319/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

319
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. septembra 2011
o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky poskytovania podpory na podnikanie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie (ďalej len „dotácia“).
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§ 2
Dotácia na ocenenie farmy
(1)
Dotáciu na ocenenie malého a stredného podniku1) vykonávajúceho prvotnú výrobu poľnohospodárskeho výrobku2) (ďalej len „farma“) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je uznaná chovateľská organizácia,3) poverená plemenárska organizácia4) alebo štátny podnik5) (ďalej len „dotovaná osoba“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na ocenenie a farmu zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c).
(3)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(4)
Dotovaná osoba môže udeliť farme ocenenie
a)
vo forme finančnej hotovosti, ktorej výška nesmie presiahnuť sumu podľa odseku 2 a sumu podľa osobitného predpisu,6)
b)
ako vecnú cenu, ktorej hodnota nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ocenenie podľa odseku 4 možno udeliť, ak sa udeľuje v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), za umiestnenie v súťaži na výstave, veľtrhu alebo chovateľskom dni (ďalej len „výstava“), ktorá je uvedená v kalendári výstav ministerstva na rozpočtový rok (ďalej len „kalendár výstav“).
(6)
K žiadosti o dotáciu (ďalej len „žiadosť“) sa okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 prikladá
a)
zoznam fariem v súťaži na výstave,
b)
zoznam jednotlivých kategórií ocenení na víťaza v súťaži fariem na výstave,
c)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu farmy o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 (ďalej len „vyhlásenie farmy o pomoci“), ak bolo ocenenie poskytnuté podľa odseku 4 písm. a) pred predložením žiadosti,
d)
výpočet požiadavky o dotáciu.
(7)
Ak sa ocenenie udelí podľa odseku 4 písm. a) a ocenenie bolo udelené po predložení žiadosti, prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“) predkladá pri zúčtovaní dotácie vyhlásenie farmy o pomoci.
§ 3
Dotácia na účasť na výstave
(1)
Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
farma,
b)
dotovaná osoba,
c)
iná právnická osoba založená podľa osobitných predpisov8) (ďalej len „iná dotovaná osoba“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu9) do 100 % oprávnených nákladov10) alebo výdavkov.11)
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky podľa osobitného predpisu12) na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(4)
Ak sa dotácia poskytne farme, oprávnenými nákladmi alebo výdavkami sú náklady alebo výdavky, ktoré vznikli v rozpočtovom roku pred predložením žiadosti aj po predložení žiadosti.
(5)
Ak sa dotácia poskytne dotovanej osobe alebo inej dotovanej osobe, oprávnenými nákladmi alebo výdavkami sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti.
(6)
Požiadavka o dotáciu pre farmu sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 a jej výška nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.6) Požiadavka pre dotovanú osobu alebo inú dotovanú osobu sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(7)
Dotovaná osoba alebo iná dotovaná osoba môže poskytnúť farme dotovanú službu podľa osobitného predpisu.9)
(8)
Ak sa dotácia poskytne pre farmu, prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, alebo záväzná prihláška na výstavu potvrdená organizátorom výstavy s dokladom o výške nákladov alebo výdavkov, ktoré vzniknú po predložení žiadosti,
b)
výpočet požiadavky,
c)
vyhlásenie farmy o pomoci.
(9)
Ak sa dotácia poskytne dotovanej osobe alebo inej dotovanej osobe, prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
zoznam predpokladaných účastníkov výstavy, ktorým právnická osoba alebo iná právnická osoba poskytne dotovanú službu,
b)
doklad o výške nákladov alebo výdavkov na zabezpečenie účasti na výstave,
c)
výpočet požiadavky o dotáciu.
(10)
Ak sa dotácia poskytne dotovanej osobe alebo inej dotovanej osobe, prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie zoznam fariem, ktorým sa poskytla dotovaná služba s uvedením jej hodnoty (ďalej len „zoznam fariem“).
§ 4
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
(1)
Dotáciu na založenie a vedenie plemennej knihy13) a plemenárskej evidencie14) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na novo zapísané hospodárske zviera15) (ďalej len „zviera“) v plemennej knihe alebo plemenárskej evidencii zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c).
