271/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. júla 2011,
ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6 zákona,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude poverená organizácia kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 3 a 4 zákona,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 2 zákona,
m)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
pohonnou látkou motorové palivo a iný energetický produkt použitý na dopravné účely,
b)
biopalivom kvapalné alebo plynné palivo určené na dopravu a vyrobené z biomasy,
c)
biokvapalinou kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy,
d)
pohonnou látkou inou ako biopalivo každé fosílne palivo používané v doprave,
e)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
f)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
g)
skutočnou hodnotou úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo vo všetkých krokoch výrobného postupu pre biopalivá a biokvapaliny vypočítaná podľa metodiky ustanovenej v prílohe č. 2 časti C,
h)
typickou hodnotou odhad reprezentatívnej úspory emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív a biokvapalín,
i)
určenou hodnotou hodnota odvodená od typickej hodnoty a pomocou vopred stanovených faktorov, ktorá sa za určitých podmienok stanovených v tejto smernici môže použiť namiesto skutočnej hodnoty,
j)
mokraďou pôda pokrytá alebo nasiaknutá vodou trvalo alebo počas významnej časti roka,
k)
súvislo zalesnenou oblasťou pôda s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny viac ako 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite.
§ 3
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny
(1)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny sú podmienky pestovania alebo výroby biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny zabezpečujúce dosiahnutie požadovaných úspor emisií skleníkových plynov.
(2)
Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z ich využívania predstavuje najmenej 35 % v porovnaní s využívaním pohonných látok iných ako biopalivo.
(3)
Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak od 1. januára 2017 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % a od 1. januára 2018 najmenej 60 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, ktorých prevádzka sa začala 1. januára 2017 alebo neskôr.
(4)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využívania biopalív a biokvapalín sa vypočíta spôsobom podľa § 5.
(5)
Biopalivá a biokvapaliny nesmú byť vyrobené zo surovín získaných z pôdy s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktorou sa rozumie pôda, ktorá bola v januári 2008 alebo po januári 2008, bez ohľadu na to, či ešte stále je
a)
pralesom a inými zalesnenými plochami, ktorými sú les a iné zalesnené plochy s prirodzene sa vyskytujúcimi druhmi bez zjavných známok ľudskej činnosti a bez výrazného narušenia ekologických procesov,
b)
oblasťou určenou zákonom na účely ochrany prírody, oblasťou určenou na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov1) uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznamy vypracované medzivládnymi organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody, ak nie sú predložené dôkazy o tom, že výroba danej suroviny nie je v rozpore s týmito účelmi na ochranu prírody,
c)
trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorý by zostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý zachováva prirodzené druhové zloženie a ekologické charakteristiky a procesy, alebo trávnym porastom, ktorý by nezostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý je bohatý na druhy a nie je znehodnotený, pokiaľ neexistujú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie pôvodnej podoby trávneho porastu.
(6)
Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy s vysokým obsahom uhlíka, ktorou sa rozumie pôda, ktorá v januári 2008 bola, ale už nie je
a)
mokraďou,
b)
súvislo zalesnenou oblasťou,
c)
pôdou s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny medzi 10 až 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite, pokiaľ sa neposkytne spoľahlivý dôkaz, že zásoby uhlíka v oblasti pred konverziou a po nej sú také, že ak sa použije metodika uvedená v prílohe č. 2 časti C, podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a § 11 by boli splnené.
(7)
Ustanovenia odseku 6 sa neuplatňujú, ak v čase získania suroviny bola pôda v rovnakej podobe ako v januári 2008.
(8)
Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 rašeliniskom, pokiaľ sa nepreukáže, že pestovanie a zber tejto suroviny nevyžaduje odvodňovanie predtým neodvodnenej pôdy.
(9)
Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív a biokvapalín vypestované v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa získavajú v súlade s požiadavkami a normami pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.2)
(10)
Biopalivá a biokvapaliny, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 2 až 9, nespĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 11.
§ 4
Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti
(1)
Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti je preukázanie, že boli
a)
dodržané podmienky pestovania, výroby alebo spracovania biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny,
b)
dosiahnuté požadované úspory emisií skleníkových plynov.
(2)
Plnenie kritérií trvalej udržateľnosti podľa ods. 1 písm. a) sa preukazuje vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy (ďalej iba „vyhlásenie“). Vyhlásenie vydáva pestovateľ biomasy alebo prvotný dodávateľ biomasy, ak nepochádza z pestovania.
