309/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

309
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. augusta 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2011 v súlade s článkom 27.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.