269/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

269
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2011,
ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ktoré vydáva vzdelávacia ustanovizeň absolventom akreditovaných špecializačných študijných programov, absolventom akreditovaných certifikačných študijných programov a absolventom prípravy na výkon práce v zdravotníctve v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
§ 2
(1)
Vzor diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína; cievna chirurgia; dermatovenerológia; detská chirurgia; detská psychiatria; endokrinológia; fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; gastroenterologická chirurgia; gastroenterológia; geriatria; gynekológia a pôrodníctvo; hematológia a transfúziológia; hrudníková chirurgia; chirurgia; infektológia; kardiológia; klinická biochémia; klinická farmakológia; klinická imunológia a alergológia; klinická mikrobiológia; klinická onkológia; laboratórna medicína; lekárska genetika; maxilofaciálna chirurgia; nefrológia; neurochirurgia; neurológia; neuropsychiatria, nukleárna medicína; oftalmológia; ortopédia; otorinolaryngológia; patologická anatómia; pediatria; pneumológia a ftizeológia; plastická chirurgia; pracovné lekárstvo; psychiatria; radiačná onkológia; rádiológia; reumatológia; tropická medicína; urgentná medicína; urológia; úrazová chirurgia; verejné zdravotníctvo a vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch maxilofaciálna chirurgia a čeľustná ortopédia pre zdravotnícke povolanie zubný lekár je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.
(6)
Vzor osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 6.
§ 3
Spoločné ustanovenie
Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve sa vydávajú na bielom papieri formátu A4, ktoré majú na strede v pozadí vodotlač štátneho znaku Slovenskej republiky v kresbe.1)
§ 4
Prechodné ustanovenie
Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 465/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ivan Uhliarik v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
DIPLOM o špecializácii
Príloha č. 2 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
DIPLOM o špecializácii
Príloha č. 3 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
DIPLOM o špecializácii
Príloha č. 4 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
DIPLOM o špecializácii
Príloha č. 5 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
CERTIFIKÁT certifikovanej pracovnej činnosti
Príloha č. 6 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.
OSVEDČENIE NA PRÍPRAVU NA VÝKON PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE
1)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.