(3)
Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 nesmie presiahnuť podľa osobitného predpisu16) 100 % administratívnych nákladov alebo výdavkov na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
(4)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(5)
Uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia môže po predložení žiadosti poskytnúť farme dotovanú službu podľa osobitného predpisu17) súvisiacu so založením a vedením plemennej knihy a plemenárskej evidencie.
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je výpočet požiadavky o dotáciu.
(7)
Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie zoznam fariem.
§ 5
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
(1)
Dotáciu na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat18) (ďalej len „testovanie“) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na testovanie v
a)
šľachtiteľských chovoch,19)
b)
iných šľachtiteľských jednotkách.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na testovanie zvieraťa zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c).
(4)
Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 nesmie presiahnuť podľa osobitného predpisu20) 70 % nákladov alebo výdavkov na testovanie v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
(5)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6.
(6)
Uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia môže po predložení žiadosti poskytnúť farme dotovanú službu súvisiacu s testovaním podľa osobitného predpisu.17)
(7)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je výpočet požiadavky o dotáciu.
(8)
Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie zoznam fariem.
§ 6
Dotácia na zvoz živočíšnych vedľajších produktov z farmy
(1)
Dotáciu na zvoz živočíšnych vedľajších produktov z farmy možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je spracovateľský závod.21)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvoz živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2.22)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu23) do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov na zvoz živočíšnych vedľajších produktov a vypočíta sa podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
(4)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 1 sú náklady alebo výdavky na zvoz, ktoré vzniknú po predložení žiadosti.
(5)
Spracovateľský závod môže poskytnúť farme dotovanú službu súvisiacu so zvozom živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu.17)
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je výpočet požiadavky o dotáciu.
(7)
Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie zoznam fariem.
§ 7
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel
(1)
Dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je farma.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť farme, ktorá
a)
chová päť a viac včelstiev,
b)
má registrované včelstvá v centrálnom registri zvierat24) k 31. máju rozpočtového roka.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na včelstvo zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c) a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
výpis z centrálneho registra zvierat o počte registrovaných včelstiev k 31. máju rozpočtového roka,
b)
výpočet požiadavky o dotáciu,
c)
vyhlásenie farmy o pomoci.
§ 8
Dotácia na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
(1)
Dotáciu na straty na zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení25) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je farma.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu26) na úhradu straty na zvieratách spôsobených chorobami,27) ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti28) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a sú uvedené v zozname veterinárnych ochorení.29)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu30) do
a)
100 % oprávnených strát znížených o poistné plnenie, ak bola farma poistená alebo ak pre príslušnú udalosť neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie,
b)
50 % oprávnených strát, ak nebola farma poistená.
(4)
Oprávnenými stratami podľa odseku 1 sú straty, ktoré vznikli najviac štyri roky pred podaním žiadosti.
(5)
Strata a požiadavka sa vypočíta podľa postupu zverejneného vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. d) (ďalej len „metodika“).
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
výpočet straty,
b)
výpočet požiadavky o dotáciu,
c)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu farmy, že na príslušnú udalosť, na základe ktorej strata vznikla, neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie, alebo vyhlásenie, že zvieratá nemá poistené,
d)
ak je farma poistená,
1.
kópia poistnej zmluvy,
2.
správa poisťovne o likvidácii straty,
3.
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia,
e)
kópia dokladu o nariadení opatrení podľa osobitného predpisu,31) ktorý vystavila regionálna veterinárna a potravinová správa,
f)
kópia dokladu o plnení opatrení podľa osobitného predpisu,32) ktorý vystavila regionálna veterinárna a potravinová správa,
g)
obratová súpiska zvierat za mesiac, v ktorom došlo k úhynu alebo k usmrteniu zvierat, ak ide o farmu, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, alebo zápisnica z likvidácie zvierat, ak ide o farmu, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva,
h)
kópia dokladu o registrácii chovu zvierat podľa osobitných predpisov.33)
§ 9
Dotácia na straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho opatrenia
(1)
Dotáciu na straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho opatrenia34) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je farma.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu26) na úhradu strát na poľnohospodárskych plodinách spôsobených škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi, ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané orgánom štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti35) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskej únie či na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu30) do
a)
100 % oprávnených strát znížených o poistné plnenie, ak bola farma poistená, alebo ak pre príslušnú udalosť neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie,
b)
50 % oprávnených strát, ak nebola farma poistená.
