244/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“.
2.
V § 1 ods. 3 sa za slová „v komunite“ vkladajú slová „alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii“.
3.
Príloha k vyhláške vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 109/2009 Z. z.
Zdravotné výkony
Kód
 výkonu
Popis výkonu
3392a Poučenie príbuzných alebo členov komunity
3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS“)
3394 Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395 Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3398 Ošetrovateľská hygiena
3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
3400 Polohovanie pacienta
3402 Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
3405 Očistná klyzma
3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
3407 Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3408 Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
3409 Cievkovanie ženy
3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
3411 Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
3413 Aplikácia neinjekčnej liečby
3413a Jedna aplikácia kyslíka
3414 Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3418 Aplikácia liečiva intravenózne
3419 Príprava a podávanie infúzie
3420 Sledovanie infúzie, za každú hodinu
3421 Nácvik podávania inzulínu
3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3422b Ošetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3422c Ošetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3423a Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423b Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3423c Príprava materiálu a sterilizácia
3424 Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút
3426 Odsávanie pacienta
 3428 Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
3433 Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy
3435 Umelé dýchanie a masáž srdca
3436 Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
3451 Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
3452 Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
3458 Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením
3459a Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav
3461 Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
3635a Kontrola glykémie glukomerom““.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
v z. Ján Porubský v. r.