259/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.08.2011

259
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. júla 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 4 zo 7. júna 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 až 2011 z 3. marca 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom Stavba Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2012 zo 6. júla 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 15. apríla 2011 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.