(4)
Oprávnenými stratami podľa odseku 1 sú straty, ktoré vznikli najviac štyri roky pred podaním žiadosti.
(5)
Strata a požiadavka sa vypočítajú podľa metodiky.
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
výpočet straty,
b)
výpočet požiadavky o dotáciu,
c)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu farmy, že na príslušnú udalosť, na základe ktorej strata vznikla, neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie, alebo vyhlásenie, že poľnohospodárske plodiny nemá poistené,
d)
kópia rozhodnutia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho o nariadenom rastlinolekárskom opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovaniu škodlivých organizmov alebo škodlivých činiteľov,
e)
ak je farma poistená,
1.
kópia poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata,
2.
správa poisťovne o likvidácii straty,
3.
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi na poľnohospodárskych plodinách,
f)
výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami v príslušnom roku.
§ 10
Dotácia na platby poistného
(1)
Dotáciu na platby poistného možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je farma.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
50 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ak je farma poistená proti
1.
stratám na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku prírodných katastrof,
2.
stratám na zvieratách v dôsledku prírodných katastrof,
b)
50 % oprávnených nákladov alebo výdavkov podľa osobitného predpisu,36) ak je farma poistená proti
1.
stratám na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku škodlivých organizmov alebo škodlivých činiteľov,37)
2.
hromadným stratám na zvieratách vo vyhlásenom ohnisku nákazlivej choroby uvedenej v osobitnom predpise,38)
c)
40 % oprávnených nákladov alebo výdavkov podľa osobitného predpisu,35) ak je farma poistená proti stratám na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám,39)
d)
20 % oprávnených nákladov alebo výdavkov podľa osobitného predpisu,35) ak je farma poistená proti jednotlivým stratám na zvieratách v dôsledku akútnej neinfekčnej choroby, úrazu, poranenia, operácie alebo pôrodných škôd.
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 1 sú náklady alebo výdavky, ktoré
a)
vzniknú po predložení žiadosti,
b)
sú uhradené a preukázané Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) v čase od predloženia žiadosti do 31. októbra rozpočtového roka.
(4)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
kópia poistnej zmluvy o poistení zvierat alebo poľnohospodárskych plodín uzatvorenej medzi farmou a poisťovateľom alebo kópia poistnej zmluvy o poistení zvierat alebo poľnohospodárskych plodín uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovateľom,
b)
potvrdenie o uhradení predpísaného poistného, ktoré môže farma predložiť v termíne podľa odseku 3 písm. b),
c)
výpočet požiadavky o dotáciu.
§ 11
Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov
(1)
Dotáciu na zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov40) a značne znevýhodnených zamestnancov41) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je farma.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu42) do 50 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte.
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky na mzdy, ktoré vzniknú po predložení žiadosti.
(4)
Výška oprávnených nákladov alebo výdavkov a požiadavka o dotáciu sa vypočítajú podľa metodiky.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 21 ods. 2 písm. b),
b)
výpočet nákladov alebo výdavkov podľa metodiky,
c)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu farmy o tom, že zamestnanca, na ktorého bola poskytnutá dotácia, bude zamestnávať na čas ustanovený osobitným predpisom,43)
d)
vyplnený formulár podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
§ 12
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskeho výrobku
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskeho výrobku na farme možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je iná dotovaná osoba.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa osobitného predpisu44) do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte.
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýzu motivácie spotrebiteľského správania na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,45)
f)
úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,46)
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov a na kontrolu ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku,
k)
kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.
(4)
Iná dotovaná osoba môže poskytnúť farme podľa osobitného predpisu47) dotovanú službu súvisiacu so zvýšením kvality poľnohospodárskeho výrobku.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 21 ods. 2 písm. b),
b)
certifikát o udelení akreditácie a certifikácie na výkon činností podľa odseku 4 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít.
(6)
Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie zoznam fariem.
Dotácie v spracovaní poľnohospodárskeho výrobku
§ 13
Dotácia na ocenenie spracovateľského podniku poľnohospodárskeho výrobku
(1)
Dotáciu na ocenenie malého a stredného podniku48) vykonávajúceho spracovanie poľnohospodárskeho výrobku49) (ďalej len „spracovateľ“) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je iná dotovaná osoba.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na ocenenie a spracovateľa zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c) a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.50)
(3)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(4)
Iná dotovaná osoba môže poskytnúť spracovateľovi ocenenie vo
a)
finančnej hotovosti alebo
b)
vecnej cene.
