276/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

276
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množitelského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín,1) ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia,
b)
požiadavky na uvádzanie osiva a sadiva druhov a odrôd podľa písmena a) na trh,
c)
výnimky na registráciu druhov a odrôd zelenín, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a ktorým hrozí genetická erózia (ďalej len „odroda na zachovanie“),
d)
výnimky na registráciu odrôd zelenín, ktoré nemajú významnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach (ďalej len „odroda vyšľachtená na pestovanie v určitých podmienkach“),
e)
požiadavky na uvádzanie osiva odrôd podľa písmen c) a d) na trh,
f)
požiadavky na uvádzanie zmesi osiva krmovín určenej na zachovanie prírodného prostredia (ďalej len „zmes na zachovanie“) na trh.
(2)
Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, uplatňujú sa požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch2) pre príslušný druh poľných plodín pestovaných rastlín a zelenín.2a)
(3)
Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, na zmes na zachovanie sa uplatňujú požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f)
zdrojovou oblasťou chránené územie a jeho ochranné pásmo podľa osobitného predpisu,2c)
g)
miestom zberu časť zdrojovej oblasti, v ktorej sa osivo zozbieralo,
h)
priamo zbieranou zmesou zmes osiva, ktorá sa uvádza na trh ako zozbieraná na mieste zberu s čistením alebo bez čistenia,
i)
zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín zmes osiva druhov rastlín vypestovaných jednotlivo mimo miesta zberu z osiva zozbieraného na mieste zberu, ktorá sa skladá z rodov, druhov alebo poddruhov rastlín typických pre biotop na mieste zberu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
§ 17 ods. 1 a § 27 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
3.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zmesi osiva podľa odseku 1 písm. h) a i), ktoré sa uvádzajú na trh na účely zachovania prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov, sú zmesou na zachovanie.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16) v platnom znení.“.
5.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Podmienky uvádzania zmesi na zachovanie na trh
§ 4a
(1)
Zmes na zachovanie môže obsahovať osivá krmovín podľa osobitného predpisu2b) a osivá iných druhov rastlín.
(2)
Na osivo odrody na zachovanie, ktoré je zložkou zmesi na zachovanie, sa vzťahujú požiadavky podľa § 6, 6a, 8 a 9 ods. 1 až 5.
(3)
Kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa povolí uvádzanie zmesi na zachovanie na trh, ak zmes na zachovanie spĺňa požiadavky podľa § 4b a 4c.
(4)
Dodávateľ podáva žiadosť podľa odseku 3 kontrolnému ústavu, pričom v nej uvedie
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
údaj, či ide o osivo podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo i),
c)
hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov rastlín; ak ide o priamo zbieranú zmes, uvádza sa aspoň hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov typických pre biotop na mieste zberu a dôležitých na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov,
d)
ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, údaje o klíčivosti osiva krmovín a údaj, ktoré osivo krmovín nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa osobitného predpisu,10a)
e)
zdrojovú oblasť,
f)
miesto zberu, a ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, aj miesto vypestovania rastlín,
g)
typ biotopu na mieste zberu,
h)
rok zberu,
i)
množstvo zmesi na zachovanie, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
j)
údaje potrebné na overenie plnenia požiadaviek podľa § 4b a 4c.
(5)
Kontrolný ústav v povolení podľa odseku 3 uvedie
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) až h),
b)
množstvo zmesi, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
c)
vymedzenie oblasti, s ktorou je zmes na zachovanie prirodzene spojená (ďalej len „oblasť prirodzeného pôvodu“),
d)
obmedzenie uvádzania na trh v oblasti prirodzeného pôvodu.
§ 4b
(1)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, musí byť zozbierané vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré nebolo osiate 40 rokov pred dňom podania žiadosti dodávateľa podľa § 4a ods. 4.
(2)
Percentuálny podiel druhov alebo poddruhov, ktoré sú typické pre biotop na mieste zberu a sú dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov, v zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, musí byť primeraný účelu obnovy biotopu na mieste zberu.
(3)
Zmes na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, nesmie obsahovať
a)
viac ako 1 % hmotnosti osiva druhov a poddruhov rastlín, ktoré nie sú zložkami zmesi podľa odseku 2,
b)
osivo druhov Avena fatua, Avena sterilis a rodu Cuscuta spp.,
c)
viac ako 0,05 % hmotnosti osiva druhov rodu Rumex spp. okrem druhov Rumex acetosella a Rumex maritimus.
(4)
Klíčivosť zložiek zmesi podľa odseku 2 musí byť dostatočná na obnovu biotopu na mieste zberu.
(5)
Kontrolný ústav vykonáva vizuálne kontroly na účely plnenia požiadaviek podľa odsekov 2 a 3 počas obdobia rastu na plánovanom mieste zberu priamo zbieranej zmesi a o vizuálnej kontrole vypracuje záznam.
§ 4c
(1)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musí pochádzať z rastlín vypestovaných z osiva zozbieraného vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré nebolo osiate 40 rokov pred dňom podania žiadosti dodávateľa podľa § 4a ods. 4.
(2)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musí byť osivom druhov alebo poddruhov, ktoré sú typické pre biotop na mieste zberu a ktoré sú dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov.
