247/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 2009 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 377 z 29. marca 2011 a rozhodla, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. mája 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 18. augusta 2011 v súlade s článkom 14 ods. 1.
K oznámeniu č. 247/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej
socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
so želaním posilniť hospodársku spoluprácu na obojstranný prospech oboch zmluvných strán,
s úmyslom vytvárať a zachovávať priaznivé investičné podmienky pre investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a
s vedomím, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto zmluvy podnietia podnikateľské aktivity v tejto oblasti,
sa dohodli takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy
1. „Investícia“ označuje každý druh majetku investovaný v súvislosti s podnikateľskými a ekonomickými aktivitami investora štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne
a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek iné vlastnícke práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo záruky,
b) obchodné podiely v spoločnostiach, akcie a obligácie a iné formy účasti v spoločnosti alebo podniku a práva alebo majetkové účasti z nich vyplývajúce,
c) peňažné pohľadávky alebo pohľadávky na plnenie na základe zmluvy, ktorá má ekonomickú hodnotu,
d) práva duševného vlastníctva vrátane práv súvisiacich s autorským právom, patentmi, ochrannými známkami, obchodnými menami, priemyselnými dizajnami, zemepisnými označeniami, ako aj technickými postupmi, obchodnými tajomstvami a know-how a goodwillom súvisiacim s investíciou a
e) podnikateľské oprávnenia, ktoré majú ekonomickú hodnotu, ktoré boli udelené zo zákona alebo na zmluvnom základe, vrátane oprávnení na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Aby sa predišlo pochybnostiam, investíciou nie sú peňažné pohľadávky, ktoré vyplývajú výlučne z
(i) obchodných zmlúv o predaji tovarov a služieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území štátu jednej zmluvnej strany právnickej osobe na území štátu druhej zmluvnej strany alebo
(ii) poskytnutia úveru v súvislosti s obchodnou transakciou, napr. financovanie obchodu alebo
(iii) akýchkoľvek iných peňažných pohľadávok, ktorých súčasťou nie sú žiadne z účastí stanovených v písmenách a) až e).
Žiadna zmena formy, v ktorej sa aktíva alebo práva investujú alebo opätovne investujú, nemá vplyv na ich charakter ako investície.
2. „Výnosy“ sú peňažné sumy plynúce z investícií, a to predovšetkým, ale nie výlučne zo zisku, z úrokov, úrokov z úverov, kapitálových výnosov, akcií, dividend, licenčných poplatkov, poplatkov za riadenie a technickú pomoc alebo z iných poplatkov bez ohľadu na formu, v ktorej sa výnosy vyplácajú.
3. „Investor“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany:
a) „fyzická osoba“ je fyzická osoba so štátnym občianstvom jednej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, pričom však nemá štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, a
b) „právnická osoba“ je každý subjekt zriadený alebo založený v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán, ktorý má svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území štátu tejto zmluvnej strany. Ak však taká právnická osoba má na území štátu jednej zo zmluvných strán len svoje sídlo, jej činnosti musia vykazovať skutočné a kontinuálne prepojenie s hospodárstvom štátu tejto zmluvnej strany.
4. „Územie“ znamená
a) v prípade Slovenskej republiky teritoriálne územie, vnútrozemské vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom,
b) v prípade Vietnamskej socialistickej republiky teritoriálne územie, ostrovy, vnútrozemské vody, teritoriálne moria a vzdušný priestor nad nimi, morské oblasti mimo teritoriálnych morí vrátane morského dna a pôdneho podložia pod ním, nad ktorými Vietnamská socialistická republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom.
5. „Voľne zameniteľná mena“ je mena, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.
6. Pojem „verejný záujem“ má význam ustanovený príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo zmluvných strán.
Článok 2
Pôsobnosť
1. Táto zmluva sa vzťahuje na investície realizované investormi jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti i po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
2. Zmluva sa nevzťahuje na spory alebo nároky, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.
3. Táto zmluva sa netýka
(a) daňovej problematiky,
(b) vládneho obstarávania,
(c) dotácií alebo grantov poskytnutých zmluvnou stranou a
(d) služieb poskytnutých pri výkone vládnych právomocí príslušným orgánom alebo úradom zmluvnej strany. Na účely tejto zmluvy sa službou poskytnutou pri výkone vládnych právomocí rozumie akákoľvek služba, ktorá nebola poskytnutá na základe obchodného vzťahu ani prostredníctvom súťaže s jedným alebo s viacerými dodávateľmi služieb.
