266/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2011

266
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 47 ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 26. júla 2011 č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Opatrením sa ustanovuje, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.