267/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2011

267
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 109 ods. 6, § 113 ods. 8 a § 114 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 26. júla 2011 č. 8/2011 o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond.
Opatrením sa ustanovujú náležitosti zmluvy a obsah vnútorných pravidiel činnosti podľa § 109 ods. 1 zákona týkajúcich sa správcovských spoločností spravujúcich hlavný fond a zberný fond, náležitosti zmluvy podľa § 113 ods. 1 zákona na zabezpečenie plnenia povinností depozitárov hlavného fondu a zberného fondu a náležitosti zmluvy podľa § 114 ods. 1 zákona o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.