298/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

298
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch 15. až 17. novembra 2006 bola na Konferencii zmluvných strán Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ríme prijatá zmena Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií (oznámenie č. 506/2003 Z. z.).
Zmena Prílohy I dohovoru nadobudla platnosť 19. marca 2008 v súlade s článkom 26 ods. 4 dohovoru.
K oznámeniu č. 298/2011 Z. z.
ROZHODNUTIE 2006/2
ZMENA PRÍLOHY I DOHOVORU
Konferencia zmluvných strán,
uznávajúc nutnosť aktualizovať kategórie látok a prípravkov a menovite uvedených látok a ich prahových množstiev stanovených v Prílohe I dohovoru, s cieľom vymedziť nebezpečné činnosti, vo svetle nových vedeckých poznatkov a získaných skúseností z minulých priemyselných havárií,
berúc do úvahy svoje rozhodnutie vykonať revíziu nebezpečných látok a ich množstiev stanovených v Prílohe I a rozhodnutie 2004/4 o zriadení pracovnej skupiny pre vývoj dohovoru,
uznávajúc návrh zmeny Prílohy I vypracovaný pracovnou skupinou pre vývoj dohovoru na základe dôkladnej revízie (pozri odkaz na záznam z dvoch zasadnutí: WGD2/27 jún 2005 a WGD4/7 apríl 2006) a podporený byrom,
mení Prílohu I dohovoru o nebezpečných látkach s cieľom vymedziť nebezpečné činnosti, ako je uvedené v prílohe.
PRÍLOHA I
NEBEZPEČNÉ LÁTKY NA URČENIE NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ1
Uvedené množstvá sa vzťahujú na každú činnosť alebo skupinu činností.
Ak látka alebo prípravok uvedený v časti II je súčasne zaradený do kategórie v časti I, bude sa používať prahové množstvo uvedené v časti II.
Na identifikáciu nebezpečných činností vezmú zmluvné strany do úvahy možnosť zvýšenia nebezpečenstva, ktorá sa dá predvídať, množstvá nebezpečných látok a blízkosť ich umiestnení bez ohľadu na zodpovednosť jedného alebo viacerých prevádzkovateľov.
ČASŤ I. Kategórie látok a prípravkov, ktoré nie sú menovite uvedené v časti II
Kategória Prahové množstvo
(v tonách)
1.  Horľavé 2 50 000
2a.  Veľmi horľavé 3(a) a (b) 200
2b.  Veľmi horľavé 3(c) 50 000
3.  Mimoriadne horľavé 4 50
4.  Jedovaté 5 200
5.  Veľmi jedovaté 6 20
6.  Oxidujúce 7 200
7a.  Výbušné, kde látka, prípravok alebo predmet sú zaradené do podtriedy 1.4 kritéria ADR 8 200
7b.  Výbušné, kde látka, prípravok alebo predmet sú zaradené do podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 kritéria ADR 8 50
8a.  Nebezpečné pre životné prostredie – „Jedovaté pre vodné organizmy“ 9 500
8b.  Nebezpečné pre životné prostredie – „Veľmi jedovaté pre vodné organizmy“ 10 200
ČASŤ II. Menovite uvedené látky
Látka Prahové množstvo
(v tonách)
1a.  Dusičnan amónny11 10 000
1b.  Dusičnan amónny12 5 000
1c.  Dusičnan amónny13 2 500
1d.  Dusičnan amónny14 50
2a.  Dusičnan draselný15 10 000
2b.  Dusičnan draselný16 5 000
3.  Chlór 25
4.  Etylénoxid 50
5.  Vodík 50
6.  Diizokyanát toluénu 100
7.  Oxid sírový 75
8.  Alkyly olova 50
9.  Fosgén 0,75
10.  Metylizokyanát 0,15
11.  Skvapalnené mimoriadne horľavé plyny (vrátane LPG) a zemný plyn 200
12.  Ropné produkty: gazolíny a nafty, kerozíny (vrátane prúdového paliva), plynové oleje (vrátane dieselových palív, vykurovacích olejov a tepelne krakovaných plynových olejov) 25 000
POZNÁMKY:
1. Určujúce kritériá: Ak nie sú k dispozícii iné príslušné kritériá, zmluvné strany môžu používať nasledujúce kritériá na klasifikáciu látok alebo prípravkov na účely časti I tejto prílohy. Zmesi a prípravky sa budú posudzovať rovnakým spôsobom ako čisté látky, pokiaľ už nevykazujú rovnocenné vlastnosti a nemôžu spôsobiť cezhraničné účinky.
