318/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.2011

318
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
Výnosom sa administratívne zjednodušuje predkladanie príslušných príloh k žiadosti na podporu projektov; na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa upravuje predkladanie odborného posudku pri projektoch súvisiacich s tvorbou a šírením umeleckých diel a ich reflexií. Dopĺňa sa nová príloha k žiadosti na podporu projektov v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – archeologický rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky. Súčasne sa rozširuje možnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnúť podporu tvorbe a aktivitám umelcov do 35 rokov.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.