(5)
Ocenenie podľa odseku 4 možno poskytnúť za umiestnenie v súťaži na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, ak ocenenie udeľuje ministerstvo.
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
zoznam spracovateľov v súťaži na výstave,
b)
zoznam jednotlivých kategórií ocenení na víťaza v súťaži na výstave,
c)
výpočet požiadavky o dotáciu,
d)
vyhlásenie spracovateľa o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 (ďalej len „vyhlásenie spracovateľa o pomoci“), ak bolo ocenenie poskytnuté pred predložením žiadosti.
(7)
Ak sa ocenenie poskytne po predložení žiadosti, prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie vyhlásenie spracovateľa o pomoci.
§ 14
Dotácia na účasť spracovateľa na výstave
(1)
Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je spracovateľ.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ktorými sú
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré vznikli pred predložením žiadosti aj po predložení žiadosti.
(4)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do 3 320 eur na jednu výstavu v príslušnom rozpočtovom roku a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.50)
(5)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, alebo záväzná prihláška na výstavu potvrdená organizátorom výstavy s dokladom o výške nákladov alebo výdavkov, ktoré vzniknú po predložení žiadosti,
b)
výpočet požiadavky o dotáciu,
c)
vyhlásenie spracovateľa o pomoci.
§ 15
Dotácia na podporu spracovaného poľnohospodárskeho výrobku
(1)
Dotáciu na podporu spracovaného poľnohospodárskeho výrobku možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je spracovateľ.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.50)
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré vznikli pred predložením žiadosti aj po predložení žiadosti na výrobu, predaj, propagáciu a odbyt spracovaného poľnohospodárskeho výrobku
a)
s chráneným zemepisným označením,51)
b)
s chráneným označením pôvodu,51)
c)
zaručenej tradičnej špeciality52) alebo
d)
regionálnej špeciality.
(4)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 nie sú náklady alebo výdavky, ktoré súvisia s
a)
vývozom,
b)
uprednostňovaním spracovaného poľnohospodárskeho výrobku pred dovážanými výrobkami z iných členských štátov Európskej únie, alebo
c)
budovaním a prevádzkou distribučnej siete v iných členských štátoch Európskej únie.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 21 ods. 2 písm. b),
b)
vyhlásenie spracovateľa o pomoci.
§ 16
Dotácia na zvýšenie kvality spracovaného poľnohospodárskeho výrobku
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality spracovaného poľnohospodárskeho výrobku možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je spracovateľ.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.50)
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré spracovateľovi vznikli pred predložením žiadosti aj po predložení žiadosti na
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýzu motivácie spotrebiteľského správania na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,45)
f)
úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,46)
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov a na kontrolu ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku, alebo
k)
kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.
(4)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 21 ods. 2 písm. b),
b)
certifikát o udelení akreditácie a certifikácie na výkon činností podľa odseku 3 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít,
d)
zoznam účtovných dokladov, ak náklady alebo výdavky uvedené v projekte už vznikli pred predložením žiadosti,
e)
vyhlásenie spracovateľa o pomoci.
Dotácie v rybnom hospodárstve
§ 17
Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
(1)
Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je podnikateľ v sektore rybného hospodárstva53) (ďalej len „chovateľ rýb“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
na chov osvedčený ministerstvom,54)
b)
na chov generačného stáda, v ktorom je chovaných najmenej 150 ks v jednej prevádzke, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka,
c)
ak produkcia násad jedného generačného stáda evidovaného v chove chovateľa rýb dosiahne v rámci jedného rozmnožovacieho cyklu najmenej 100 000 kusov a je použitá na zarybnenie rybárskych revírov,55) na ktorých majú pridelené organizácie určené v osobitnom predpise56) výkon rybárskeho práva.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na generačné stádo zverejnenej vo výzve podľa § 21 ods. 2 písm. c) a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.57)
(4)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
kópia osvedčenia na výkon chovu rýb,58)
b)
potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o dohľade nad prevádzkou,
c)
kópia dokladu o vedení základného stáda v investičnom majetku alebo kópia skladovej karty,
d)
zoznam účtovných dokladov potvrdzujúcich odpredaj násad organizáciám podľa odseku 2 písm. c) vyprodukovaných generačným stádom v príslušnom období,
e)
výpočet požiadavky o dotáciu,
f)
vyhlásenie chovateľa rýb o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 (ďalej len „vyhlásenie chovateľa rýb o pomoci“).
