251/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 27. júla 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
postup posudzovania vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť“),
b)
prvky posudzovania vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť“),
c)
prvky auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „prvky bezpečnostného auditu“),
d)
kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov,
e)
postup vykonávania inšpekcie na mieste (ďalej len „inšpekcia“),
f)
súbor nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „nápravné opatrenia“).
§ 2
Postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť
Pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť sa postupuje takto:
a)
analyzuje sa súčasný stav a stav nulového riešenia,
b)
definujú sa ciele zvýšenia bezpečnosti, ktoré by sa mali dosiahnuť realizáciou výstavby novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie (ďalej len „pozemná komunikácia“),
c)
vyhodnotia sa a porovnajú alternatívne riešenia z pohľadu vplyvu na bezpečnosť pozemnej komunikácie vrátane analýzy nákladov a prínosov,
d)
identifikujú sa nevyhovujúce parametre, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pozemnej komunikácie,
e)
predložia sa návrhy, ktorými možno zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zmierniť riziko vzniku nehôd.
§ 3
Prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť
Pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť sa posudzujú najmä tieto prvky:
a)
výskyt dopravných nehôd s následkom smrti,
b)
ciele zníženia počtu dopravných nehôd a počtu usmrtení v prípade realizácie navrhovanej pozemnej komunikácie,
c)
výber trasy, jej smerové a výškové vedenie, smerovanie dopravy a zmeny v dopravnom prúde po realizácii navrhovanej pozemnej komunikácie,
d)
vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť existujúcej cestnej siete (napr. umiestnenie výjazdov, križovatiek a úrovňových krížení so železničnou dráhou),
e)
vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,
f)
vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na intenzitu cestnej premávky, kategorizáciu dopravy podľa jej typu, funkčnú úroveň a kapacitu cestnej premávky,
g)
geografická poloha, klimatické podmienky a seizmická činnosť,
h)
riešenie statickej dopravy, zhodnotenie jej kapacity a potreby,
i)
bezpečnosť premávky na navrhovaných križovatkách so zohľadnením ich typu, zabezpečenia bezpečnej vzdialenosti medzi nimi, dodržania bezpečných rozhľadových pomerov,
j)
šírkové usporiadanie navrhovanej pozemnej komunikácie vrátane posúdenia bezpečného počtu jazdných pruhov,
k)
spôsob zabezpečenia dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na navrhovanej pozemnej komunikácii,
l)
bezpečnosť cestnej premávky v miestach vyhradených pre pohyb vozidiel verejnej dopravy,
m)
bezpečnosť cestných prejazdov, podjazdov a nadjazdov vrátane železničných úrovňových a mimoúrovňových priecestí,
n)
bezpečnosť pozemnej komunikácie s ohľadom na zaradenie a funkciu v cestnej sieti.
§ 4
Prvky bezpečnostného auditu
(1)
Pri bezpečnostnom audite dokumentácie na stavebné povolenie sa posudzujú najmä tieto prvky:
a)
geografická poloha, klimatické podmienky, meteorologické podmienky a seizmická činnosť,
b)
bezpečnosť premávky na navrhovaných križovatkách so zohľadnením ich typu, zabezpečenia bezpečnej vzdialenosti medzi nimi, dodržania bezpečných rozhľadových pomerov,
c)
smerové a výškové vedenie navrhovanej pozemnej komunikácie,
d)
šírkové usporiadanie navrhovanej pozemnej komunikácie vrátane posúdenia bezpečného počtu jazdných pruhov,
e)
spôsob zabezpečenia dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na navrhovanej pozemnej komunikácii,
f)
bezpečnosť navrhovanej pozemnej komunikácie z pohľadu účastníkov cestnej premávky,
g)
bezpečnosť cestnej premávky v miestach vyhradených pre pohyb vozidiel verejnej dopravy,
h)
bezpečnosť cestných prejazdov, podjazdov a nadjazdov vrátane železničných úrovňových a mimoúrovňových priecestí,
i)
bezpečnosť pozemnej komunikácie s ohľadom na zaradenie a funkciu v cestnej sieti.
