308/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2011

308
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika 28. septembra 2011 o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorého „§ 6 ods. 8 až 10 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky, § 6a, § 6b, a § 56ab zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z. a čl. I bod 10 a 11 zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a 150 Ústavy Slovenskej republiky, § 8 ods. 3 písm. g) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z., čl. VI bod 51 zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 136 ods. 3 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, § 38 ods. 2 slovné spojenie „a okresné prokuratúry“ zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 55m a s ním súvisiaca právna úprava§ 6 ods. 2 slovné spojenie „pokyn o odňatí vecí sa zverejňuje podľa § 55m“ a § 56ad zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z. a § 11 ods. 1 písm. d) slovné spojenie „okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy“ v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 19 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 2 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 7 a čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, čl. VI bod 9 zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, § 7a a § 265g zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, čl. VI bod 15 zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, § 19 ods. 1 druhá veta zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nieje v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, čl. VI bod 19 zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, čl. VI body 52 a 53 zákona č. 220/2011 Z. z. a § 265h zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, § 197 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, § 221 ods. 1 posledná veta a § 265i zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, § 265f ods. 1 až 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 149, čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, § 265e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z. a s ním súvisiaca právna úprava ustanovená v čl. I bod 9 zákona č. 220/2011 Z. z., v čl. VI body 1, 7, body 30, 32, 43, 69, 70, 73, 74 a 76 zákona č. 220/2011 Z. z., v čl. X body 6 až 14 a bod 16 zákona č. 220/2011 Z. z., čl. XIII zákona č. 220/2011 Z. z. a v čl. XIV bod 1 zákona č. 220/2011 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“ takto
rozhodol:
Pozastavuje účinnosť ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: čl. VI: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 1 ods. 1 písm. b)], bod 7 [§ 6 ods. 2 písm. i)], bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 [§ 65 ods. 1 písm. j)], bod 32 [§ 93 ods. 1 písm. c) tretí bod], bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 [§ 197 ods. 1 písm. b) a c)], bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 [§ 222 ods. 1 písm. d)], bod 70 [§ 222 ods. 2 písm. c)], bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 [§ 252 ods. 1 písm. a) prvý a štvrtý bod)], bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i), čl. X: zákon č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11 ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods. 3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§17), čl. XIII: zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 14 ods. 3 písm. e) tretí bod] a čl. XIV: zákon č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 2 ods. 3).
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: čl. VI: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 1 ods. 1 písm. b)], bod 7 [§ 6 ods. 2 písm. i)], bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 [§ 65 ods. 1 písm. j)], bod 32 [§ 93 ods. 1 písm. c) tretí bod], bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 [§ 197 ods. 1 písm. b) a c)], bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 [§ 222 ods. 1 písm. d)], bod 70 [§ 222 ods. 2 písm. c)], bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 [§ 252 ods. 1 písm. a) prvý a štvrtý bod], bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i), čl. X: zákon č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11 ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods. 3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§ 17), čl. XIII: zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 14 ods. 3 písm. e) tretí bod] a čl. XIV: zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 2 ods. 3), zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti ústavný súd už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.
Predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková v. r.