314/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

314
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z. a zákona č. 130/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje fyzickej osobe úver, ktorý je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavaným, a táto fyzická osoba pri uzatváraní a plnení zmluvy o takomto úvere nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, použije sa na tento úver § 75 ods. 4, 6 a 9 rovnako; to neplatí, ak ide o úvery poskytované stavebnou sporiteľňou a spotrebiteľské úvery podľa osobitných predpisov.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 129/2010 Z. z.“.
2.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Reklama35a) alebo akákoľvek ponuka obchodu, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa obchodu, musí obsahovať zrozumiteľne a zreteľne informáciu o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu.
(20)
Ustanovením odseku 19 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.35b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:
„35a)
§ 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35b)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 75 ods. 4 písm. b) sa za slová „úrokovej sadzby poskytovaného hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru“ vkladá čiarka a slová „ktorá sa pri hypotekárnom úvere skladá z platnej základnej úrokovej sadzby hypotekárnej banky a hrubej marže hypotekárnej banky“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely tohto zákona sa platnou základnou úrokovou sadzbou hypotekárnej banky rozumie základná úroková sadzba hypotekárnej banky stanovená hypotekárnou bankou vyjadrená v percentách a zverejnená podľa odseku 9 ku dňu uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere a hrubou maržou hypotekárnej banky sa rozumie úroková marža stanovená hypotekárnou bankou vyjadrená v percentách,“.
4.
V § 75 ods. 6 druhá veta znie:
„Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru; hypotekárna banka je povinná bezodplatne oznámiť klientovi termín
a)
uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, a to najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby,
b)
vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, úrokovú sadzbu na nasledujúce úrokové obdobie, aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby zverejnenú podľa odseku 9 ku dňu vyhotovenia oznámenia a výšku hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred jej vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.“.
5.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Hypotekárna banka je povinná zverejňovať výšku jej základnej úrokovej sadzby na svojom webovom sídle.“.
6.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak úroková sadzba stanovená pri poskytnutí hypotekárneho úveru alebo po uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri akejkoľvek inej zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru je nižšia ako je výška štátneho príspevku, poberateľovi hypotekárneho úveru patrí štátny príspevok len do výšky úrokovej sadzby hypotekárneho úveru.“.
7.
Za § 122n sa vkladá § 122o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Poberateľovi hypotekárneho úveru, ktorému hypotekárna banka po 31. decembri 2011 poskytne hypotekárny úver na splatenie hypotekárneho úveru poskytnutého pred 1. júlom 2003, na ktorý sa poskytuje štátny príspevok, patrí štátny príspevok vo výške, v akej mu bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2003, ak
a)
úroková sadzba tohto nového hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba hypotekárneho úveru poskytnutého pred 1. júlom 2003, na ktorý sa poskytuje štátny príspevok, a
b)
doba splatnosti tohto nového hypotekárneho úveru nebude presahovať dobu do splatnosti hypotekárneho úveru poskytnutého pred 1. júlom 2003, na ktorý sa poskytuje štátny príspevok.
(2)
Ustanovenie § 84 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2012 platí na nový hypotekárny úver podľa odseku 1 rovnako. Ustanovenie § 84 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije po 31. decembri 2011.
(3)
Ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 týkajúce sa
a)
zákazu požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru od klienta sa prvýkrát použije pri najbližšom uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri najbližšej zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru po 31. decembri 2011,
b)
oznamovacej povinnosti hypotekárnej banky sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ktorá uplynie 15. marca 2012, alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ku ktorej dôjde 15. marca 2012.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.