(2)
Pri bezpečnostnom audite dokumentácie skutočného realizovania stavby sa posudzujú najmä tieto prvky:
a)
dispozičné riešenie všetkých súčastí a zariadení pozemnej komunikácie,
b)
dopravné značenie so zameraním na jednoduchosť, jednoznačnosť, spôsob vyhotovenia dopravného značenia a jeho vplyv na bezpečnosť a prípadné obmedzenie rozhľadových pomerov,
c)
navrhnuté osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti cestnej premávky,
d)
potreba osadenia záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej komunikácie,
e)
návrh krajnice vozovky a návrh cestnej zelene,
f)
vplyv pevných prekážok v blízkosti navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť pozemnej komunikácie,
g)
dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch,
h)
bezpečnosť navrhovanej pozemnej komunikácie z pohľadu všetkých účastníkov cestnej premávky.
(3)
Pri bezpečnostnom audite stavby pozemnej komunikácie pred začatím jej užívania sa posudzujú najmä tieto prvky:
a)
zabezpečenie viditeľnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky pri odlišných poveternostných podmienkach,
b)
správnosť, jednoznačnosť a čitateľnosť umiestnených dopravných značiek,
c)
vlastnosti povrchu vozovky pozemnej komunikácie,
d)
osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti pozemnej komunikácie,
e)
osadenie záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej komunikácie a ochranu ľahko zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
f)
krajnice vozovky a cestná zeleň,
g)
pevné prekážky v blízkosti navrhovanej pozemnej komunikácie,
h)
dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch.
§ 5
Kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov
(1)
Pri klasifikácii kritických nehodových úsekov sa zohľadňuje počet všetkých nehôd za predchádzajúce tri roky. Klasifikácia kritických nehodových úsekov sa vzťahuje na úsek pozemnej komunikácie alebo miesto kríženia sa s inou pozemnou komunikáciou alebo železničnou dráhou.
(2)
Kritické nehodové úseky sa klasifikujú podľa
a)
výpočtu spoločenských nákladov a potenciálne ušetrených nákladov spojených s nehodami,
b)
závažnosti dopravných nehôd,
c)
funkčnej triedy a kategórie pozemnej komunikácie,
d)
kapacity pozemnej komunikácie a intenzity dopravy,
e)
výsledkov analýzy nákladov a prínosov vykonania nápravných opatrení.
§ 6
Postup vykonávania inšpekcie
Pri vykonávaní inšpekcie sa postupuje takto:
a)
opíše sa hodnotený úsek pozemnej komunikácie,
b)
analyzuje sa vývoj a príčiny dopravnej nehodovosti hodnoteného úseku pozemnej komunikácie; prípadne sa analyzujú správy o nehodách,
c)
zohľadnia sa počty dopravných nehôd, smrteľných zranení a ťažkých zranení počas posledných troch rokov; prípadne sa analyzujú správy o nehodách,
d)
analyzujú sa plnenia odporúčaní z predchádzajúcich správ o vykonanej inšpekcii,
e)
predložia sa návrhy a odporúčania nápravných opatrení.
§ 7
Nápravné opatrenia
Na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti možno navrhnúť a odporúčať najmä tieto nápravné opatrenia:
a)
odstránenie alebo ochrana pevných prekážok v krajnici alebo v ochrannom pásme pozemnej komunikácie,
b)
modernizácia pozemnej komunikácie,
c)
zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti,
d)
zvýšenie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
e)
zlepšenie viditeľnosti za rôznych poveternostných a svetelných podmienok,
f)
doplnenie alebo modernizácia záchytných bezpečnostných prvkov pozemnej komunikácie,
g)
zmena organizácie dopravy, prehodnotenie umiestnenia dopravných značiek a signálnych plánov,
h)
ochrana pred zosuvmi pôdy, kameňov a lavín,
i)
zlepšenie priľnavosti povrchu vozovky, návrh na obnovu alebo výmenu povrchu vozovky,
j)
zlepšenie križovatiek vrátane cestných a železničných úrovňových prejazdov,
k)
zmena vedenia trasy, dispozičného riešenia križovatiek, pozemných komunikácií železničných dráh, modernizácia pozemnej komunikácie podľa platných technických noriem,
l)
zmena kategórie pozemnej komunikácie, šírky pozemnej komunikácie, pridanie spevnených krajníc, núdzových pruhov,
m)
zníženie možnosti stretu s ľahko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky,
n)
inštalácia systému riadenia a regulácie dopravy.
§ 8
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
v z. Ján Hudacký v. r.
Príloha k vyhláške č. 251/2011 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).