Článok 3
Podpora a ochrana investícií
1. Každá zmluvná strana podporí a vytvorí primerané podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, aby investovali na území štátu prvej zmluvnej strany, a v súlade so svojím právnym poriadkom takéto investície schváli.
2. Investície a výnosy investorov zmluvných strán majú vždy zabezpečené spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie a požívajú plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana sa zdrží zasahovania do riadenia, správy, využívania, požívania, rozširovania, predaja alebo do likvidácie takých investícií prostredníctvom neodôvodnených alebo diskriminačných opatrení.
3. Keď zmluvná strana schváli investíciu na území svojho štátu, je v súlade so svojím právnym poriadkom povinná poskytnúť potrebné povolenia súvisiace s danou investíciou vrátane povolenia zamestnať vrcholových riadiacich a technických pracovníkov podľa vlastného výberu a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
4. Zmluva sa vzťahuje na investície schválené kompetentným orgánom hostiteľskej zmluvnej strany. V prípade Vietnamskej socialistickej republiky sa za kompetentný orgán považuje ministerstvo plánovania a investícií alebo ľudový výbor na úrovni provincie, alebo provinčné riadiace výbory priemyselných zón, exportných spracovateľských zón, high-tech zón a hospodárskych zón, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý môže byť prípadným nástupcom vyššie uvedených orgánov, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý bude určený ako orgán zodpovedný za udeľovanie povolení na investovanie alebo podnikanie.
Článok 4
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1. Každá zmluvná strana poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, správu, využívanie, požívanie alebo nakladanie s ich investíciami na území jej štátu, nie menej priaznivé zaobchádzanie, ako za rovnakých podmienok poskytuje investíciám svojich vlastných investorov alebo investíciám investorov z akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, čo je výhodnejšie.
2. Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, správu, využívanie, požívanie alebo nakladanie s ich investíciami na území jej štátu, nie menej priaznivé zaobchádzanie, ako za rovnakých podmienok poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, čo je výhodnejšie.
3. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku vláda Vietnamskej socialistickej republiky môže uplatňovať výnimky zo zásady národného zaobchádzania v súlade so svojím právnym poriadkom a svojou rozvojovou politikou.
4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať ako záväzok jednej zmluvnej strany poskytovať investorom druhej zmluvnej strany výhody akéhokoľvek zaobchádzania, prednosti alebo výsady vyplývajúce z
a) jej súčasného alebo budúceho členstva v akejkoľvek colnej, menovej a hospodárskej únii, zóne voľného obchodu alebo z jej účasti na akejkoľvek regionálnej hospodárskej integračnej dohode alebo inej medzinárodnej dohode, ktorej účastníkom je alebo môže byť jedna zo zmluvných strán, alebo
b) akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody, respektíve z akýchkoľvek vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa v plnej alebo prevažnej miere týkajú daňovej problematiky, alebo
c) multilaterálneho dohovoru alebo zmluvy týkajúcej sa investícií, ktorej účastníkom je alebo môže byť jedna zo zmluvných strán.
Článok 5
Náhrada škody
1. Ak investície investorov jednej zmluvnej strany utrpia škody z dôvodu vojnového alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana je povinná poskytnúť im v súvislosti s reštitúciou, odškodnením, náhradou škody alebo s inými spôsobmi vyrovnania nie menej priaznivé zaobchádzanie, ako poskytuje vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, čo je výhodnejšie.
2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri ktorejkoľvek z udalostí podľa vyššie uvedeného odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku
a) konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany alebo
b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo ktoré nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
poskytne odškodnenie alebo primeraná náhrada, nie menej priaznivá, ako sa za rovnakých okolností prizná investorovi štátu druhej zmluvnej strany alebo investorovi akéhokoľvek iného štátu.
Článok 6
Vyvlastnenie
1. Investície investorov jednej zmluvnej strany nemožno znárodniť, vyvlastniť na území štátu druhej zmluvnej stany s výnimkou vyvlastnenia vo verejnom záujme s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa uskutoční nediskriminačným spôsobom v súlade so zákonnými postupmi vyvlastňujúcej zmluvnej strany.
