Dobrá Voda starosta   Trnava Trnavský kraj
Slatinka nad Bebravou starosta   Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Socovce starosta   Martin Žilinský kraj
Malý Slavkov starosta   Kežmarok Prešovský kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/2011 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 12. 8. 2011
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo   1. 9. 2011
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 11. 9. 2011
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 9. 2011
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisie miestna
volebná komisia
16. 9. 2011
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
21. 9. 2011
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 26. 9. 2011
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
    1. 10. 2011
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
    6. 10. 2011
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec   11. 10. 2011
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany   16. 10. 2011
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti   19. 10. 2011
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
  21. 10. 2011
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti     3. 11. 2011
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
    5. 11. 2011