248/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 2009 bola v Skopje podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 379 z 29. marca 2011 a rozhodla, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. mája 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 25. augusta 2011 v súlade s článkom 13 ods. 1.
K oznámeniu č. 248/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Macedónska republika (ďalej len „zmluvné strany“),
so želaním zintenzívniť hospodársku spoluprácu na obojstranný prospech oboch zmluvných strán,
s úmyslom vytvárať a zachovávať priaznivé investičné podmienky pre investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a
s vedomím, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto zmluvy podnieti podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,
sa dohodli takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy majú uvedené výrazy takýto význam:
1. Pojem „investícia“ znamená akýkoľvek druh aktív vlastnených alebo ovládaných investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne
a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, zádržné práva, prenájmy alebo záložné práva,
b) akcie, cenné papiere, obligácie a akékoľvek iné formy majetkovej účasti alebo podielu v spoločnosti alebo akomkoľvek podnikateľskom subjekte,
c) peňažné nároky alebo nároky na iné plnenie na základe zmluvy s ekonomickou hodnotou,
d) práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv súvisiacich s patentmi, ochrannými známkami, obchodnými značkami, priemyselnými vzormi, technickými postupmi, obchodným tajomstvom, know-how a goodwillom,
e) obchodné koncesie ekonomickej hodnoty udelené zo zákona alebo na základe zmluvy vrátane koncesií na vyhľadávanie, rozvoj, ťažbu a využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej sú aktíva investované alebo opätovne investované, nemá dosah na ich charakter ako investície.
2. Pojem „výnos“ znamená sumy získané z investícií a zahŕňa predovšetkým, ale nie výlučne, zisk, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, tantiémy a poplatky.
3. Pojem „investor“ označuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a) pojem „fyzická osoba“ označuje fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, a
b) pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt zaregistrovaný alebo založený a uznaný za právnickú osobu v súlade s právnym poriadkom príslušnej zmluvnej strany, ktorý má svoje sídlo na území niektorej zo zmluvných strán.
4. Pojem „územie“ označuje
a) v prípade Slovenskej republiky: teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a právomoc v súlade s medzinárodným právom,
b) v prípade Macedónskej republiky: teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor, nad ktorými Macedónska republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a právomoc v súlade s medzinárodným právom.
5. Pojem „Voľne zameniteľná mena“ je mena, ktorá sa bežne používa na úhradu platieb pri medzinárodných obchodných transakciách a ktorá je bežne zameniteľná na hlavných medzinárodných devízových trhoch.
6. Pojem „verejný záujem“ má význam podľa vnútroštátnej legislatívy každej zo zmluvných strán.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1. Každá zmluvná strana bude podporovať a chrániť investície, ktoré na jej území investovali investori druhej zmluvnej strany, a takéto investície umožní v súlade so svojím právnym poriadkom.
2. Investíciám realizovaným investormi ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany poskytne riadne a spravodlivé zaobchádzanie a poskytne im plnú ochranu a bezpečnosť. Žiadna zo zmluvných strán nesmie v žiadnom prípade neprimeranými alebo svojvoľnými opatreniami poškodzovať prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany na svojom území.
3. Ak zmluvná strana povolila investíciu na svojom území, je povinná v súlade so svojím právnym poriadkom udeliť potrebné povolenia, ktoré súvisia s predmetnou investíciou, a to vrátane povolenia pre investora zamestnať podľa vlastného uváženia kvalifikovaných riadiacich a technických pracovníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1. Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie prinajmenšom v rovnakom rozsahu, ako za podobných okolností poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov tretích štátov podľa toho, čo je výhodnejšie.
2. Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investorom druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie v súvislosti s riadením, údržbou, používaním, užívaním alebo nakladaním s ich investíciami, nie menej priaznivé, aké za podobných okolností poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom tretích štátov podľa toho, čo je výhodnejšie.
3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu, aby investorom druhej zmluvnej strany poskytla prospech z akéhokoľvek zaobchádzania, výhody alebo výsady, ktoré je daná zmluvná strana oprávnená poskytnúť na základe medzinárodnej zmluvy alebo dohody, ktorá sa v celom alebo prevažnom rozsahu týka zdaňovania.
4. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nediskriminácie, národného zaobchádzania a doložky najvyšších výhod sa neuplatňujú na žiadne existujúce alebo budúce výhody, ktoré ktorákoľvek zmluvná strana poskytuje na základe svojho členstva alebo pridruženia k colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnému trhu alebo k zóne voľného obchodu alebo na základe medzinárodnej dohody alebo recipročnej dohody takejto colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu.
Článok 4
Náhrada škody
1. Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpeli škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo inej obdobnej situácie na území druhej zmluvnej strany, poskytne druhá zmluvná strana v súvislosti s reštitúciou, odškodnením, náhradou alebo inou formou vyrovnania zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ako poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom tretích štátov podľa toho, čo je výhodnejšie. Odškodné bude vyplatené bez zbytočného odkladu vo voľne zameniteľnej mene.