2. Takáto náhrada zodpovedá trhovej hodnote vyvlastnených investícií platnej v čase vyvlastnenia alebo v čase oznámenia takého vyvlastnenia podľa toho, čo nastane skôr, a bude efektívne realizovateľná. Náhrada sa poskytne vo voľne zameniteľnej mene.
3. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 v prípade Vietnamskej socialistickej republiky sa akékoľvek opatrenie týkajúce sa vyvlastnenia pôdy riadi jej právnymi predpismi, ktoré ustanovujú podmienky takého vyvlastnenia a spôsob vyplatenia náhrady.
4. Investori jednej zmluvnej strany, ktorí boli poškodení vyvlastnením, majú právo na bezodkladné preskúmanie svojho prípadu a ocenenie svojich investícií súdnym alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany v súlade so zásadami vymedzenými týmto článkom a právnymi predpismi vyvlastňujúcej zmluvnej strany.
5. Ak zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá je založená alebo zriadená podľa jej právneho poriadku a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, obligácie alebo iné formy majetkovej účasti, ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na výšku ich podielu v danej spoločnosti.
Článok 7
Prevody
1. Každá zmluvná strana poskytuje investorom druhej zmluvnej strany záruku podľa jej právneho poriadku, že po splnení finančných záväzkov z ich strany zabezpečí voľný prevod ich platieb, ktoré súvisia s investíciami. Medzi tieto prevody patria okrem iných najmä
a) výnosy,
b) sumy potrebné na úhradu výdavkov vyplývajúcich z prevádzkovania investície, ako sú splátky úverov, úhrady dovozných akreditívov, preddavky a iné podobné výdavky,
c) náhrada splatná podľa článkov 5 a 6,
d) výnosy z úplného alebo čiastočného predaja alebo z likvidácie investície,
e) nerozdelené príjmy a iné odmeny zahraničného personálu pracujúceho v súvislosti s danou investíciou,
f) ďalšie finančné prostriedky na založenie, udržanie, rozvoj alebo na rozšírenie investície.
2. Prevody sa uskutočnia bez zbytočného odkladu vo voľne zameniteľnej mene podľa trhového kurzu platného v deň prevodu a v súlade s postupmi a formálnymi úkonmi uplatňovanými hostiteľskou zmluvnou stranou.
3. Bez ohľadu na uvedené odseky 1 a 2 môže zmluvná strana prijímať alebo uplatňovať opatrenia súvisiace s cezhraničným kapitálom a platobnými transakciami prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich zákonov v spojitosti
a) s prijímaním bezpečnostných opatrení na primerané obdobie, ktoré sa môžu prijímať za výnimočných okolností, ako sú závažné makroekonomické ťažkosti alebo závažné ťažkosti s platobnou bilanciou hostiteľskej zmluvnej strany,
b) s implementáciou akéhokoľvek záväzku, ktorý je záväzný pre túto zmluvnú stranu z dôvodu jej členstva v akejkoľvek colnej, hospodárskej a menovej únii, spoločnom trhu, zóne voľného obchodu alebo v regionálnej ekonomickej organizácii,
c) s bankrotom, platobnou neschopnosťou alebo ochranou práv veriteľov,
d) s emisiou, obchodovaním alebo uskutočňovaním transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, opciami alebo derivátmi,
e) s trestnými činmi alebo priestupkami a vymáhaním príjmov z trestnej činnosti,
f) s finančným výkazníctvom alebo so zaznamenávaním prevodov v prípade, keď je nevyhnutné poskytnúť súčinnosť úradom činným v trestnom konaní alebo finančným regulačným úradom,
g) so zabezpečením výkonu príkazov alebo rozsudkov v rámci súdnych alebo správnych konaní,
h) so sociálnym zabezpečením, s verejnými dôchodkovými alebo povinnými odvodovými systémami a
i) s nárokmi zamestnancov na odstupné.
4. Opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a) a odseku 3 písm. b) tohto článku
a) musia byť spravodlivé a nesmú byť svojvoľné alebo bezdôvodne diskriminačné a musia byť urobené v dobrej viere,
b) musia mať ohraničené trvanie a musia byť zrušené ihneď, ako to okolnosti umožnia,
c) musia byť okamžite oznámené druhej zmluvnej strane,
d) musia byť v súlade s článkami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde a
e) nesmú presahovať rámec potrebný na nápravu situácie súvisiacej s makroekonomickými ťažkosťami alebo platobnou bilanciou, ktoré sa uvádzajú v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku.
Článok 8
Postúpenie práv
1. Ak niektorá zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu svojim vlastným investorom na základe záruky alebo zmluvy o poistení proti nekomerčným rizikám, ktorú uzavrela v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a) postúpenie akýchkoľvek práv a nárokov investora na prvú zmluvnú stranu alebo ňou určenú agentúru a
b) skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je oprávnená z titulu postúpenia práv vykonávať práva a uplatňovať si nároky týchto investorov.
2. Postúpené práva a nároky nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.
Článok 9
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1. Spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s údajným porušením záväzkov druhou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy, v ktorého dôsledku investícia tohto investora utrpí straty alebo škody, sa bude podľa možnosti riešiť priateľským spôsobom prostredníctvom rokovaní a konzultácií medzi účastníkmi sporu.
2. Ak sa taký spor nepodarí urovnať do šiestich (6) mesiacov od dátumu, keď investor o ňom písomne informoval zmluvnú stranu, spor sa môže predložiť
a) príslušnému súdu zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia,
b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ďalej len „stredisko“) zriadenému podľa Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, prijatého vo Washingtone 18. marca 1965, v prípade, ak obidve zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo
c) na riešenie prostredníctvom Doplnkového prostriedku (Additional Facility) tohto strediska v prípade, ak je signatárom Washingtonského dohovoru len jedna zo zmluvných strán, alebo
d) ad hoc rozhodcovskému súdu zriadenému, pokiaľ sa účastníci sporu nedohodnú inak, na základe arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Ak investor postupoval pri predložení sporu podľa niektorej z uvedených možností, jeho výber je konečný.
Aby sa predišlo pochybnostiam, súčasťou doložky najvyšších výhod v tejto zmluve nie je požiadavka uplatňovať v prípade investorov druhej zmluvnej strany iné postupy riešenia sporov ako postupy uvedené v tejto zmluve.
3. Podmienkou predloženia sporu na rozhodcovské konanie podľa odseku 2 je jeho predloženie na takéto rozhodcovské konanie do dvoch (2) rokov od okamihu, keď sa investor ako jeho navrhovateľ dozvedel alebo mohol oprávnene dozvedieť o porušení povinností podľa tejto zmluvy a o stratách, respektíve škode spôsobenej investorovi alebo jeho investícii.
4. Rozhodcovský súd rozhoduje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a s právnym poriadkom zmluvnej strany ako účastníka sporu, na území ktorej sa investícia nachádza (vrátane jej pravidiel kolízneho práva), podmienkami akejkoľvek konkrétnej zmluvy uzavretej v súvislosti s danou investíciou a príslušnými zásadami medzinárodného práva.
5. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo vzniesť protinárok v rámci svojej obhajoby v ktorejkoľvek fáze rozhodcovského konania alebo počas výkonu rozhodcovského rozhodnutia z dôvodu, že investor druhej zmluvnej strany v spore dostal alebo má dostať podľa zmluvy o poistení alebo poskytnutí záruky odškodnenie alebo inú náhradu za celú údajnú stratu alebo jej časť.
6. Rozhodcovský rozsudok vynesený podľa tohto článku je konečný a záväzný pre obe strany sporu, pričom jeho vykonanie musí byť v súlade s právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území je rozsudok vykonateľný.
Článok 10
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy, sa podľa možnosti riešia prostredníctvom konzultácií diplomatickou cestou.
2. Ak nemožno spor vyriešiť týmto spôsobom do šiestich (6) mesiacov od doručenia žiadosti o konzultáciu, predloží sa na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3. Rozhodcovský súd bude pre každý individuálny prípad zriadený takto: do dvoch (2) mesiacov od prijatia žiadosti o začatie rozhodcovského konania každá zmluvná strana vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia následne vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej označovaný ako „predseda“). Predseda musí byť vymenovaný do troch (3) mesiacov odo dňa vymenovania prvých dvoch členov.
