278/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2011

278
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. augusta 2011 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2012 z 31. mája 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu SR.
2. Dodatok č. 1 zo 16. augusta 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 20. decembra 2010 uzavretej medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.