(3)
Vyhlásenie nepodlieha povinnému overovaniu odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Vyhlásenie sa vydáva pre jeden druh biomasy s rovnakými vlastnosťami a ucelenú dodávku jednému odberateľovi.
(4)
Pestovateľ vo vyhlásení preukazuje, že splnil
a)
kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3 ods. 5 až 8,
b)
požiadavky a normy na dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu2)
1.
vyhlásením, že je poberateľom priamych platieb,
2.
vyhlásením, že splnil požiadavky a normy podľa § 3 ods. 9, ak nesplnil podmienky podľa osobitného predpisu,3) alebo pestuje na území členského štátu.
(5)
Dodávateľ biomasy, ktorá nepochádza z pestovania, vo vyhlásení preukazuje, či ide o odpad alebo zvyšok, vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál.
(6)
Vyhlásenie môže vydať aj dodávateľ biomasy alebo produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. Vyhlásenie musí vychádzať z vyhlásení vydaných podľa odsekov 2 až 5, z hmotnostnej bilancie vedenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou a musí opisovať výsledné vlastnosti udržateľnosti zmesi biomasy alebo produktu viažuceho sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. V prípade potreby odberateľa musí vyhlásenie obsahovať aj informácie podľa § 14c ods. 5 zákona.
(7)
Zoznam nevyhnutných údajov, ktoré musia pestovatelia alebo dodávatelia biomasy poskytnúť ako dôkaz o plnení kritérií trvalej udržateľnosti vo vyhlásení:
a)
obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje, kontaktné údaje štatutárneho zástupcu a kontaktnú osobu,
b)
informáciu, či ide o pestovateľa alebo dodávateľa biomasy,
c)
čestné vyhlásenie, že biomasa, ktorú pestovateľ alebo dodávateľ poskytuje na spracovanie, spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 5 až 9,
d)
rok vypestovania, krajinu pôvodu, druh, množstvo a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje o biomase,
e)
miesto, dátum a podpis pestovateľa alebo dodávateľa biomasy a
f)
ďalšie údaje.
(8)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b ods. 1 zákona (ďalej len „potvrdenie“) obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje,
b)
informácie o type, druhu, množstve, energetickom obsahu, pôvode a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
celkové emisie skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny udávané v gCO2eq/MJ alebo deklarovanú úsporu emisií skleníkových plynov z biopaliva/biokvapaliny k referenčnej hodnote udávanú v percentách,
d)
informácie o spôsobe výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu podľa prílohy č. 2,
e)
podrobnosti výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny podľa písmena d), ak neboli použité určené hodnoty,
f)
referenčnú hodnotu,
g)
údaj o tom, či biopalivo alebo biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,
h)
evidenčné číslo pridelené poverenou organizáciou alebo odborne spôsobilou osobou,
i)
dátum, meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby,
j)
dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby,
k)
vyhlásenie.
(9)
Vyhlásenie po overení potvrdenia, ku ktorému prináleží, odborne spôsobilou osobou uchováva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydáva potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely kontroly.
(10)
Ak bola niektorá časť životného cyklu biopalív alebo biokvapalín akreditovaná, verifikovaná alebo certifikovaná v niektorom z členských štátov, nepodlieha opätovnej kontrole a preukazovaniu na území Slovenskej republiky.
(11)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje alternatívne spôsoby preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti na svojom webovom sídle. Medzi také spôsoby patria napríklad ministerstvom uznané národné systémy členských štátov, dobrovoľné certifikačné systémy uznané Európskou komisiou a certifikačné postupy na základe dohôd uzatvorených Európskou komisiou v mene členských štátov podľa § 14c ods. 7 zákona, pričom prihliada na vývoj európskych noriem4) schvaľovaných v tejto oblasti. Ministerstvo zverejní uznané systémy na svojom webovom sídle.
(12)
Vzor vyhlásenia podľa odseku 2 a potvrdenia podľa odseku 8 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 5
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín
(1)
Na účely § 3 a 4 sa emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín vypočítajú podľa niektorej z týchto možností:
a)
ak je určená hodnota úspor emisií skleníkových plynov v rámci výrobného reťazca biopalív stanovená v prílohe č. 2 časti A alebo časti B a hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná v súlade s bodom 7 časti C prílohy č. 2 je rovná alebo menšia ako nula, použije sa určená hodnota,
b)
použije sa skutočná hodnota vypočítaná v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C alebo
c)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorca uvedeného v bode 1 časti C prílohy č. 2, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť podrobné určené hodnoty z prílohy č. 2 časti D alebo časti E a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C.