2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na investorov jednej zmluvnej strany, ktorí v ktoromkoľvek z vyššie uvedených prípadov utrpia na území druhej zmluvnej strany škody vyplývajúce zo
a) zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, alebo
b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo zapríčinené bojovými akciami alebo nebolo vynútené danou situáciou.
Článok 5
Vyvlastnenie
1. Investície investorov jednej zmluvnej strany nesmú byť na území druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené, ani nesmú byť predmetom akýchkoľvek iných opatrení, ktoré majú podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej označované ako „vyvlastnenie“) s výnimkou vyvlastnenia vo verejnom záujme, pričom bude poskytnutá okamžitá, primeraná a účinná náhrada. Výška náhrady zodpovedá skutočnej trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo bezprostredne pred tým, ako sa pripravované vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, čo nastane skôr. Náhrada musí zahŕňať úrok vypočítaný na základe platnej komerčnej úrokovej sadzby za obdobie od vyvlastnenia do dňa uskutočnenia platby a musí byť prakticky realizovateľná. Náhrada sa vyplatí vo voľne zameniteľnej mene. Vyvlastnenie sa uskutoční na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi.
2. Investori jednej zmluvnej strany, ktorých sa vyvlastňovanie dotklo, majú právo, aby bol ich prípad a ohodnotenie ich investícií podľa zásad ustanovených týmto článkom bez zbytočného odkladu preskúmaný súdom alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany.
3. Ak zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá bola zapísaná do obchodného registra alebo založená podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov a v ktorej investor druhej zmluvnej strany vlastní akcie, obligácie alebo iné formy majetkovej účasti, použijú sa ustanovenia tohto článku.
Článok 6
Prevody
1. Bez ohľadu na opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany, že po splnení svojich finančných povinností môžu voľne previesť
a) výnosy,
b) výnosy získané z predaja alebo z úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,
c) finančné prostriedky na splatenie úverov súvisiacich s investíciami,
d) príjmy štátnych príslušníkov alebo obyvateľov druhej zmluvnej strany, ktorí majú povolenie pracovať na jej štátnom území v súvislosti s investíciami,
e) vstupný kapitál a dodatočné finančné prostriedky potrebné na údržbu alebo ďalší rozvoj existujúcich investícií,
f) náhradu podľa článkov 4 a 5.
2. Všetky prevody na základe tejto zmluvy sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a bez zbytočného odkladu.
Článok 7
Postúpenie práv
1. Ak zmluvná strana alebo ňou určená agentúra poskytne platbu vlastným investorom na základe záruky alebo poistenia poskytnutého vo vzťahu k investíciám na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a) postúpenie akýchkoľvek práv alebo nárokov z investorov na prvú zmluvnú stranu alebo ňou určenú agentúru, či už na základe zákona, alebo v súlade so zákonnou transakciou na území danej zmluvnej strany, a
b) že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená vykonávať práva a uplatňovať nároky takých investorov.
2. Práva alebo nároky, ktoré sú predmetom postúpenia práv, nesmú presiahnuť rozsah pôvodných práv a nárokov investora.
Článok 8
Urovnávanie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany bude oznámený písomne vrátane podrobných informácií, a pokiaľ je to možné, strany sporu ho urovnajú priateľským spôsobom.
2. Vnútroštátne opravné prostriedky podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia realizuje, musia byť dostupné investorom druhej zmluvnej strany na základe zaobchádzania nie menej priaznivého, než sa poskytuje jej vlastným investorom alebo investorom tretích štátov podľa toho, čo je pre investorov priaznivejšie.
3. Ak sa spor nepodarí urovnať do šiestich (6) mesiacov, odkedy ktorýkoľvek účastník sporu oznámil jeho vznik, spor sa postúpi na základe žiadosti a rozhodnutia investora zmluvnej strany
a) miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou sporu, alebo
b) Medzinárodnému centru pre riešenie investičných sporov (ICSID), ktoré bolo založené Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965, ak obidve zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo
c) medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému „ad hoc“ v súlade s rozhodcovskými pravidlami Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
4. Ak sa investor, ktorý je stranou sporu, rozhodne prípad predložiť jednej z inštitúcií uvedených v odseku 3 tohto článku, nie je oprávnený predložiť ten istý prípad žiadnej ďalšej inštitúcii.
5. Rozhodnutie je pre strany sporu konečné a záväzné. Každá zmluvná strana zabezpečí uznanie a výkon rozhodnutia v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
6. Rozhodcovské rozhodnutie musí vychádzať z ustanovení tejto zmluvy, vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej sa investícia realizovala, vrátane kolíznych noriem a pravidiel a všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva.