4. Ak v lehotách ustanovených v odseku 3 tohto článku nedôjde k vymenovaniu členov rozhodcovského súdu, ktorákoľvek zmluvná strana môže o ich vymenovanie požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak existujú iné dôvody, ktoré mu bránia vykonávať uvedenú funkciu, členov rozhodcovského súdu vymenuje podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je aj podpredseda občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo nemôže vykonávať uvedenú funkciu, členov rozhodcovského súdu vymenuje ďalší najvyššie postavený člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zo zmluvných strán.
5. Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho rozhodcu a svojho zastupovania v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi obidve zmluvné strany.
Článok 11
Uplatnenie iných pravidiel
Ak právny poriadok ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a medzinárodných zmlúv, ktorých stranami sú alebo môžu byť obidve zmluvné strany, obsahujú všeobecné alebo konkrétne pravidlá, ktoré oprávňujú investície investorov druhej zmluvnej strany na priaznivejšie zaobchádzanie, ako vymedzuje táto zmluva, majú také pravidlá prednosť pred touto zmluvou v rozsahu, ktorý je pre investora priaznivejší.
Článok 12
Základné bezpečnostné záujmy
1. Ustanovenia uvedené v tejto zmluve nebránia žiadnej zo zmluvných strán prijať opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov
a) vo vzťahu k trestným činom alebo priestupkom,
b) vo vzťahu k obchodovaniu so zbraňami, s muníciou a vojnovou výzbrojou a k takému obchodovaniu s inými tovarmi, materiálmi, službami a technológiami, ktoré sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účel zásobovania vojenského alebo iného bezpečnostného zariadenia,
c) prijaté v čase vojny alebo zvýšeného napätia v medzinárodných vzťahoch,
d) vo vzťahu k implementácii národných politík alebo medzinárodných zmlúv, rešpektujúc nešírenie jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, alebo
e) v súlade so svojimi záväzkami podľa Charty OSN o udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti,
f) na ochranu investorov, vkladateľov, účastníkov finančného trhu, poistencov, príjemcov poistného alebo osôb, voči ktorým je finančná inštitúcia viazaná zabezpečovacou povinnosťou,
g) na zachovanie bezpečnosti, zdravia, integrity alebo finančnej spoľahlivosti finančných inštitúcií a
h) na zabezpečenie integrity a stability finančného systému jednej zo zmluvných strán.
2. Ak sa tieto opatrenia neuplatňujú spôsobom, ktorý by predstavoval svojvoľnú alebo neopodstatnenú diskrimináciu, spôsobenú ktoroukoľvek zmluvnou stranou, alebo skryté obmedzenie investície, nemožno žiadne ustanovenie tejto zmluvy vykladať spôsobom, ktorý by zabraňoval zmluvným stranám prijať opatrenia nevyhnutné na udržanie verejného poriadku.
Článok 13
Zamietnutie výhod
Zmluvná strana môže zamietnuť výhody plynúce z tejto zmluvy investorovi druhej zmluvnej strany, ktorý je podnikom v štáte tejto druhej zmluvnej strany, ako aj jeho investíciám, pokiaľ činnosť tohto podniku nevykazuje skutočné a kontinuálne prepojenie s hospodárstvom štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 14
Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie
1. Táto zmluva nadobúda platnosť 90. (deväťdesiatym) dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne oznámia splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie jej platnosti.
2. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať výmenou nót alebo podpísaním dodatku k zmluve. Takéto zmeny a doplnky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva ostáva v platnosti počas obdobia desiatich (10) rokov. Po skončení tohto obdobia ostáva v platnosti do uplynutia dvanástich (12) mesiacov od dátumu, keď jedna zo zmluvných strán oznámila vypovedanie zmluvy druhej zmluvnej strane.
4. Vo vzťahu k investíciám uskutočneným pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy ostávajú ustanovenia článkov 1 až 13 účinné počas obdobia desiatich (10) rokov odo dňa skončenia platnosti zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
DANÉ v Bratislave 17. decembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Miroslav Lajčák v. r.
Za vládu
Vietnamskej socialistickej republiky:
Pham Gia Khiem v. r.