§ 18
Dotácia na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov
(1)
Dotáciu na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov59) a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb60) (ďalej len „chovné zariadenie“) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je chovateľ rýb.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 500 eur/ha za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ rýb v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch v chovnom zariadení zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív61) a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 2 100 eur/ha za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ rýb v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch v chovnom zariadení zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok,
d)
čiastočné letnenie rybníka najmenej jedenkrát za päť rokov, pričom v období čiastočného letnenia chovateľ rýb vykoná odbahnenie rybníka,
e)
napustenie rybníka najneskôr do 30. mája v roku nasledujúcom po čiastočnom letnení.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 2 500 eur/ha za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ rýb v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch v chovnom zariadení zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok,
d)
úplné letnenie rybníka najmenej jedenkrát za päť rokov, pričom v období úplného letnenia chovateľ rýb vykoná odbahnenie rybníka,
e)
napustenie rybníka najneskôr do 30. mája v roku nasledujúcom po úplnom letnení.
(5)
Požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12.
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
kópia osvedčenia na chov rýb,
b)
vyhlásenie chovateľa rýb, že bude dodržiavať podmienky podľa odsekov 2 až 4 a § 21 ods. 6,
c)
potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,
d)
výpočet požiadavky o dotáciu.
§ 19
Dotácia na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
(1)
Dotáciu na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení25) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je chovateľ rýb.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na úhradu straty na rybách spôsobených chorobami,27) ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti28) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskej únie či na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a sú uvedené v zozname veterinárnych ochorení.29)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
100 % oprávnených strát znížených o poistné plnenie, ak bol chovateľ rýb poistený alebo ak pre príslušnú udalosť neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie,
b)
50 % oprávnených strát, ak nebol chovateľ rýb poistený.
(4)
Oprávnenými stratami podľa odseku 1 sú straty, ktoré vznikli najviac štyri roky pred podaním žiadosti.
(5)
Strata a požiadavka o dotáciu podľa odseku 1 sa vypočítajú podľa metodiky a nesmú presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.57)
(6)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 21 ods. 3 je
a)
výpočet straty,
b)
výpočet požiadavky o dotáciu,
c)
vyhlásenie chovateľa rýb, že na príslušnú udalosť, na základe ktorej strata vznikla, neexistuje na trhu Európskej únie dostupné zodpovedajúce poistenie, alebo vyhlásenie, že ryby nemá poistené,
d)
správa poisťovne o likvidácii straty, ak je chovateľ rýb poistený,
e)
ak je chovateľ rýb poistený,
1.
kópia poistnej zmluvy,
2.
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia,
f)
kópia dokladu o nariadení opatrení podľa osobitného predpisu,31) ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
g)
kópia dokladu o plnení opatrení podľa osobitného predpisu,32) ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
h)
kópia skladovej karty podľa kategórií chovaných rýb k dátumu, keď došlo k úhynu alebo likvidácii rýb,
i)
kópia osvedčenia na výkon chovu rýb,
j)
vyhlásenie chovateľa rýb o pomoci.
§ 20
Zoznam vykonávaných právne záväzných predpisov Európskej únie
Zoznam právne záväzných predpisov Európskej únie je uvedený v prílohe č. 13.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 21
(1)
Dotáciu poskytne platobná agentúra žiadateľovi po predložení žiadosti a splnení ustanovených podmienok.
(2)
Žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „výzva“) zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry. Súčasťou výzvy je
a)
vzor žiadosti,
b)
obsah projektu, ak sa dotácia poskytne podľa § 11, 12, 15 a 16,
c)
sadzba na účely podľa § 2, 4, 5, 7, 13 a 17,
d)
metodika na účely podľa § 8, 9, 11 a 19,
e)
zoznam kritérií na hodnotenie podniku v ťažkostiach,
f)
termín predloženia žiadosti,
g)
miesto predloženia žiadosti,
h)
ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
doklad uvedený v osobitnom predpise,62)
b)
kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie,
c)
kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o dotovanú osobu alebo inú dotovanú osobu,
d)
kópia výpisu zo živnostenského registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
e)
kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
f)
kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
g)
kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
h)
kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.
