246/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2010 bola v Jakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže.
Dohoda nadobudne platnosť 6. augusta 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.
K oznámeniu č. 246/2011 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže
Vláda Slovenskej republiky a vláda Indonézskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
potvrdzujúc, že rozvoj vzťahov v oblasti vedy, výchovy a vzdelávania, kultúry, športu a mládeže prispeje k porozumeniu medzi ľuďmi oboch krajín a podporí porozumenie medzi oboma štátmi,
želajúc si upevniť vzťahy medzi oboma krajinami, posilniť vzájomné porozumenie a ustanoviť spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže,
napomáhajúc výmene poznatkov a spoznávaniu svojich krajín občanmi druhej krajiny v súlade s ich zákonmi a predpismi,
berúc do úvahy členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Slovenskej republiky,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú vzájomne rozvíjať a podporovať spoluprácu a výmenu skúseností a informácií v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblastiach uvedených v článku 1 najmä prostredníctvom
a)
prípravy a vykonávania spoločných programov, štúdií a ďalších činností v rôznych odvetviach vedy a techniky;
b)
poskytovania pomoci pri prebiehajúcej reforme vzdelávacieho systému a zjednodušovaní postupov vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie;
c)
podpory a presadzovania ďalšieho rozvoja kontaktov a výmeny medzi národmi oboch krajín;
d)
vzájomných výmen vedcov, odborníkov, učiteľov, akademických a administratívnych pracovníkov, študentov a umelcov s cieľom štúdia, školenia, výskumu a špecializácie vo svojich vzdelávacích, kultúrnych a vedecko-technických inštitúciách;
e)
výmeny odborníkov, informácií a vedeckých publikácií o predškolskom, základnom, strednom, odbornom a technickom a vysokoškolskom vzdelávaní poskytovanom prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania;
f)
podpory vyučovania jazyka oboch krajín;
g)
spolupráce v oblasti telesnej výchovy a športu vrátane telovýchovy, športu pre všetkých, telovýchovného lekárstva a športového priemyslu;
h)
podpory návrhov na zlepšenie v oblasti vrcholového športu, športovej vedy a techniky;
i)
vzájomnej výmeny informácií o literárnom dianí a najdôležitejších literárnych udalostiach;
j)
spolupráce v oblasti hudobného života a umenia;
k)
spolupráce v oblasti mládeže a športu na úrovni odborníkov, výskumníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí;
l)
publikačnej činnosti;
m)
priamej spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, a to tak hnuteľného, ako aj nehnuteľného;
n)
vzájomnej spolupráce v rámci podpory a rozvoja kultúry;
o)
organizovania prezentácií a vedeckých a technických výstav;
p)
rozmanitých foriem spolupráce medzi umeleckými združeniami, divadlami, spolkami a zväzkami;
q)
spolupráce v oblasti kinematografie, medzi národnými filmovými archívmi, producentmi a distribútormi, rozhlasovými a televíznymi vysielacími spoločnosťami;
r)
podpory spolupráce medzi múzeami, galériami, knižnicami, ako aj medzi ich archívmi;
s)
spolupráce medzi divadlami, divadelnými súbormi, divadelnými festivalmi a inštitúciami.
Článok 3
Aktivity uvedené v tejto dohode možno vykonávať formou uzatvárania osobitných dohôd, programov a projektov medzi príslušnými inštitúciami a organizáciami štátov zmluvných strán, ktoré budú upravovať najmä ciele, trvanie, finančné podmienky a ďalšie podrobnosti súvisiace s presne stanovenými úlohami všetkých zainteresovaných.
Článok 4
1.
Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa ochrany národného kultúrneho dedičstva vo forme kultúrneho a umeleckého vlastníctva krajín oboch zmluvných strán sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán a ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané.
2.
Všetky výsledky činností v oblasti vedy, umenia a literatúry, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, sa riadia právnymi predpismi na ochranu práv duševného vlastníctva platnými na príslušných územiach krajín zmluvných strán.
3.
Premiestňovanie všetkých výskumných materiálov použitých v rámci spolupráce v súlade s touto dohodou bude upravené osobitnými dohodami.
4.
Zmluvné strany uznávajú existenciu a podporujú účinnú ochranu genetických zdrojov, tradičných vedomostí a národného folklóru vzťahujúcich sa na obsah tejto dohody, ako aj výlučné práva štátov zmluvných strán zabrániť zneužívaniu, odcudzeniu a zlému zaobchádzaniu s ich genetickými zdrojmi, tradičnými vedomosťami a národným folklórom.
5.
Genetické zdroje, tradičné vedomosti a národný folklór podľa tejto dohody budú využívané a/alebo rozvíjané prostredníctvom osobitných dohôd.
Článok 5
Všetky osoby podieľajúce sa na aktivitách podľa tejto dohody sú povinné rešpektovať politickú nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť hostiteľskej krajiny a budú konať v súlade s touto dohodou.
Článok 6
Túto dohodu možno zmeniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky budú vykonané písomne.
Článok 7
Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú riešiť formou konzultácie a/alebo rokovania.
Článok 8
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom nasledujúcim po dní doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Jej platnosť bude automaticky predlžovaná vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej doby platnosti.
3.
Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok 9
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí platnosť Dohody o vedeckej, vzdelávacej a kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Indonézskou republikou podpísanej v Jakarte 31. mája 1958.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia riadne na to splnomocnení svojimi vládami podpísali túto dohodu.
Dané v Jakarte 29. marca 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, indonézskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Miroslav Lajčák v. r.
Za vládu
Indonézskej republiky:
Marty Natalegawa v. r.