Článok 9
Urovnávanie sporov medzi zmluvnými stranami
1. Zmluvná strana súhlasí, že na požiadanie druhej zmluvnej strany začne bez zbytočného odkladu konzultácie s druhou zmluvnou stranou s cieľom vyriešiť akékoľvek spory súvisiace s touto zmluvou alebo rokovania o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré sa týkajú výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy. Zmluvné strany ďalej súhlasia, že bez zbytočného odkladu začnú konzultácie s cieľom zabezpečiť kompatibilitu medzi touto zmluvou a zmluvami zakladajúcimi Európske spoločenstvá, kedykoľvek niektorá zo zmluvných strán dospeje k presvedčeniu, že je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie takej kompatibility.
2. Ak sa spor nepodarí uvedeným spôsobom urovnať do šiestich (6) mesiacov, bude na žiadosť druhej zo zmluvných strán predložený rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3. Rozhodcovský súd bude pre každý jednotlivý prípad zriadený takýmto spôsobom. Do dvoch (2) mesiacov od doručenia žiadosti o začatie rozhodcovského konania každá zmluvná strana vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia následne vyberú štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý bude po schválení obidvomi zmluvnými stranami vymenovaný za predsedu rozhodcovského tribunálu (ďalej označovaný ako „predseda“). Predseda musí byť vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania prvých dvoch členov.
4. Ak v lehotách podľa odseku 3 tohto článku nedôjde k vymenovaniu členov rozhodcovského súdu, ktorákoľvek zmluvná strana môže o ich vymenovanie požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo ak existujú iné dôvody, ktoré mu bránia vykonávať uvedenú funkciu, o vymenovanie členov tribunálu sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je aj podpredseda štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán, alebo existujú iné dôvody, ktoré mu bránia vykonávať uvedenú funkciu, o vymenovanie členov rozhodcovského súdu sa požiada ďalší služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je štátnym príslušníkom žiadnej zo zmluvných strán.
5. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je pre obe zmluvné strany záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho rozhodcu a svojho zastupovania v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi obidve zmluvné strany. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť, že niektorá zo zmluvných strán je povinná uhradiť väčšiu časť nákladov, pričom obe zmluvné strany sú týmto rozhodnutím viazané.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
Ak sa určitá skutočnosť riadi touto zmluvou a zároveň aj inou medzinárodnou zmluvou, ktorej signatármi sú obidve zmluvné strany, žiadne ustanovenie tejto zmluvy nesmie ktorejkoľvek zmluvnej strane alebo jej investorom, ktorí vlastnia investície na území druhej zmluvnej strany, brániť využiť vo svoj prospech tie pravidlá, ktoré sú pre nich v danom prípade výhodnejšie.
Článok 11
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa vzťahuje na všetky investície, ktoré investori jednej zmluvnej strany realizovali na území druhej zmluvnej strany a ktoré boli ako také uznané podľa právnych predpisov príslušnej zmluvnej strany, a to bez ohľadu na to, či sa realizovali pred nadobudnutím platnosti alebo po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Zmluva sa však nevzťahuje na žiadne spory ani nároky v dôsledku udalostí, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti, ani na žiadne spory alebo nároky, ktoré boli urovnané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
Článok 12
Základné bezpečnostné záujmy
Táto zmluva nebráni žiadnej zmluvnej strane, aby použila opatrenia potrebné na udržanie verejného poriadku, plnenie jej povinností v súvislosti so zachovaním alebo obnovením medzinárodného mieru alebo bezpečnosti alebo na ochranu jej základných bezpečnostných záujmov vrátane bezpečnostných záujmov vyplývajúcich z jej členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie
1. Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán súvisiacich s nadobudnutím platnosti tejto zmluvy a nadobudne platnosť deväťdesiaty (90.) deň odo dňa, keď zmluvné strany oznámia splnenie všetkých ústavných formalít na jej uvedenie do platnosti.
2. Táto zmluva ostáva v platnosti desať (10) rokov a následne sa predĺži o rovnaké obdobie alebo obdobia, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana jeden rok pred uplynutím pôvodnej alebo každej ďalšej lehoty platnosti neoznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer zmluvu vypovedať. Výpoveď nadobudne platnosť jeden rok po jej doručení druhej zmluvnej strane.
3. V prípade investícií realizovaných predo dňom nadobudnutia platnosti výpovede tejto zmluvy ostávajú ustanovenia tejto zmluvy v platnosti ešte desať (10) rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe písomnej dohody zmluvných strán. Akákoľvek zmena nadobúda platnosť po tom, ako sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení všetkých podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti takej zmeny.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
DANÉ v Skopje 25. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, macedónskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za
Slovenskú republiku:
Miroslav Lajčák v. r.
Za
Macedónsku republiku:
Antonio Milososki v. r.