264/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2011

264
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 21 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 26. júla 2011 č. 5/2011 o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov.
Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu, a podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu pri zlúčení podielových fondov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.