2. HORĽAVÉ KVAPALINY: látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 °C a nižší alebo sa rovná 55 °C, podporujúce horenie.
3. VEĽMI HORĽAVÉ KVAPALINY:
(a) Látky a prípravky, ktoré sa môžu zahriať a nakoniec vzplanúť v kontakte so vzduchom za okolitej teploty bez akéhokoľvek prívodu energie (sú samozápalné vo vzduchu),
(b) látky a prípravky, ktoré majú bod vzplanutia nižší ako 55 °C a pod tlakom zostávajú kvapalné, pri ktorých hlavne podmienky spracovania, ako vysoký tlak alebo teplota, môžu vytvoriť nebezpečenstvo závažnej havárie, a
(c) látky a prípravky s bodom vzplanutia nižším ako 21 °C a nie sú mimoriadne horľavé.
4. MIMORIADNE HORĽAVÉ PLYNY A KVAPALINY:
(a) Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia nižším ako 0 °C a ktorých bod varu (alebo v prípade destilačného rozmedzia počiatočný bod varu) je pri normálnom tlaku nižší alebo sa rovná 35 °C,
(b) plyny, ktoré sú horľavé pri kontakte so vzduchom pri okolitej teplote a tlaku, ktoré sú v plynnom alebo superkritickom stave, a
(c) horľavé a veľmi horľavé kvapalné látky a prípravky udržiavané na teplote vyššej, ako je ich bod varu.
5. JEDOVATÉ LÁTKY: látky s vlastnosťami zodpovedajúcimi tým, ktoré sú uvedené v tabuľke 1 alebo v tabuľke 2 a ktorých fyzikálne a chemické vlastnosti môžu vytvoriť nebezpečenstvo priemyselných havárií (LD – smrteľná dávka; LC – smrteľná koncentrácia).
Tabuľka 1
LD50(perorálne)(1)
mg/kg telesnej váhy
25 < LD50< 200
LD50(dermálne)(2)
mg/kg telesnej váhy
50 < LD50 < 400
LC50(3)
mg/l (inhalácia)
0,5 < LC50 < 2
(1) LD50 perorálne u potkanov
(2) LD50 dermálne u potkanov alebo králikov
(3) LC50 inhaláciou (4 hodiny) u potkanov
Tabuľka 2
Posledná zistiteľná dávka mg/kg telesnej váhy = 5
Tam, kde sa akútna perorálna toxicita látky u zvierat zistila postupom fixného dávkovania
6. VEĽMI JEDOVATÉ LÁTKY: látky s vlastnosťami zodpovedajúcimi tým, ktoré sú uvedené v tabuľke 3 alebo v tabuľke 4 a ktoré kvôli svojim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam môžu vytvoriť nebezpečenstvo priemyselných havárií (LD – smrteľná dávka; LC – smrteľná koncentrácia).
Tabuľka 3
LD50(perorálne)(1)
mg/kg telesnej váhy
LD50 < 25
LD50(dermálne)(2)
mg/kg telesnej váhy
LD50 < 50
LC50(3)
mg/l (inhalácia)
LC50 < 0,5
(1) LD50 perorálne u potkanov
(2) LD50 dermálne u potkanov alebo králikov
(3) LC50 inhaláciou (4 hodiny) u potkanov
Tabuľka 4
Posledná zistiteľná dávka mg/kg telesnej váhy < 5
Tam, kde sa akútna perorálna toxicita látky u zvierat zistila postupom fixného dávkovania
7. OXIDUJÚCE LÁTKY: látky, ktoré spôsobujú vysokoexotermickú reakciu, keď sa dostanú do kontaktu s inými látkami, najmä s horľavými látkami.
8. VÝBUŠNÉ LÁTKY:
(a) Látky alebo prípravky, ktoré vytvárajú riziká výbuchu nárazom, trením, ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia,
(b) látky alebo prípravky, ktoré vytvárajú mimoriadne riziká výbuchu nárazom, trením, ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia, alebo
(c) látky, prípravky alebo predmety patriace do triedy 1 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (UN/ADR), dohodnutej 30. septembra 1957, v platnom znení.
Definícia zahrnuje pyrotechnické látky, ktoré sú na účely tohto dohovoru definované ako látky (alebo zmes látok) určené na vytváranie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombináciu týchto efektov prostredníctvom sebestačných exotermických chemických reakcií.