(4)
Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov a plní ostatné podmienky uvedené v osobitnom predpise.63)
(5)
Za oprávnený náklad sa podľa tohto nariadenia vlády nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.64)
(6)
Ak sa dotácia poskytne podľa § 18, chovateľ rýb bezodkladne oznámi letnenie príslušnému pracovisku platobnej agentúry, ktorá zabezpečí prítomnosť svojho zamestnanca v deň ukončenia vypúšťania chovného zariadenia vrátane vypustenia chovného zariadenia pri výlove v predchádzajúcom kalendárnom roku a v deň ukončenia napúšťania rybníka po vykonanom letnení.
(7)
Ak sa dotácia poskytne podľa § 3 ods. 1 písm. a), § 7, § 14 až 16, § 17 a 19, žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach a musí spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov65) a kritériá zverejnené vo výzve.
(8)
Prijímateľ dotovanej služby podľa § 2 ods. 4 písm. a) a § 13 nesmie byť podnikom v ťažkostiach66) a musí spĺňať kritériá zverejnené vo výzve.
(9)
Hodnota dotovanej služby, ktorú prijal konečný prijímateľ podľa § 2 ods. 4 písm. a) a § 13 nesmie presiahnuť kumulatívne s inou pomocou v priebehu predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku sumu podľa osobitných predpisov.66)
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády č. 381/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 484/2009 Z. z a nariadenia vlády č. 271/2010 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 2
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu pre farmu podľa § 3
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu pre inú dotovanú osobu podľa § 3
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 4
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 5
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 6
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 7
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 10
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 17
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 18
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 319/2011 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 45)
nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
nariadenie Komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006),
nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2007 z 24. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 10. 2007),
nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009),
nariadenie Komisie (ES) č. 1161/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009),
nariadenie Komisie (EÚ) č. 558/2010 z 24. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 159, 25. 6. 2010),
nariadenie Komisie (EÚ) č. 150/2011 z 18. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 46, 19. 2. 2011).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45)
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004),
nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006),
nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
nariadenie Komisie (ES) č. 1021/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009),
nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2010 zo 14. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 149, 15. 6. 2010),
nariadenie Komisie (EÚ) č. 151/2011 z 18. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 46, 19. 2. 2011),
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 739/2011 z 27. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2011).
4. Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. V. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
5. Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006)
nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
nariadenie Komisie (ES) č. 417/2008 z 8. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 125, 9. 5. 2008).
6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008),
nariadenia Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
8. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
9. Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).
10. Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
12. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
13. Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (2009/470/ES) (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
14. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 276, 20. 10. 2010).
1)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
2)
Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
3)
§ 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
7)
Čl. 15 ods. 2 písm. d) piaty bod nariadenia (ES) č. 1857/2006.
8)
§ 56 a 221 Obchodného zákonníka.
§ 18 a 20f Občianskeho zákonníka.
§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
10)
§ 2 ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 15 ods. 2 písm. d) prvý a štvrtý bod nariadenia (ES) č. 1857/2006.
16)
Čl. 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1857/2006.
17)
Čl. 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
20)
Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1857/2006.
21)
§ 6 ods. 2 písm. i) piaty bod zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
23)
Čl. 16 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006.
26)
Čl. 10 ods. 2 až 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
29)
Príloha č. 1, 4 a 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (2009/470/ES) (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
30)
Čl. 10 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
33)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 82/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev.
34)
§ 4 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
35)
§ 25 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
36)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
37)
§ 2 písm. g) zákona č. 193/2005 Z. z.
39)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
40)
Čl. 2 bod 18 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
41)
Čl. 2 bod 19 nariadenia (ES) č. 800/2008.
42)
Čl. 40 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
43)
Čl. 40 ods. 5 nariadenia (ES) č. 800/2008.
44)
Čl. 14 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1857/2006.
45)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
46)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006).
47)
Čl. 14 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
48)
Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.
49)
Čl. 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
50)
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.
51)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008) v platnom znení.
52)
Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. V. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
53)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).
57)
Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007.
59)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
61)
§ 49 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
62)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
63)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
64)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
65)
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.
Nariadenie (ES) č. 875/2007.
Nariadenie (ES) č. 1535/2007.
66)
Bod 2.2. usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 244, 1. 10. 2004).