312/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2011

312
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. septembra 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 29. marca 2011 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na rok 2011.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 23. augusta 2011, uzatvorená na roky 2011 – 2013, medzi Slovenskou asociáciou poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.