Látky a predmety triedy 1 sú zaradené do podtried 1.1 až 1.6 v súlade s klasifikačnou schémou UN/ADR. Ide o tieto podtriedy:
Podtrieda 1.1: Látky a predmety, ktoré sú schopné hromadného výbuchu (hromadný výbuch je taký výbuch, ktorý pôsobí takmer na celý náklad prakticky okamžite).
Podtrieda 1.2: Látky a predmety ohrozujúce okolie rozletom, ale ktoré nie sú schopné hromadného výbuchu.
Podtrieda 1.3: Látky a predmety nebezpečné požiarom a vykazujúce buď malé nebezpečenstvo tlakovej vlny, alebo malé nebezpečenstvo rozletu, alebo obe, ale bez nebezpečenstva hromadného výbuchu,
1. ktoré pri horení vykazujú významné tepelné pôsobenie alebo
2. ktorých postupné horenie vytvára malé účinky tlakovej vlny alebo rozletu, alebo oba tieto účinky.
Podtrieda 1.4: Látky a predmety, ktoré vykazujú len slabé nebezpečenstvo výbuchu v prípade zážihu alebo iniciácie počas prepravy. Účinky sú v prevažnej miere obmedzené na kusovú zásielku a bez rozletu úlomkov väčších rozmerov alebo väčšieho rozsahu. Oheň pôsobiaci zvonku nesmie vyvolať prakticky okamžitý výbuch takmer celého obsahu kusovej zásielky.
Podtrieda 1.5: Veľmi málo citlivé látky schopné hromadného výbuchu, ktoré sú také necitlivé, že pravdepodobnosť ich iniciácie alebo prechodu horenia do výbuchu pri normálnych podmienkach prepravy je veľmi malá. Ako minimálna požiadavka je pre tieto látky ustanovené, že nesmú vybuchnúť pri skúške otvoreným ohňom.
Podtrieda 1.6: Extrémne necitlivé predmety, pri ktorých nehrozí riziko hromadného výbuchu. Predmety obsahujúce len extrémne necitlivé výbušné látky a preukazujúce zanedbateľnú pravdepodobnosť náhodnej iniciácie alebo jej rozšírenia. Riziko je obmedzené na výbuch jednotlivého predmetu.
Do uvedenej definície patria aj výbušné látky alebo pyrotechnické látky obsiahnuté vo výrobkoch. Ak je v prípade výrobku známe množstvo výbušnej alebo pyrotechnickej látky alebo prípravku, ktoré výrobok obsahuje, berie sa na účely tohto dohovoru do úvahy toto známe množstvo. Ak toto množstvo nie je známe, celý výrobok sa na účely tohto dohovoru považuje za výbušný.
9. NEBEZPEČNÉ LÁTKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: (LC – smrteľná koncentrácia; EC – účinná koncentrácia; IC – inhibičná koncentrácia) – toxické pre vodné organizmy s dlhodobými nepriaznivými účinkami vo vodnom prostredí.
(a) S akútnou toxicitou:
1. 96 hodín LC50 (ryby): 1 mg/l < 50 ≤ 10 mg/l alebo
2. 48 hodín EC50 (dafnie): 1 mg/l < 50 ≤ 10 mg/l, alebo
3. 72 hodín IC50 (riasy): 1 mg/l < 50 ≤ 10 mg/l.
(b) Stálosť: látka nie je ľahko rozložiteľná alebo log Pow (rozdeľovací koeficient oktanol/voda) 3,0 (pokiaľ experimentálne stanovený faktor biokoncentrácie BCF ≤ 100).
10. NEBEZPEČNÉ LÁTKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: (LC – smrteľná koncentrácia; EC – účinná koncentrácia; IC – inhibičná koncentrácia) – veľmi toxické pre vodné organizmy.
(a) Látky veľmi toxické pre vodné organizmy s akútnou toxicitou:
1. 96 hodín LC50 (ryby) ≤ 1 mg/l alebo
2. 48 hodín EC50 (dafnie) ≤ 1 mg/l, alebo
3. 72 hodín IC50 (riasy) ≤ 1 mg/l.
(b) Látky veľmi toxické pre vodné organizmy s dlhodobými nepriaznivými účinkami vo vodnom prostredí.
1. S akútnou toxicitou:
– 96 hodín LC50 (ryby) ≤ 1 mg/l alebo
– 48 hodín EC50 (dafnie) ≤ mg/l, alebo
– 72 hodín IC50 (riasy) ≤ 1 mg/l.
