293/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2011 do 31.05.2014

293
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 5. septembra 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 písm. a) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách na poskytovanie dotácie (ďalej len „hodnotiace kritériá“) a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií (ďalej len „žiadosť“) na spracovanie
a)
konceptu riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. a) zákona,
b)
návrhu územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. b) zákona,
c)
zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona.
§ 2
(1)
Hodnotiace kritériá podľa § 6 ods. 4 zákona, ich popis a bodové hodnotenie sú uvedené v prílohe.
(2)
Podkladom na vyhodnocovanie žiadostí podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií sú údaje uvedené v žiadosti, údaje zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky a údaje, ktoré má k dispozícii ministerstvo, krajské stavebné úrady a samosprávne kraje.
(3)
Pri vyhodnocovaní podľa kritéria A sa obec bodovo ohodnotí podľa počtu obyvateľov obce zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru roka pred podaním žiadosti.
(4)
Ak účelom poskytnutia dotácie podľa § 1 je spracovanie spoločného územného plánu dvoch alebo viacerých obcí, žiadosť sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria A tak, že sa bodovo ohodnotí obec s najnižším počtom obyvateľov spôsobom podľa odseku 3.
(5)
Opakovaná žiadosť obce, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, ale dotácia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií obci poskytnutá nebola, sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria G.
(6)
Pri vyhodnocovaní podľa kritéria H sa overuje celkový rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch oproti celkovému rozsahu poskytnutých dotácií. Obci, ktorej boli poskytnuté dotácie v predchádzajúcich troch rokoch a ktorá ich úplne alebo čiastočne nevyužila, sa celkový počet bodov zníži podľa účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie oprávnených nákladov vo vzťahu k poskytnutým dotáciám.
§ 3
(1)
Žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, sa ohodnotia počtom bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe a zostaví sa poradie žiadostí tak, že na prvom mieste sa uvedie žiadosť s najvyšším počtom bodov.
(2)
Poradie hodnotiacich kritérií uvedené v prílohe vyjadruje významnosť daného kritéria.
(3)
Ak viaceré žiadosti získajú rovnaké celkové bodové hodnotenie, určí sa poradie podľa počtu bodov získaných podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií. Do poradia žiadostí sa zaradí najskôr žiadosť, ktorá v prvom hodnotiacom kritériu získala najviac bodov. Ak v prvom hodnotiacom kritériu žiadosti získali rovnaký počet bodov, porovnávajú sa bodové hodnoty druhého hodnotiaceho kritéria a postupne ďalších nasledujúcich.
§ 4
Pri vyhodnocovaní podľa kritéria F sa žiadosti predložené v roku 2011 bodovo ohodnotia takto:
a)
4 body za doručenie žiadosti v termíne od 1. októbra do 4. októbra,
b)
3 body za doručenie žiadosti v termíne od 5. októbra do 8. októbra,
c)
2 body za doručenie žiadosti v termíne od 9. októbra do 12. októbra,
d)
1 bod za doručenie žiadosti v termíne od 13. októbra do 15. októbra.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.
Ján Figeľ v. r.
Príloha k opatreniu č. 293/2011 Z. z.
HODNOTIACE KRITÉRIÁ, ICH POPIS A BODOVÉ HODNOTENIE
Hodnotiace
kritérium
Zdroj Popis hodnotiacej stupnice Príslušný počet bodov
A
Počet obyvateľov
Štatistický úrad SR A.1 Obce s počtom obyvateľov do 2000 36
A.2 Obce s počtom obyvateľov od 2 001 do 5 000 31
A.3 Obce s počtom obyvateľov od 5 001  do 10 000 16
A.4 Obce s počtom obyvateľov nad 10 001 5
B
Druh
územnoplánovacej dokumentácie a jej etapa
žiadosť B.1 Koncept riešenia územného plánu obce 16
B.2 Koncept riešenia územného plánu zóny 11
B.3 Návrh riešenia územného plánu obce 32
B.4 Návrh riešenia územného plánu zóny 21
B.5 Koncept riešenia územného plánu obce a návrh  riešenia územného plánu obce 42
B.6 Koncept riešenia územného plánu zóny a návrh  riešenia územného plánu zóny 27
B.7 Zmeny a doplnky územného plánu obce (v prípade, ak  v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom  roku  podania  žiadosti  neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu) 21
B.8 Zmeny a doplnky územného plánu zóny (v prípade, ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom  roku  podania  žiadosti  neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu) 15
C
Aktivity obce v regionálnom rozvoji
Ministerstvo vnútra SR C Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v „Registri združení obcí“ vedenom na Ministerstve vnútra SR a v oblasti činnosti má uvedené aktivity na podporu regionálneho rozvoja 10
D
Výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov
Krajský stavebný úrad D Žiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádzajú kultúrne pamiatky, pamiatkové územia, archeologické nálezy, archeologické náleziská, chránené ložiskové územie, chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu a zóny chránených území  navrhované alebo patriace do európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)  alebo kúpeľné miesto 10
E
Umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce
ministerstvo a žiadosť E.1 Navrhované nové líniové dopravné stavby v rámci spracovania územného plánu obce a jej zmien a doplnkov – železnica, diaľnica, rýchlostná cesta, cesta 1. triedy 20
E.2 Navrhované nové líniové vodné stavby v rámci spracovania územného plánu obce a jej zmien a doplnkov  – ochranné hrádze a protipovodňové línie 20
F
Dátum doručenia žiadosti na ministerstvo
ministerstvo a žiadosť F.1 Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 15. januára do 29. januára 4
F.2 Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 30. januára do 13. februára 3
F.3 Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne  od 14. februára do 25. februára 2
F.4 Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 25. februára do 28. februára 1
G
Opakovaná žiadosť
ministerstvo G Žiadateľom je obec, ktorá si opätovne podala žiadosť a v predchádzajúcom roku jej žiadosť nebola schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie 15
H
Rozsah čerpania dotácií poskytnutých  žiadateľovi 
v predchádzajúcich troch rokoch
ministerstvo H.1 Rozsah čerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako 100 % schválenej dotácie -2
H.2 Rozsah čerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako 90 % schválenej dotácie -6
H.3 Rozsah čerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako 80 % schválenej dotácie -9
H.4 Rozsah čerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako 70 % schválenej dotácie -12
H.5 Rozsah čerpania dotácie je menej ako 60 % schválenej dotácie -25