(2)
Určené hodnoty v prílohe č. 2 časti A a podrobné určené hodnoty na pestovanie v prílohe č. 2 časti D sa môžu uplatňovať iba v prípade, ak sú suroviny na ich výrobu
a)
pestované mimo členských štátov,
b)
pestované v Slovenskej republike v oblastiach, v ktorých možno očakávať, že bežné emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín sú nižšie alebo sa rovnajú emisiám uvedeným pod nadpisom „Roztriedenie určených hodnôt pre pestovanie“ v prílohe č. 2 časti D tejto vyhlášky,
c)
odpadom alebo zvyškami okrem zvyškov z poľnohospodárstva, akvakultúry a rybolovu.
(3)
Pre biopalivá a biokvapaliny, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, sa použijú skutočné hodnoty na pestovanie.
(4)
Upravené hodnoty koeficientov zohľadňujúce špecifické podmienky Slovenskej republiky, akceptované hodnoty určených emisií skleníkových plynov z pestovania podľa územných jednotiek, akceptované výpočtové schémy a výpočtové prostriedky zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 6
Systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny
(1)
Systém hmotnostnej bilancie umožňuje, aby sa zmiešali dodávky surovín, biopalív alebo biokvapalín s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti.
(2)
Vlastnosti trvalej udržateľnosti jednotlivých surovín, biopalív alebo biokvapalín sa premietajú do výslednej zmesi v pomere hmotnostných alebo objemových dielov.
(3)
Pri odoberaní hmotnostného alebo objemového dielu zmesi sa vlastnosti trvalej udržateľnosti určujú v rovnakých množstvách ako súhrn všetkých dodávok pridaných do zmesi.
(4)
Evidencia hmotnostnej bilancie a pohybu biomasy obsahuje údaje, podľa ktorých možno spoľahlivo overiť plnenie odsekov 1 až 3.
(5)
Príklady povolených a nepovolených kombinácií vstupov a výstupov z hmotnostnej bilancie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 7
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín (ďalej len „osvedčenie“), podľa § 14d ods. 2 písm. a) zákona podáva právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu na základe výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť o udelenie osvedčenia obsahuje
a)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky, identifikačné číslo žiadateľa a zoznam odborných zamestnancov, pre ktorých žiadosť podáva, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet činnosti,
c)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
d)
dátum a podpis žiadateľa,
e)
popis pracovných postupov, metód a zásad, ktoré zabezpečia vykonávanie ustanovení tejto vyhlášky,
f)
zoznam štátov mimo Európskej únie, pre ktoré je žiadateľ spôsobilý vykonávať overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa tejto vyhlášky,
g)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi žiadateľa alebo odborných zamestnancov žiadateľa,
h)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide právnickú osobu, musí mať odbornú prax v niektorej z týchto oblastí:
a)
výpočet a preverovanie množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov,5)
b)
posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia,6)
c)
odborné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.7)
(4)
Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, sa zúčastňuje skúšky odbornej spôsobilosti v termíne určenom ministerstvom.
(5)
Skúšku odbornej spôsobilosti vykonáva komisia určená ministerstvom. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky je nevyhnutným predpokladom na pokračovanie v ústnej časti skúšky. Výsledky skúšok sa žiadateľom oznámia ihneď po vyhodnotení v deň ich konania.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi alebo odbornému zamestnancovi žiadateľa, ak ide právnickú osobu, do 10 pracovných dní od úspešného absolvovania skúšok a zapíše ho do registra odborne spôsobilých osôb.
(7)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa alebo odborného zamestnanca žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorému sa udeľuje,
b)
účel, na aký bolo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané,
c)
dobu platnosti,
d)
dátum vydania,
e)
inštitúciu, ktorá osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydala.
(8)
Ministerstvo zaeviduje právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív alebo biokvapalín v niektorom členskom štáte bezodkladne po prijatí žiadosti o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb a po predložení kópie dokladov udelených na tieto účely v členskom štáte.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 7 môže vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby v období, na ktoré jej bolo vydané osvedčenie členským štátom. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu neurčitú, zúčastňuje sa žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 14d ods. 6 zákona do dvoch rokov od zaevidovania do registra odborne spôsobilých osôb. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu určitú, na opätovné zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb treba predložiť potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia.
