245/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 15. júla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 52 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
poveriť vybraného učiteľa vedením predmetovej komisie,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Triedny učiteľ koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy a vedie pedagogickú dokumentáciu. Jedna trieda na účely výkonu činnosti triedneho učiteľa pri individuálnom vyučovaní sú najmenej traja žiaci; pri skupinovom vyučovaní najmenej 12 žiakov. Triedneho učiteľa pre každú triedu na školský rok určuje riaditeľ školy. Funkciou triedneho učiteľa možno poveriť učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky1) (ďalej len „kvalifikačné predpoklady“) a
a)
vyučuje hlavný predmet v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore, alebo v inom umeleckom odbore,2)
b)
vyučuje predmet prípravná hudobná výchova v prípravnom štúdiu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 49 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 ods. 5 druhá sa vypúšťajú slová „v literárno-dramatickom odbore“.
4.
V § 3 ods. 4 sa slová „podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „kvalifikačné predpoklady“.
5.
V § 4 v ods. 3 sa za slová „ak s tým“ vkladá slovo „vybraný“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.“.
7.
V § 9 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak zo závažných dôvodov nemožno žiaka klasifikovať a následne hodnotiť v riadnom termíne na konci prvého polroka, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ školy určí náhradný termín na jeho hodnotenie tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za klasifikáciu žiaka do určeného termínu zodpovedá príslušný pedagogický zamestnanec vyučujúci daný predmet a triedny učiteľ. Ak nemožno žiaka hodnotiť za prvý polrok ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí.
(4)
Ak zo závažných dôvodov nie je možné žiaka klasifikovať a následne hodnotiť v riadnom termíne na konci druhého polroka, riaditeľ určí náhradný termín na jeho hodnotenie tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni mesiaca august. Ak nemožno žiaka hodnotiť za druhý polrok ani v náhradnom termíne, žiak sa za druhý polrok nehodnotí.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.
8.
V § 11 ods. 3 veta v úvodzovkách znie: „Žiakovi sa na základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... časti ... stupňa základného štúdia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Eugen Jurzyca v. r.