265/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2011

265
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.
Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na úkony a činnosti upravené v § 163 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.