302/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2011

302
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 9 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 13. septembra 2011 č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu.
Opatrením sa ustanovujú kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu, a kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.