25/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Cyperská republika a Poľská republika sa 1. novembra 2010 stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z. a oznámenie č. 76/2010 Z. z.).
Cyperská republika oznámila svoje vyhlásenia k článku 34 a uplatnila výhrady k článkom 54 a 55 dohovoru.
Poľská republika oznámila svoje vyhlásenia k článkom 23, 26, 34 a 52, uplatnila výhradu k článku 55 dohovoru a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 25/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Cyperská republika:
a) Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.
b) Ratifikačná listina Cyperskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Cyperská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Cyperská republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Cyperskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Cyperská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.
Poľská republika:
a) Dohovor pre Poľskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.
b) Ratifikačná listina Poľskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti (článok 34 ods. 2).
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Poľskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Poľská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, podľa článku 55 dohovoru.
Ústredným orgánom je podľa článku 29 ods. 1 dohovoru ministerstvo spravodlivosti.“.