30/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3b sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak po vyplatení dodatočnej pomoci nebudú vyčerpané všetky finančné prostriedky, žiadosť o zvyšok dodatočnej pomoci môže predložiť žiadateľ podľa odseku 2 agentúre.
(4)
Žiadosť o zvyšok dodatočnej pomoci podľa odseku 3 môže podať žiadateľ, ktorý
a)
nedostal dodatočnú pomoc a vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) v okrese ovplyvnenom reštrukturalizáciou, alebo
b)
dostal pomoc podľa § 3 za hospodársky rok 2008/2009.
(5)
Ak bola žiadateľovi poskytnutá dodatočná pomoc za hospodársky rok 2008/2009, nemôže byť žiadateľom o zvyšok dodatočnej pomoci.“.
2.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Agentúra vyplatí zvyšok pomoci a dodatočnej pomoci v marci a v septembri kalendárneho roka, najneskôr však do 30. septembra 2012,8a) ak nedôjde k rozhodnutiu Európskej komisie o odklade podľa osobitného predpisu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 17 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 176, 30. 6. 2006) v platnom znení.“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je suma oprávnených výdavkov žiadostí o zvyšok dodatočnej pomoci vyššia ako zostatok finančných prostriedkov, agentúra ich prerozdelí pomernou čiastkou, ktorá je jednotkovým podielom celkovej sumy určenej na zvyšok dodatočnej pomoci a sumy oprávnených výdavkov.“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Ak žiadateľ podal žiadosť podľa § 3b ods. 1 a v určenom termíne nepredložil dokumentáciu oprávnených výdavkov, môže tak urobiť najneskôr do 28. februára 2011.
(2)
Žiadosti podľa § 3b ods. 3 možno predložiť agentúre v termínoch do 31. marca 2011, do 15. júla 2011 a do 15. januára 2012.“.
5.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Názov prílohy znie:
„ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
7.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2009 zo 4. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 323, 10. 12. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.
Iveta Radičová v. r.