§ 8
Poverená organizácia
(1)
Organizácia poverená ministerstvom podľa § 14c zákona je Slovenský hydrometeorologický ústav.
(2)
Poverená organizácia kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona a tejto vyhlášky najmenej jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly vyhotoví zápisnicu.
§ 9
Znižovanie emisií skleníkových plynov z pohonnej látky inej ako biopalivo
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, plní pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo tieto ciele:
a)
6 % do 31. decembra 2020 tak, že v záujme tohto zníženia možno požadovať, aby splnila priebežné ciele 2 % do 31. decembra 2014 a 4 % do 31. decembra 2017,
b)
predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. decembra 2020, ktorý možno splniť dodávkami energie pre dopravu dodávanej pre všetky typy cestných vozidiel, necestných strojov vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych a lesných traktorov a rekreačných plavidiel alebo použitím akejkoľvek technológie (vrátane zachytávania a uskladnenia uhlíka), ktorá umožní znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z palív alebo dodávanej energie alebo obidvoma uvedenými spôsobmi,
c)
predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. decembra 2020 podľa odseku 1 možno splniť aj pomocou jednotiek certifikovaného zníženia emisií využívaných v rámci schémy obchodovania podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ciele, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže plniť aj dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách podľa § 14c ods. 5 zákona.
(3)
Skupina právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré uvádzajú pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike a dodávateľov elektriny využívanej v cestných vozidlách, má možnosť spoločne plniť ciele týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej energie. V tomto prípade sa považujú za jednu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike alebo dodávateľa elektriny využívanej v cestných vozidlách.
§ 10
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej energie a zasielanie správ a rozhodovanie v sporných prípadoch
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, je povinná vypracovať a zaslať správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie každoročne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, bude pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie používať referenčné hodnoty a metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo vydanú Európskou komisiou.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, bude pri vykazovaní plnenia cieľov podľa odseku 2 používať referenčnú hodnotu 83,8 g CO2eq/MJ.
(4)
V sporných prípadoch výpočtu úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 14a ods. 2 zákona a odborne spôsobilou osobou a v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie rozhoduje poverená organizácia.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Ak boli biopalivá alebo biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, ktoré boli v prevádzke k 23. januáru 2008, ustanovenie § 3 ods. 2 sa uplatňuje od 1. apríla 2013.
§ 12
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
ENERGETICKÝ OBSAH MOTOROVÝCH PALÍV V DOPRAVE
Palivo Energetický obsah
na základe hmotnosti
(dolná výhrevnosť, MJ/kg)
Energetický obsah
na základe objemu
(dolná výhrevnosť, MJ/l)
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy) 27 21
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 36 (z čoho 37 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie) 27 (z čoho 37 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 20 16
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu) 35 (z čoho 22 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie) 26 (z čoho 22 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 28 19
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu) 38 (z čoho 29 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie) 29 (z čoho 29 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo) 33 27
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo) 37 33
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy) 44 34
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom) 44 34
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami) 37 34
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn) 50
automobilový benzín 43 32
motorová nafta 43 36
Príloha č. 2 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
PRAVIDLÁ VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV BIOPALÍV A BIOKVAPALÍN POČAS ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU
A. Typické a určené hodnoty týkajúce sa biopalív, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy
Reťazec výroby biopalív Typické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z cukrovej repy 61 % 52 %
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 32 % 16 %
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 32 % 16 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 45 % 34 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 53 % 47 %
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 69 % 69 %
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch Európskej únie (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 56 % 49 %
etanol z cukrovej trstiny 71 % 71 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov etyl-terc-butyl-éteru (ETBE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov terciárneho amyl-etyl-éteru (TAEE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 45 % 38 %
bionafta zo slnečnice 58 % 51 %
bionafta zo sóje 40 % 31 %
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 36 % 19 %
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 62 % 56 %
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja 88 % 83 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 51 % 47 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 65 % 62 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 40 % 26 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 68 % 65 %
čistý rastlinný olej z repky olejnej 58 % 57 %
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 80 % 73 %
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 84 % 81 %
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 86 % 82 %
B. Odhadované typické a určené hodnoty týkajúce sa budúcich biopalív, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu iba v zanedbateľných množstvách, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy
Reťazec výroby biopalív Typické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z pšeničnej slamy 87 % 85 %
etanol z drevného odpadu 80 % 74 %
etanol z drevín pestovaných na tento účel 76 % 70 %
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 95 % 95 %
motorová nafta z dreva pestovaného na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 93 % 93 %
dimetyléter (DME) z drevného odpadu 95 % 95 %
DME z dreva pestovaného na tento účel 92 % 92 %
metanol z drevného odpadu 94 % 94 %
metanol z dreva pestovaného na tento účel 91 % 91 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov metyl-terc-butyl-éteru (MTBE) rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
C. Metodika
1. Emisie skleníkových plynov z výroby a používania biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee ,
kde
E = celkové emisie z používania paliva,
eec = emisie z ťažby alebo pestovania surovín,
el = množstvo emisií za rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy,
ep = emisie zo spracovania,
etd = emisie z dopravy a distribúcie,
eu = emisie z používaných palív,
esca = úspora emisií z akumulácie pôdneho uhlíka prostredníctvom zlepšeného poľnohospodárskeho riadenia,
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka,
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa nezohľadňujú.