2. Stálosť: látka nie je ľahko rozložiteľná alebo log Pow (rozdeľovací koeficient oktanol/voda) ≥ 3,0 (pokiaľ experimentálne stanovený faktor biokoncentrácie BCF ≤ 100).
11. DUSIČNAN AMÓNNY (10 000): hnojivá schopné samovoľného rozkladu.
Vzťahuje sa na zložené hnojivá na báze dusičnanu amónneho (zložené hnojivá obsahujúce dusičnan amónny, fosfáty alebo potaš), v ktorých obsah dusíka z dusičnanu amónneho je:
(a) medzi 15,75 a 24,5 hmot. % (čo zodpovedá 45 % až 70 % dusičnanu amónneho) a ktoré buď celkovo neobsahujú viac než 0,4 % horľavých organických látok, alebo spĺňajú požiadavky vhodnej skúšky na odolnosť proti výbuchu (napr. skúška 4´ oceľovou rúrkou),
(b) 15,75 hmot. % alebo menej a s neobmedzeným obsahom horľavých látok
a ktoré sú schopné samovoľného rozkladu podľa skúšky OSN (pozri Odporúčanie Organizácie Spojených národov pre prepravu nebezpečných tovarov: Príručka pre skúšky a kritériá, časť III, pododdiel 38.2).
12. DUSIČNAN AMÓNNY (5 000): kvalita pre hnojivá.
Vzťahuje sa na jednoduché hnojivá na báze dusičnanu amónneho a na zložené hnojivá, v ktorých obsah dusíka z dusičnanu amónneho je:
(a) viac ako 24,5 hmot. %, okrem zmesí dusičnanu amónneho s dolomitom, vápencom alebo uhličitanom vápenatým, s čistotou najmenej 90 %,
(b) viac ako 15,75 hmot. % pre zmesi dusičnanu amónneho a síranu amónneho,
(c) viac ako 28 hmot. % (čo zodpovedá 80 % dusičnanu amónneho) pre zmesi dusičnanu amónneho s dolomitom, vápencom alebo uhličitanom vápenatým, s čistotou najmenej 90 %
a ktoré spĺňajú požiadavky vhodnej skúšky na odolnosť proti výbuchu (napr. skúška 4´ oceľovou rúrkou).
13. DUSIČNAN AMÓNNY (2 500): v technickej kvalite.
Vzťahuje sa na
(a) dusičnan amónny a prípravky z dusičnanu amónneho, v ktorých obsah dusíka z dusičnanu amónneho je:
1. 24,5 až 28 hmot. % a celkový obsah horľavých látok je najviac 0,4 %,
2. viac ako 28 hmot. % a celkový obsah horľavých látok je najviac 0,2 %,
(b) vodné roztoky dusičnanu amónneho, v ktorých je koncentrácia dusičnanu amónneho vyššia ako 80 hmot. %.
14. DUSIČNAN AMÓNNY (50): materiály nevyhovujúce požadovanej špecifikácii a hnojivá nespĺňajúce požiadavky vhodnej skúšky na odolnosť proti výbuchu (napr. skúška 4´ oceľovou rúrkou).
Vzťahuje sa na
(a) materiál vyradený počas výrobného procesu a na dusičnan amónny a prípravky z dusičnanu amónneho, na jednoduché hnojivá na báze dusičnanu amónneho a zložené hnojivá na báze dusičnanu amónneho uvedené v poznámkach 12 a 13, ktoré z dôvodov, že nezodpovedajú špecifikáciám podľa uvedených poznámok, sú alebo boli vrátené konečným užívateľom výrobcovi na dočasné uskladnenie alebo spracovateľskému podniku na prepracovanie, recykláciu alebo úpravu potrebnú na ich bezpečné používanie,
(b) hnojivá uvedené v poznámke 11 písm. a) a v poznámke 12, ktoré nespĺňajú požiadavky vhodnej skúšky na odolnosť proti výbuchu (napr. skúška 4´ oceľovou rúrkou).
15. DUSIČNAN DRASELNÝ (10 000): zložené hnojivá na báze dusičnanu draselného obsahujúce dusičnan draselný v prilovanej forme alebo granulovanej forme.
16. DUSIČNAN DRASELNÝ (5 000): zložené hnojivá na báze dusičnanu draselného obsahujúce dusičnan draselný v kryštalickej forme.