283/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

283
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
výnos z 11. augusta 2011 č. 1/2011, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2011 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.