2. Emisie skleníkových plynov z palív (E) sa vyjadrujú v gramoch ekvivalentu CO2 na MJ paliva (gCO2eq/MJ).
3. Odchylne od bodu 2 sa v prípade motorových palív v doprave môžu hodnoty vyjadrené v CO2eq/MJ upraviť tak, aby sa zohľadnili rozdiely medzi palivami, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu vyjadrenú v km/MJ. Takéto prispôsobenie je možné len v prípade, ak sa poskytne dôkaz o existencii rozdielov, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu.
4. Úspory emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:
ÚSPORA = (EF – EB)/EF,
kde
EB = celkové emisie z biopaliva alebo biokvapaliny a
EF = celkové emisie z porovnateľného fosílneho paliva.
5. Na účely bodu 1 sa zohľadňujú skleníkové plyny CO2, N2O a CH4. Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú uvedené plyny túto hodnotu:
CO2: 1,
N2O: 296,
CH4: 23.
6. Emisie z ťažby alebo pestovania surovín „eec“ zahŕňajú emisie zo samotného procesu ťažby alebo pestovania, zo zberu surovín, z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri ťažbe alebo pestovaní. Zachytávanie CO2 pri pestovaní surovín sa nezahŕňa. Certifikované zníženie emisií skleníkových plynov zo spaľovania prebytočného plynu na mieste produkcie ropy kdekoľvek na svete sa odpočítava. Odhadované množstvá emisií z pestovania možno vypočítať podľa údajov uvedených v správach členských štátov o NUTS, ktoré uzná Európska komisia.
7. Množstvo emisií za rok, vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy „el“, sa vypočítava rovnomerným delením celkových emisií počas obdobia dvadsiatich rokov. Na výpočet týchto emisií sa používa tento vzorec:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB ,
kde
el = ročné emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy (vyjadrené v hmotnosti ekvivalentu CO2 na jednotku energie získanej z biopaliva),
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca s referenčným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy sa považuje využívanie pôdy v januári 2008 alebo využívanie pôdy dvadsať rokov predtým, ako sa získali suroviny, podľa toho, ktoré využívanie sa realizovalo neskôr,
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca so skutočným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka zhromažďuje viac ako jeden rok, hodnotou CSA je odhadovaná zásoba na jednotku plochy po dvadsiatich rokoch alebo po dozretí plodín, podľa toho, ktoré obdobie nastane skôr,
P = produktivita plodín (meraná ako energia získaná z biopaliva na jednotku plochy za rok) a
eB = bonus vo výške 29g CO2eq/MJ biopalív alebo biokvapalín, ak sa biomasa získava z obnovenej znehodnotenej pôdy za podmienok ustanovených v bode 8.
Hodnoty CSR a CSA možno vypočítať podľa osobitného predpisu.9)
8. Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa udelí, ak sa preukáže, že daná pôda:
a) sa v januári 2008 nevyužívala na poľnohospodárstvo ani na žiadne iné činnosti a
b) patrí do jednej z týchto kategórií:
i) veľmi znehodnotená pôda vrátane pôdy, ktorá sa v minulosti využívala na poľnohospodárske účely,
ii) silno kontaminovaná pôda.
Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa uplatňuje na obdobie do desiatich rokov od dátumu zmeny využívania pôdy na využívanie na poľnohospodárske účely pod podmienkou, že sa v prípade pôdy uvedenej v bode i) zaručí pravidelný nárast zásob uhlíka a výrazné zníženie erózie a že sa v prípade pôdy uvedenej v bode ii) zníži kontaminácia pôdy.
