280/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

280
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2011,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb, ak umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.
(2)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb.
(3)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.