284/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2011

284
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 88 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 23. augusta 2011 č. 9/2011 o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivát a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovujú podmienky na vymedzenie: likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 zákona, prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. f) zákona a nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s) zákona; súčasne sa opatrením ustanovujú podrobnosti o tom, čo sa rozumie prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ods. 6 zákona a podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov podľa § 90 zákona. Opatrením sa taktiež ustanovuje spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2 zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.