9. Kategórie uvedené v bode 8 písm. b) sa vymedzujú takto:
a) „veľmi znehodnotená pôda“ je pôda, ktorá je počas dlhého obdobia buď výrazne zasolená, alebo vykazuje mimoriadne nízky obsah organických látok a je veľmi zvetraná,
b) „silno kontaminovaná pôda“ je pôda, ktorá vzhľadom na kontamináciu pôdy nie je vhodná na pestovanie potravín alebo krmív.
10. Emisie zo spracovania „ep“ zahŕňajú emisie zo samotného spracovania; z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri spracovaní.
Pri započítaní spotreby elektriny nevyrobenej v zariadení na výrobu palív sa intenzita emisií skleníkových plynov pri výrobe a distribúcii tejto elektriny považuje za rovnakú ako v prípade priemernej intenzity emisií pri výrobe a distribúcii elektriny v určenom regióne. Odchylne od tohto pravidla môžu výrobcovia používať priemernú hodnotu v prípade elektriny vyrobenej v jednotlivej elektrárni za predpokladu, že táto elektráreň nie je pripojená k elektrickej rozvodovej sieti.
11. Emisie z dopravy a distribúcie „etd“ zahŕňajú emisie z dopravy a skladovania surovín a polotovarov a zo skladovania a distribúcie hotových materiálov. Emisie z dopravy a distribúcie, ktoré sa zohľadňujú podľa bodu 6, nie sú zahrnuté v tomto bode.
12. Emisie z používaných palív „eu“ sa v prípade biopalív a biokvapalín považujú za nulové.
13. Úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka „eccs“, ktoré ešte neboli zohľadnené pri ep, je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní a sekvestrácii emitovaného CO2 v priamej súvislosti s ťažbou, prepravou, spracovaním a s distribúciou palív.
14. Úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka „eccr“ je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní CO2, keď uhlík používaný na nahrádzanie CO2 pochádzajúceho z fosílnych palív v komerčných produktoch a službách musí mať pôvod v biomase.
15. Úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina „eee“, sa zohľadňuje v súvislosti s nadbytočnou elektrinou vyrobenou v rámci systémov výroby paliva, ktoré využívajú kombinovanú výrobu, okrem prípadov, keď palivo použité na kombinovanú výrobu je vedľajším produktom, iným ako zvyšky poľnohospodárskych plodín. Pri započítaní tejto nadbytočnej elektriny sa veľkosť jednotky kombinovanej výroby považuje za minimum potrebné na to, aby jednotka kombinovanej výroby mohla dodávať teplo potrebné na výrobu paliva. Úspora emisií skleníkových plynov súvisiaca s touto nadbytočnou elektrinou sa rovná množstvu skleníkových plynov, ktoré by boli emitované pri výrobe rovnakého množstva elektriny v elektrárni pri použití rovnakého paliva ako v prípade jednotky kombinovanej výroby.
16. Keď je kombinovaným produktom výroby paliva palivo, v prípade ktorého sa vypočítavajú emisie, a jeden alebo viacero iných produktov („vedľajšie produkty“), emisie skleníkových plynov sa delia medzi palivo alebo jeho medziprodukt a vedľajšie produkty úmerne k ich energetickému obsahu (v prípade vedľajších produktov, iných ako elektrina, sa stanovuje na základe nižšej výhrevnosti).
17. Na účely výpočtu uvedeného v bode 16 sú emisie, ktoré sa majú deliť, súčtom eec + el, + podielov emisií ep, etd a eee, ktoré vznikajú vo výrobnom procese až do fázy, keď sa získa vedľajší produkt vrátane tejto fázy. Ak sa v skoršej fáze procesu v rámci životného cyklu pripísali akékoľvek emisie vedľajším produktom, podiel tých emisií, ktoré sa pripísali medziproduktu paliva v poslednej takejto fáze procesu, sa použije na tento účel namiesto celkového množstva týchto emisií.
Na účely tohto výpočtu zohľadňujú všetky vedľajšie produkty vrátane elektriny, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti bodu 15, s výnimkou zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín. Na účely výpočtu sa vedľajšie produkty s negatívnym energetickým obsahom považujú za vedľajšie produkty s nulovým energetickým obsahom.
