268/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011 do 31.03.2015

268
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 25. júla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
2.
V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odborná prax“.
3.
V § 3 ods. 5 druhej vete sa za slová „určiť na“ vkladajú slová „jedného učiteľa alebo“.
4.
V § 3 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Triedy jednotlivých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa môžu označovať latinskými názvami.“ a v novej tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová „alebo k latinskému názvu“.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr do 20.00 hodiny; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny.“.
6.
V § 4 ods. 4 sa slová „v jednom dni“ nahrádzajú slovami „v jednom vyučovacom dni“.
7.
V § 4 ods. 5 sa slová „odborný výcvik“ nahrádzajú slovami „vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe“ a slová „v jednom dni“ sa nahrádzajú slovami „v jednom vyučovacom dni“.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona a vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.
(7)
Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.“.
9.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.“.
10.
V § 7 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1a.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“.
12.
V § 7 ods. 7 druhá veta znie: „Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov.“.
13.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.
14.
V prílohe č. 1 sa časť A. dopĺňa písmenami bi) a bj), ktoré znejú:
„bi) stredná odborná škola informačných technológií,
bj) technická akadémia.“.
15.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II učebnom odbore modelár sa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „3347 4 01“ nahrádza kódom „3347 4“.
16.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II sa vypúšťa učebný odbor – zameranie „mechanik opravár – požiarna technika“ vrátane príslušného kódu, stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97, nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov, kódov študijného odboru pre absolventov učebných odborov a najvyššieho počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
17.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II sa za učebný odbor – zameranie „mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera“ vkladá nový učebný odbor – zameranie „mechanik opravár – hasičská technika“ s kódom „2466 2 21“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3C“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2466 2 03“, kódmi študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2414 4 01“, „2414 4 04“ a „2417 4“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“.
18.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA učebnom odbore – zameraní elektromechanik – úžitková technika sa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2975 4 03“ nahrádza kódom „2675 4 03“.
19.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA učebnom odbore – zameraní gumár plastikár – spracúvanie kaučuku sa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2887 4 01“ nahrádza kódom „2890 4“.
20.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA učebnom odbore – zameraní gumár plastikár – spracúvanie plastov sa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2887 4 01“ nahrádza kódom „2890 4“.
21.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO učebnom odbore – zameraní cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek sa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 4 03“ nahrádza kódom „2982 4 02“.
22.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO učebnom odbore – zameraní cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva sa vypúšťa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 4 03“.
23.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II učebnom odbore agromechanizátor, opravár sa dopĺňa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „4526 4“.
24.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II učebnom odbore – zameraní poľnohospodár – farmárstvo sa vypúšťa kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „4501 4“.
25.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II učebnom odbore rybár sa kódy študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 4 01“ a „4502 4 02“ nahrádzajú kódom „4508 4“.
26.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II sa vypúšťa študijný odbor „mechanik požiarnej techniky“ vrátane príslušného kódu, stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97, nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov, najvyššieho počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy a poznámok.
27.
V prílohe č. 5 sa skupina študijných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II dopĺňa novým študijným odborom „mechanik hasičskej techniky“ s kódom „2447 4“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2418 4“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 5. ročník „12“ a poznámkami „2), 4)“.
28.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO sa za študijný odbor „výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“ vkladá nový študijný odbor „výživa a šport“ s kódom „2951 6“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“ a poznámkou „2)“.
29.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I sa za študijný odbor „manažment regionálneho cestovného ruchu“ vkladá nový študijný odbor „ekonomické lýceum“ s kódom „6325 6“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“ a poznámkou „2)“.
30.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II sa za študijný odbor „spoločné stravovanie“ vkladá nový študijný odbor „starostlivosť o ruky a nohy“ s kódom „6423 4“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“ a poznámkou „3)“.
31.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor – zameranie „výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky“ vkladá nový študijný odbor – zameranie „výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže“ s kódom „8235 6 11“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“ a poznámkami „2), 5)“.
32.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor – zameranie „konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba“ vkladá nový študijný odbor – zameranie „konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky“ s kódom „8245 6 07“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“ a poznámkami „2), 5)“.
33.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „scénická tvorba a konštrukcia historického nábytku“ vkladajú nové študijné odbory „tvorba vitrážového skla a smaltu“ s kódom „8295 6“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“, poznámkami „2), 5)“ a „grafický dizajn“ s kódom „8296 6“, stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „3A“, poznámkami „2), 5)“.
34.
V prílohe č. 5 skupine študijných odborov 92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY sa študijný odbor – zameranie „bezpečnostná služba – justičná a kriminálna polícia“ nahrádza študijným odborom – zameraním „bezpečnostná služba – kriminálna polícia“.
35.
V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH sa vypúšťajú študijné odbory „diplomovaný zubný technik“, „diplomovaný zdravotnícky záchranár“ a „diplomovaný medicínsko-technický laborant“ vrátane príslušných kódov, stupňov najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 a nadväzností podľa doterajších právnych predpisov.
36.
V prílohe č. 6 sa skupina študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I dopĺňa novým študijným odborom „grafika vizuálnych komunikácií“ s kódom „8293 7“ a stupňom najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 „5B“.
37.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 29 Potravinárstvo sa slová „Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou“ nahrádzajú slovami „Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou“.
38.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 31 Textil a odevníctvo sa slová „Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a s Republikovou úniou zamestnávateľov“ nahrádzajú slovami „nie je určená“.
39.
V prílohe č. 9 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená c) až k).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Eugen Jurzyca v. r.