307/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

307
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. marca 2011 Fínska republika a 1. apríla 2011 Rakúska republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z. a oznámenie č. 70/2011 Z. z.).
Fínska republika určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Rakúska republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 34 ods. 2, uplatnila výhradu k článku 54 ods. 2 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 307/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Fínska republika:
a) Dohovor pre Fínsku republiku nadobudol platnosť 1. marca 2011.
b) Podľa článku 29 dohovoru Fínska republika určila ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.
Rakúska republika:
a) Dohovor pre Rakúsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2011.
b) Ratifikačná listina Rakúskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Rakúska republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 29 dohovoru Rakúska republika určila ako ústredný orgán spolkové ministerstvo spravodlivosti.
Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa rakúskym orgánom musia zasielať prostredníctvom ústredného orgánu Rakúskej republiky.“.