270/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.2011

270
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 12. júna 2011 a 21. júna 2011 bola uzavretá dohoda o predĺžení platnosti Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011, podpísaného 3. decembra 2008 v Bratislave (oznámenie č. 575/2008 Z. z.), do podpisu nového zmluvného dokumentu.