(3)
Osivá krmovín podľa osobitného predpisu,1) ktoré sú zložkami zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musia pred zmiešaním spĺňať požiadavky na obchodné osivo uvedené v osobitnom predpise.10a)
(4)
Kontrolný ústav po podaní žiadosti podľa § 4a ods. 4 zisťuje plnenie požiadaviek podľa odsekov 2 a 3 na základe skúšky vykonanej úradne alebo pod úradným dohľadom podľa medzinárodných metód, alebo ak také metódy neexistujú, inými vhodnými metódami. Na účely tejto skúšky sa odoberajú vzorky z homogénnych dávok podľa požiadaviek na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky ustanovených v osobitnom predpise.10b)
(5)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, možno získavať z rastlín vypestovaných najviac v piatich generáciách.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10b)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
Nadpis § 5 znie: „Oblasť pôvodu a oblasť prirodzeného pôvodu“.
7.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Oblasť prirodzeného pôvodu kontrolný ústav vymedzí podľa informácie od orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „pôvodu“ vkladajú slová „odrody na zachovanie alebo oblasť prirodzeného pôvodu zmesi na zachovanie“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osivo zmesi na zachovanie možno zbierať len v zdrojovej oblasti, ktorá sa nachádza v oblasti prirodzeného pôvodu.“.
10.
V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zmes na zachovanie môže dodávateľ uvádzať na trh len v oblasti prirodzeného pôvodu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
11.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Dodávateľ, ktorý osivo odrody na zachovanie alebo osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach uvádza na trh v oblasti pôvodu odrody, a dodávateľ, ktorý uvádza na trh zmes na zachovanie, je povinný predložiť kontrolnému ústavu správu o množstve osiva každej odrody na zachovanie, každej odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach a každej zmesi na zachovanie, ktoré uviedol na trh, za každú pestovateľskú sezónu.“.
12.
V § 9 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
13.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne osivo zmesi na zachovanie najviac s hmotnosťou, ktorá neprekročí 5 % celkovej hmotnosti všetkých zmesí osív krmovín, ktoré boli v príslušnom roku uvedené na trh podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesí osív určených na použitie ako krmovina (2004/371/ES) (Mimoriadne vydanie EÚ, kap. 3/zv. 44).“.
14.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Dodávateľ pred začiatkom každej pestovateľskej sezóny oznamuje kontrolnému ústavu
a)
veľkosť a umiestnenie plochy na produkciu osiva odrody na zachovanie,
b)
množstvo osiva zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, o ktorej povolenie na uvedenie na trh plánuje požiadať vrátane rozlohy a lokality miest zberu,
c)
množstvo osiva zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, o ktorej povolenie na uvedenie na trh plánuje požiadať vrátane rozlohy a lokality miest zberu a rozlohy a lokality pestovania rastlín.“.
15.
V § 11 ods. 2 sa za slová „že množstvá“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
16.
V § 13 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
slová „Pravidlá a normy EÚ“,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby zodpovednej za umiestňovanie návesky alebo jej identifikačnú značku,
c)
rok zapečatenia vyjadrený slovami „uzatvorené (rok)“ alebo, okrem sadiva zemiakov, rok posledného odberu vzoriek na účely poslednej skúšky klíčivosti vyjadrený slovami „odber vzorky (rok)“,“.
17.
V § 13 ods. 1 písm. i) sa slovo „upevňovanie“ nahrádza slovom „umiestňovanie“.
18.
V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť alebo, okrem sadiva zemiakov, vyhlásený počet semien,“.
19.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na obaloch a kontajneroch so zmesou na zachovanie musí byť umiestnená náveska dodávateľa alebo vytlačené oznámenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a), b) a i) a
a)
rok uzatvorenia vyjadrený slovami „uzatvorené (rok)“,
b)
údaj, či ide o osivo podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo i),
c)
oblasť prirodzeného pôvodu,
d)
zdrojovú oblasť,
e)
miesto zberu,
f)
biotop na mieste zberu,
g)
slová „zmes na zachovanie osív krmovín určená na použitie v oblasti s rovnakým typom biotopu, ako je na mieste zberu bez zohľadnenia biotických podmienok“,
h)
hmotnostný percentuálny podiel druhov alebo poddruhov; ak ide o priamo zbieranú zmes, uvádza sa aspoň hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov typických pre biotop na mieste zberu a dôležitých na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov,
i)
deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť,
j)
ak balenie obsahuje granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné doplnkové látky, pôvod týchto doplnkových látok a približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva alebo zhlukov čistého osiva a celkovou hmotnosťou,
k)
ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, ktorá obsahuje osivo krmovín, údaje o klíčivosti osiva krmovín a údaj, ktoré osivo krmovín nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa osobitného predpisu;10a) ak je počet odrôd krmovín vyšší ako päť, postačuje údaj o ich spoločnej priemernej klíčivosti.“.
20.
V prílohe č. 1 sa slová „Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. (Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)“ nahrádzajú slovami
„Cucumis sativus L.
(Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)
Cucurbita pepo L.
(Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová)“.
21.
V prílohe č. 2 sa slová „Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. (Tekvica obrovská)“ nahrádzajú slovami
„Cucurbita maxima Duchesne L.
(Tekvica obrovská)
Cucurbita pepo L.
[Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová]“.
22.
Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Smernica Komisie 2010/60/EÚ z 30. augusta 2010, ktorou sa stanovujú určité výnimky, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zmesí osiva krmovín určených na zachovanie prírodného prostredia (Ú. v. EÚ L 228, 31. 8. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
Iveta Radičová v. r.