Emisie skleníkových plynov v rámci životného cyklu z odpadov, zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín a zvyškov zo spracovania vrátane nespracovaného glycerínu (glycerínu, ktorý neprešiel rafináciou) sa považujú za nulové až do procesu zberu týchto materiálov.
V prípade palív vyrábaných v rafinériách sa za jednotku analýzy na účely výpočtu uvedeného v bode 16 považuje rafinéria.
18. Na účely výpočtu uvedeného v bode 4 predstavujú emisie z porovnateľného fosílneho paliva (emisný faktor – EF) najnovšiu známu priemernú hodnotu skutočných emisií z fosílnej časti automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných v členských štátoch, ktoré boli nahlásené podľa tejto vyhlášky. Ak také údaje nie sú k dispozícii, používa sa hodnota 83,8g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na výrobu elektriny predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 91g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na výrobu tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 77g CO2eq/MJ.
V prípade biokvapalín používaných na kombinovanú výrobu elektriny a tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 85g CO2eq/MJ.
D. Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 12 12
etanol z pšenice 23 23
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch 20 20
etanol z cukrovej trstiny 14 14
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 29 29
bionafta zo slnečnice 18 18
bionafta zo sóje 19 19
bionafta z palmového oleja 14 14
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja 0 0
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 30 30
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 18 18
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja 15 15
čistý rastlinný olej z repky olejnej 30 30
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 0 0
Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sa vymedzujú v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 19 26
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 32 45
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 32 45
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 21 30
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 14 19
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 1 1
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 15 21
etanol z cukrovej trstiny 1 1
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 16 22
bionafta zo slnečnice 16 22
bionafta zo sóje 18 26
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 35 49
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 13 18
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 9 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 10 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 10 13
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 30 42
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 7 9
čistý rastlinný olej z repky olejnej 4 5
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 14 20
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 8 11
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 8 11
Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 2 2
etanol z pšenice 2 2
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch 2 2
etanol z cukrovej trstiny 9 9
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 1 1
bionafta zo slnečnice 1 1
bionafta zo sóje 13 13
bionafta z palmového oleja 5 5
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 1 1
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja 5 5
čistý rastlinný olej z repky olejnej 1 1
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 3 3
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 5 5
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 4 4
Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy 33 40
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza) 57 70
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 57 70
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle) 46 55
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 39 44
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 26 26
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla) 37 43
etanol z cukrovej trstiny 24 24
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej 46 52
bionafta zo slnečnice 35 41
bionafta zo sóje 50 58
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza) 54 68
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 32 37
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja 10 14
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej 41 44
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice 29 32
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza) 50 62
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja) 27 29
čistý rastlinný olej z repky olejnej 35 36
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn 17 23
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 13 16
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn 12 15
E. Roztriedenie odhadovaných určených hodnôt pre budúce biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu len v zanedbateľných množstvách
Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 3 3
etanol z drevného odpadu 1 1
etanol z drevín pestovaných na tento účel 6 6
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 1 1
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 4 4
DME z drevného odpadu 1 1
DME z drevín pestovaných na tento účel 5 5
metanol z drevného odpadu 1 1
metanol z drevín pestovaných na tento účel 5 5
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sú vymedzené v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 5 7
etanol z dreva 12 17
motorová nafta z dreva vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 0 0
DME z dreva 0 0
metanol z dreva 0 0
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 2 2
etanol z drevného odpadu 4 4
etanol z drevín pestovaných na tento účel 2 2
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 3 3
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 2 2
DME z drevného odpadu 4 4
DME z drevín pestovaných na tento účel 2 2
metanol z drevného odpadu 4 4
metanol z drevín pestovaných na tento účel 2 2
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu
Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu
Reťazec výroby biopalív a biokvapalín Typické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy 11 13
etanol z drevného odpadu 17 22
etanol z drevín pestovaných na tento účel 20 25
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 4 4
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch 6 6
DME z drevného odpadu 5 5
DME z drevín pestovaných na tento účel 7 7
metanol z drevného odpadu 5 5
metanol z drevín pestovaných na tento účel 7 7
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBE rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu“
Príloha č. 3 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140/16, 5. 6. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140/88, 5. 6. 2009).
1)
§ 16 a § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 6 ods. 1 a položka „Životné prostredie“ časť A a bod 9 prílohy II nariadenia Rady č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30/69, 31.1. 2009).
3)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
4)
§ 5 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 15 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 151/19, 17. 6. 2010).